/
SVENSKA CIIRÔNIKA.
5g
Christendomen , som Konungen i Corrige förfordradhe, och hans aklagare icke lidha matte,
hvarfore honom bordt hadhe meer.i vara Konungenom, som rättheetena fordradhe, benägen,
än them som Christi troo icke lijdha kundlie, likväl elfter han märkte sitt ram och tillfälle at
komma Norrige under sigh, lâiVadhe han the Norske undsättningh emoot theras Konungh,
och skreef honom sa strax medh tliet samma till, at han antingen skulle gifva Norrige ifrån
sigh, eller komma medh tliet aldraförsta till honom, och tagat af honom i fSrlälmingh. Men
eflter Oloff Haraldsson inthethera ville undergå, förbandt han sigh meflli Kon. Arnundh i
Sverige, och rustadhe the sigh bâdhe emoot Kon. Knuut i Danmark. Uthi samma fdrbundh
var och een som heet Ulfi Språk,låg c) t hvilken Konungh Knuuts syster genom sällsynt an-
slagli hadhe fått till hustru såsom han och sielfver hadhe underliga varit tillkommen, ther om
then Danske Saxo talar, och jagh nu för kortheeten skull bestå later.
Nu thesse tree, Arnundh, Ololf Haraldsson och Spräkeläg, slogo medh een ganska stoor
macht in i Danmark pâ een tijdh tå Kon. Knuut hadhe skaffa medh the Engelske. Arnundh
drogh medh sin liäär in i Skåne, men Konungen i Norrige samt medh Språkelag vore medh
theras folk till siöös. I thetsamma korn och Kon. Knuut dragandes ifrån Engelandh medh
een ganska stoor skipsllotta, och när han medh sitt folk hadhe stigit till lands, drogh han
strax emoot Kon. Arnundh, och hölt medh honom een ganska väldigh slachtniugh, ther han
säijes hafva behållit markena, ändock medh sin dråpeliga skadha. Thesslörinnan skall och
Kon. Knuuts folk, sorn till skips var, varit till värka medh Oloff Haraldsson och Språkelag,
hvilka ändock the medh thet lörste fingo een stoor skadha, likväl komrno the sigh före igen.
Thermedh hadhe tå Kon. Arnundh för sin mågh Ololf Haraldssons skull varit i stoor lara,
och lijdit skadha, och likväl intet uthrättat; ty samme Kon. Oloffs ovenner förstärkte sigh e-
moot honom meer och meer, och blefvo lumom öfvermächtige, så at han måtte rymma rij-
ket , och kom så först här in till Sverige, lät här quarra elfter sigh sin Förstinno hoos hen
nes ’broder Kon. Arnundh, och gaf sigh intill Konungen i Rysslandh, som liadhe hans syster
till hustru, och bief ther een långh tijdh. Thessförinnan regeradhe een i Norrige, som heet
Håkon, insatt af Kon. Knuut. Men tå samme Håkon dödh var, giorde Oloff Haraldssons
venner honom bodh, och rådde at han strax skulle gifva sigh till Norrige igen. Tå giorde
han sigh redo medh någon Iiielp som han fick af Ryssekonungen, och al Kon. Arnundh, se
dan han hijt i landet ilrån Rysslandh kommin var, och drogh så thermedh uth öfver fiel-
len in i Norme Men när han kommen var intill Sticklastadha, kom han ther till slags medh
sine fiender och vart ther af them slagen. När tå Kon. Arnundh ganska länge lefvat och i
c • „ rp«erat liadhe, såsom tillförende sagt är, bief han dödh medh fridh d) uthi sitt
övei '
l-ijke.
Arnundh, medh thet vedernampnet Slmme, vart Konungh elfter Arnundh Kohlebrännas 6/
dödh Tlienne Kon. Arnundh skall och hafva fördt örligh medh Kon. Knuut i Danmark ,Amu n dh
dock thet medh icke bättre lycko, ja, som een part af våra Chrönikor hallar), än myckit
värre- ty när han medh een väldigh liäär var indragen i Skåne, och kommin ther till man
gels medh Kon. Knuut/), stm een part meena, eller medh samme Knuuts magll Språko-
].. t som s ] I n medh största parten af sitt krigsfolk, vidli een broo sorn kallades Stångapellé g). Som-
bii^e meena/1) han skall sielfver hafva undkommit till Sverige igen, och bliivit ther dödh.
Men utliaf hvadh bördli tlienne Kon. Arnundh hafver varit, eller hvarföre han tlictta
snöpliga vedernampnet Slcmme fått hafver, kan man icke af någre våra gambla Chrönikor
rättsliga och till visso veta. Tliet är väl een sägn, at i hans tijdh och medh hans villie
och sam tycki o, skall Råå vara lagdh emellan Sverige ocli Skåne, thermedh han skall heets
lia'Va valût, at samme Skåne och Elallandh skole vara kompne ifrån Sveriges Chrono, till
hvilka the dook rättsliga höra, såsom och lijkt är, och Örasundh skall vara rätta skilnaden
rijken imellan, och skall han så för sitt oiorslåndh skull fått thetta vedernampnet Slemme.
Men
f:> Ulf Sprakalägg. Saxo, L. X. p. 193.
(I) Und. 5 . 7 - e) Chron. 1 ’ros. et Rliytlun. Mimis.
/) God. i. 7- de es t.
/>■) God. 5 . 7. Stenge

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.