6o
LAURENTII PETRI
Men effter thetta våra äldsta Chröaikor liar om intet tala i), synes tlienne ineeningen ifrån Dan
mark först uthkommin vara, och är förthenskull intet gillandes, synnerliga medan och then
Danske Saxo om någre sådana råågånger platt intet rörer, hvilket han ingalundha hadhe
försummat, hvar han här om något hadhe hördt eller förfarit. Een part meena k), at eff
ter intet i Chrönikorne varder rört om thenne Kon. Amundhs bördh, och föräldrar, skola the
icke hafva varit myckit vederkännelige, synnerliga på möderne , hvilket honom medh thet
vedernampnet Slemme 6kall liafva vordit förvitt. Thet kan honom och så väl för andra sa
ker skuldh hafva varit gifvit, såsom lör hans sedher och lefverne skuldh, hvar ther med vo
re någre brister. Item för then feigden skull som han hadhe medh Kon. Knuut, om hoon
anten ovijsliga företagen, eller och så förd varit hafver.
Håkon diakon Kode togh vjdh rijket efter Amundh Slemme, om honom veet man intet annat
Höde säija än at han Sn.all varit född i V estcrgöthlandh i Vista häradh, uthi een by som kallas
Liom eller Levin , ther skall han och effter sin dödh vordet begrafyen, sedan han i trettou
ahr i Sverige regerat hafver.
6 9 . Steenkill , som kallas then yngre, blef Konungh effter Håkon Röde, han säijes hafva va-
kin' een ^ rom 0C ^ râttsinn '.gh Christen Förste, then sigh ganska myckit hafver lagt uth om
at förvidga Christendomen och förltiggia thet gambla afgudhaväsendhe, som äntå mångestedes
i rijket, synnerliga i Upsala hölts vidh macht, hvilket icke heller stoort under är, ty vahn-
troo och lalsk gudstienst är ett sadant tingh, at thet icke så latteliga eller så hastigt kan
uthrotadt varda, ther thet i bruket ocli gambla häfdh inkommit är ; therpå hafver man i alla
Chrönikor exempel nogh, badlie medh Romare stadh och sedan medh heela Romerska rij
ket, ther Christi troo allestädes så ilijteliga predikat, och genom så mange underliga gierniri-
gar och järtecken stadfäst vart, och äntå likväl så seent, nembl. icke förr än effter några
hundradhe åhr effter Apostlarnas tijdh öfver alt anammat vardt. Thenne Steenkill säijes och
hafva låtit kalla predikare här in i rijket affrenunande landh, lijka som någre af hans förfä -
dci Sveriges Konungar för honom giort hadhe och skall genom synnerlig järtecken, som
Gudh förmedelst thenne fromme predikare värdigades göra, folket vordet bevekt till at gifva
sigh till frids, at thet stora afguderiet uthi Upsala nederlagt och platt uthrotat vardt. Och
effter thenne Kon. Steenkill så gudfruchtigh ocli Hijtigh var, om then relta gudstiensten och
Christeliga läro uth till bredandandes, gaf Gudh honom öfver then eviga friden, som här medh
honom var begynt, och sedan till evigh tijdh vara skall, ock så then timeliga, så at emedan
han regeradhe, hvilket väl lop till een godh tidh, vore hans landh mestedeles i godom fridh,
ther hvar och een sitt besittia till vatn och landh och uthan hinder bruka måtte, effter som och
then helge Paulus säger, at Gudelighecten hafver löfte bådhe om thetta närvarandes lifvet
och thet tillkommande. På yttersta åhren sins regementes, säijes han likväl hafva örligat
medh them af Danmark, och vunnit them tree/) slachtningar af, trätan hafver varit åtlier
om Skåne, såsom och ofta tilllörende. Han skall och thesslikes varit een man af ganska
stoor afvel och förleek m), och thertill medh een öfvermåtton godh och noga bogskytte och
framför alla sina undersåther skall han halva älskat Yestgöther, boos hvilkom han och eff
ter sitt dygdesarnma lefverne och många lolliga gierningar, endade sitt lijff.
70. /«ge blef Konungh efter Steenkills dödh, han var ock en from och dygdesam Förste, och
ln ° e hafver låtit effter sigh ett härligit lofordh, bådhe förthenskull at han var stridssam , och på
krigshandel skickeligh och väl förfaren, så och at han lijkavist som een rättsinnigh Christen
man sigh allesteds, och medh allahanda dygdesam verk bevijste, synnerliga the som egente-
liga hörde till hans Konungsliga void och embete, nembl. Flijtigheet, Rättrådigheet, Strengheet
och Mildheet, hvart effter sin rätta tijdh och lägenheet. Thenne Inge skall vara then Sven
ske Konungen, hvilkens dotter Gutha ri) Kon. Sven Uiffion i Danmark togh sigh till hustru,
och sedan lör skyldskap skuldh skilde ifrån sigh, förskickandes henne till sin fader igen, och
skall
z) Habet tamen Chron. Rliytlnn. Minus
Jak giorde som een ovijs Faane
Ta jak lade Rsa mellan Sveoke och Skane
Gd. T. I. Sect. I. p. 257. Cfr. Chron. Pros. et Catal.
Heg. 5. «t 6.
I) Joh. Magnus I. e.
I) C o cl. 2. 3 . 7. två.
?n) Robur, forlitudo. F,n för Karl, vir validus,
robustus, o for, vanför, imbecillis.
ri) Joli. Magnum secutus, Gudam , Anundi Jacobi
filiam , Ingoni tribuit Noster.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.