Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

SVENSKA CHRÔN.ICA. 
ma anslagh, så plägar och thenna arga och otacksamma verlden altijd och allom them giö- 
ra, som henne hielpa, och hennes besta i så måtto veta villia, hvilken thet räknar sigh till 
skadha, som dock icke allenast är skadhelöst utan hafver medh sigh itt evigt bestand. Thet 
ar väl een meeningh h ), at then eena af thesse två predikare, nembl. Staffan, skulle hafva 
kommit in i Helsinglandh, och predikat ther Christen troo, och skulle sa hafva blifvit mördh 
pä een skogh emellan Helsingelandh och Gestrikelandh, then the kalla Odmarken i) dock 
ther uptagen och fördh till Norala Socken, vart och så ther begrafven. Men Adelvardh 
skall hafva blifvit ihiälslagen strax vidh Upsala, och begrafven på Biörköön, ther tå Konungs- 
sätet var. 
Om Kon. Steenkill hafver också varit itt taal hoos någre, at han skulle i then uproren 
som för Christendomen skull moot honom upkommen var, fallit af igen ifrån troona, villian- 
des ther medh ställa the uproriska till frids, och skulle thet heller intet kunnat hielpa. i y så 
yr och grym var nu meenige man vorden, at the medh ingen del ville lata sigh blidka. Men 
thet skall intet vara värdt, uthan är fast Iijkare ther af at han så slagen vart, at han hafver 
blifvit ståndandes i troona som han vidhtagit hadhe, villiandes som een rätt Christen, heller 
umbära bådhe rijke och lijf, äu sins siäls saligheet, then han gennom troona på Christum 
bekommit hadhe. Ty hvar han thenne faran för troona skuldh, icke skulle hafva velat stått, 
som uthan farligheet ingalundha kan predikat och anammat varda, thet honom intet var okun- 
nogt, hadhe han ingalundha kunnat lagt sigh ther så myekit uthom, och giort ther på så stoor 
bekåstnadh, ther medh at han predikare bådhe inkallat i landet och sedan uppehölt. Dock 
härom vare huru thet kan, Guds Ord och Evangelium blifver väl thet som th«t är, och al- 
fcijdh varit hafver, ehyadh menniskor blifva ther vidh eller eij. 
Oloff som vart kallad Skottkonugh k), Steenkills Son, eller som een part meena, hans bro- 
der vart elfter hans dödh Konungh. Denne Kon. Oloff är förthenskull iblandh andre Sverig-Skott- 
ges Konungar, vorden så nampnkunnogh och ordgäf, att i hans tijdh vart Christen troo mu] g 
här i rijket på nytt planteradh, förvidgadh, och så stadfäst, at boon alt framgeent sedan 
bief vidh sigh, och fast beståndandes. Ty ändock här var väl något tillgiort, af S. Ansga- 
rio och hans medhielpare, under Kon. Biörn, sammalunda under Kon. Steenkill af Adelvardh 
och Staffan ; likväl elfter thet på then tijden till någon stoor framfärd eller fullnat icke kom 
ma kunde, uthan lijka som een ny och ganska kleen planteringh genstan förföll, at thes 
se Konungar genom döden frånfalne voro, är thet ähr endet vordet almänt tilräcknat icke 
them, uthan thenne Kon. Oloff, under hvilken Christendomen har i rijket så kom sighfÖre, 
at han sedan man effter man så hafver blifvit beståndandes. Ty varder han och nu almänt 
hållen för then första, iblandt alla Sveriges Christne Konungar. 
När tå samma Kon. Oloff af Guds inskiutelse är vorden så till sinnes, ät han Christen 
domen in i sitt land Sverige ville komma låta, tog han saken aldeles så före, som hans 
förbem. förfader Kon. Biörn och hans broder Steenkill för honom giort hade. Ty lijka som 
the hadhe sin bodh i fremmande land effter predikare, then eena till Keijsar Lodvich, 
then andra till Erchiebiskopen i Bremen, såsom tillförenrie omrört ar, så hadhe ock nn thenne 
Kon. Oloff sitt bodh till Konungh Milredh i Engelandh, (effter kunskap och handel, på then 
tijden mellan thenna riiken varit hafver) at lian ville hijt i rijket förskaffa några godha och 
lärda män, som Christen troo här predika och lära^ måtte. Sådana bodskap och begäran 
hafver samma Milredh /) lijka som een godh Christen Förste, gierna hordt. 1 her medh hatt 
ock 
h) Chron. Pros. t) Codd. Skotkoiiung, Skottkonung, Skfittkonuug, 
t) Cod. 2. 5. 7 Indemorcn. Hodie Ödmarden, Öd- promiscue, 
m&rden. i) Cod. i. 4.8. Mildredt 
Toni. II. 
ii. 14.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.