SVENSKA CHRÔNICA.
5l
Här matte man ock väl något tala om the Nordmän, om hvilka myckit är skrifvit, ther
uthaf the äre namnkunnige vordne. Ty på thenna tijden voro the på färde, såsom man
Och af Sancti Ansgarii Historia förmärkia kan. Men efter mesta delen af historierna hålla ,
at the icke äro af Sverige uthgangne, uthan af Norrige, såsom ock väl lijkt är, effter the-
ras krigshandel hafver meeh thet fdrste mestadeles varit till Skips i Westersiöön, vill man
thet här låta beståå. The som ther till lust hafva, må thet läsa i then Norska Historien
hoos Albertum Crantzium, eller hos andra som ther om skrifvit hafva.
Ingeld vardt Konung i Sverige effter Kon. Biörn. Och effter Kon. Regners son, som heet
Iffvar, medh thet vedernampnet Vidfarin e) läts och hafva någon rätt till Rijket, kom han 11 ^
dragandes ifran Engelandh medh een väldigh häär, som han i thet landet församblat hadhe,
emoot Kon. Ingeld. Men medh Konungh Ingeld gick thet tå så i händer, at thesförinnan
han hadhe till at skaffa medh rustningene emoot förb:te Kon. Iffvar, kom vådeeldh up i thet
rpm som han tå vistades uthi, och bran så up han sielf och alt hans gårdsfolk som tå medh
honom var tillstädes. Någre våre Chrönikor d) säija, at han skulle sielfver bränt sigh inne
medh alt sitt dageliga gårdsfolk, som tå medh honom var tillstädes, therföre at han fruch-
tadhe för fienderne, som tå kommo dragandes: men effter thet synes lyda så sälsynt, veet
man icke hvadh och huru myckit häraf ståår till troendes.
Olof medh thet vedernampnet Trätallia , Ingelds son, vardt Konungh effter sin fadher. 6a
Han hafver medh thet första varit svårliga anfächtat af Kon. Regners söner, Agner Konun- Trä
gen i Engelandh, Iffvar Danmarks Konungh, och Biörn, som fordom hafver varit i Sverige
Konungh, och nu var kommen till Norriges Chrono. Men Kon. Olof vahrde sigh manneli-
ga, så at uthi een strijdh, som han hölt medh the tree Konungarne, fick han öfverhandena.
Ther vart tå Kon. Agner af Engelandh slagen medh ganska myckit folk; men the andre två
Iffvar och Biörn undsluppo medh plats, ändock någre are vidh then meeningen, at then
Engelska Konungen Agner, skulle hafva blifvit uthi een annor slachtning, som skiedde medh
Konungh Erich Segersäll. Sedan skall Konungh Olof lefvat med fridh in till dödhedagar,
och hafver han hafft effter sigh två söner, Haldan som kallades Hvijtbeen , och Inge. Haldan
vart Konungh i Norrige, af hvilken Norriges Konungar, som sedan een godh tijdh hvar eff
ter annan regerade, säijes kompne vara; men Inge blef, såsom här effter föllier, i Sverige.
Inge y Olofsson, vart anammat för Konung i Sverige effter sin fadhers död. Thenne In- 61.
ge skall allan sin ålder igenom regerat hafva med fridh, så at han heller icke skall haffVa hafft 1 ”^ 8
till at skaffa med the Danske, thet dock een godh tijdh tillförende aldrigh annars varit hadhe*
och kan vara at till thenne friden thet myckit hulpit hadhe, at Konungen i Danmark på then
tijden nogh hadhe till at giöra med the Engeländer, Skotter, och andre vidh Vestra Siöön.
Så hadhe och Konungh Inge tagit sigh till hustru Kon. Regners dotter i Danmark, hvil-
ket också för fridens skull mycket giordt var, ther till hafver han ock sielf af naturen varit
benägen till fridh, och uthi then måtton fast annars varit till sinnes, än hans Svär, Kon.
Regner, som alla sina lijfsdagar intet annat giorde än örligade, och sökte tillfälle till örligh,
therföre fick han och ändalychtena thi reffter , ty på sidstone kom han uthi eens sins fien
des händer, af hvilkom han vart kastadh för ormar som honom upåtho, thessförinnan thenne
Konungh Inge lefde, oeh blef dödh i godom fridh.
Erich, Inga son, som kallades Wäderhatt, kom till Sveriges Chrono effter sin fadller. 62.
Om hans regemente och lefverne talas lijtet i våra Chrönikor. Uthi then Danska Chrönikan «)^. cil
talas väl något om honom, dock thet hvarken lijkt är, eller medh våre Chrönikor kommer öIVerens; ty låter man thet ock bestå. Men ther man vill vetta, hvårföre han var kalladh luU
Wäderhatt, gifs saken så före uthi een gammal Svensk bok f) ty var han kallader Wäder
hatt, at han blothadhe, thet är, at han offrade till väders, och kom ju tädhan väder, som
han vändhe hattenom. Meeningen är, at han , genom något synneriigit offer och aigudha-
tienst, thet skulle heetas lörvärfva al sine Afgudhar, at ehvart han hölt sin hatt, läilhan
skulle han lå väder och böör när han ville. Dock man må väl tänkia, at han thet spelet
drif-
c) Cod. i. Vidfäril.
d) Chron. Rhythm, minus et Pros.
e) Saxo L. X. p. 182.
j) Chron. Pro».

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.