5o
LAU TIEN T fl PETRI
Norrîges Chrono, och skall så länge hafva feigdat här in pâ Rijket medh sina broder. Dock
vare här om huru thet kan, visst är likväl thet, at then Svenske Konungen hafver heet Biörn
som Christendomen här först intogh; och skall så vara tillgångit.
Then tijdh Keijsar Lodvich, then första af thet namnet, var elfter sin fader Keijsar
Carl Keijsare vorden, skall Konungh Biörn i Sverige hafft sine Legater till honom, begiä-
randes at han några godha förståndiga Män, hit in till Sverige förskicka ville, som Christen
troo här plantera och predika måtte ; men elfter samma Keijsar Lodvich var een gudfruch-
tig man, skall han hafva varit ganska gladh ålh sådana värff, och bestält thet strax så, at
then fromme mannen Ansgarius drogh hijt åth thesse landh, och kom först intill Danmark
vidh pass 820 åhr elfter Christi byrdh. När han tå någon tijdh ther predikat hadhe under
Konungh Erich, som tå vidh Christen troo ock tagit hadhe, förordnadhe han een som ther
predika skulle uthi hans frånvaro, benämdh Gildemar, och togh i sälskap medh sigh een
som heet Witmar, och gaf sigh så till Skips hijt åth Sverige, och kom så efltex* mycken
nödh och farligheet, som honom och hans föllie i Siöön vederfarit var, till Konungh Biörn,
som tå på Biörköön stadder var, och blef ther väl af honom undfången, och begynte strax
uppå predika och lära Christen troo. När han tå någon tijdh , vid pass halfftannat åhr ther
i Staden, och näst ornkringh predikat, och troona således planterat hadhe, loor han tädan
tillbaka igen till Keijsar Lodvich. Sedan skall så hafva blifvit ordinerat, at Hamborgh skul
le vara Erchiebiskops Säthe för thesse landh, och at Ansgarius skulle vara ther Erchiebiskop.
Thermedh skickadhe tå Ansgarius hijt in Predikare, synnerligh een from och lärdh man, som
heet Simon. Men han kunde icke länge blifva här, förr än han vart fördrifvin af them som
troones predikan icke lyda ville, och skall i then uproren hafva vordit ihiälslagen een som
heet Nithardh, förberörde Simons Systerson. Så skall ock Hamborgh thessförinnan vordit
öfverfallit, skiöflat och afbrändt, genom the Nordmän, så at Ansgarius, och hvadh han ther
hadhe för Clerkerij, vardt förskingrat. Ther medh skall sigh någon tijd så förlupit, at här
i Sverige ingen var som predikade. Elfter siu åhr sände Ansgarius åther een predikare här
in i landet, som heet Argarius, till en myndigh man aff Adelen benämdh Erigarius, hvilken
Ansgarius sielfver till Christi troo vändt, döpt och uthi döpelsen thet nampnet gifvit hadhe.
Och efter samme Erigarius altijd sedan hadhe blifvit beståndigh vidh Troone, hölthan Argariurn
hoos sigh och uthi sitt försyar, till thes Ansgarius, som nu ock i Bremen vorden var Er
chiebiskop, kom åther sielf här in i Rijket medh Konungh Erich aff Danmarks föreskrifft.
Thermedh vart tå åter ett nytt buller i saken, och kunde icke slijtas eller skildt varda, förr
än härom måste hållas, såsom och tå hållit vart, itt ganska stoort och allmänneligit möthe ,
ther skall tå Ansgarius så vijdt drifvit sakena, at alle gåfvo sigh till frids medh lotten el
ler lottkast, så at then Troon skulle blifva vidh sigh, som lotten fäste. Och elfter thet lot
ten hölt medh then Christeliga troon, skall tå allmenneliga blifvit beslutat, at hoon skulle
blifva vidh macht, och ytterligare blifva predikat och förfordrat varda, men theras gambla
vahntroo läggias nidh och blifva om intet. Ther medh skola några kyrkior hafva blifvit byg-
de i Linkiöpingh och annorstädes, och skall tå een som heet Herbertus, Nijthardhs broder,
hans som tillförene for troons skull dräpin vart, blifvit af Ansgario skickat till Biskop i
förde Linkiöpingh. När tå Ansgarius hadhe således kommit sakena någors höfva i Iagh och
till stadga, badh han Konungen at han sigh härom ville vårda låta, och foor så sina färde
heem till Bremen igen. Något ther effter, försände han hijt in ännu een from lärdh man
som heet Rembert, then ther sampt medh the andra predika skulle, men sielfver kora
han aldrigh raeer till Sverige, uthan blef sedan dödh i Bremen, tå han var 64 åhr gam
mal b).
Så är och vettandes, at sedan thenne Christne Konungh Biörn dödh var, och regemen
tet var kommit i hedninga händer, hadhe Christne predikare ingen plats. Thermedh blef tå
snart till intet, hvad Ansgarius ther uprattat hadhe, och stodh så alt in till Konungh Sten-
kils tijdh, som then andra Christna Konungen säijes hafva här i Sverige varit, såsom man
får höra framdeles.
b ) Ansgarii vita per Rembertum. Ed. Örnlijelm.
Här

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.