Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

SVENSKA CHRÔNIKA, 
49 
kotnmo till mötes, vart Siwardh Norriges Konungh sielf slagen, och all hans häär nederlagdh 
och fick ta Siwardh Sveriges Konungh strax heela Norrige under sigh. Men sedan han ock ther 
öfver våldh fått hadhe, missbmkadhe han tliet medh gräseligit tyrannij, och allahanda öfver- 
last sa svåra, at thet gick öfver alla måtto; ty ingen misshandel var så groof, skändeligh och 
iörsmädeligh then han icke begick in uppå the Norska, sa at han platt ingen skonadhe, adle eller 
Oädle, ja, alla ädla bådhe Fruer och Jungfruer, them han kunde ölverkomma, och hans 
skörska hierta begiäradhe, skämde han, och än thertill medh, hvadh han sielfver tcke gora 
kunde, bödh han uppå at andra göra skulle. 
Soin nu Konungh Regner i Danmark, theras slagne Kon. Siwardhs frande, t enna t e 
Norskes betryckelse och jämmer spöria fick, ömkadhe han sigh therölver, och äntå han än 
nu var fast ung, tänkte han likväl till at komma them till undsättningh, gjorde och strax 
redlio, och skyndade sigh till Norriges med ett stoort taal folk. Men nar the Norske or- 
nummo, at Kon. Regner till them för sådana sak skull kommen var, vordo the ganska glade, 
och på thet the icke skulle synas platt intet villia hielpa sigh sielfva, gofvo the sigh strax 
een stoor part in till Konung Regner väpnade, icke manfolck allena, uthan också ganska 
myckit quinfolck, the synnerliga, som thenna skändeliga tyrannens otucht lidit hadhe, eller 
si„h therföre befruchtade. När tå Regner och Siwardh kommo till mangels, vart samma 
Siwardh eller Fröö afslagin och dräpin , af quinnornes tillhielp, såsom ock Gudh ville, etter 
han uthi sitt tyranniska Regemente ingen quinnofridh hålla ville, och fick sa sin ratta och 
valförtienta löhn, bådhe för thet han drap sin broder, så ock, at han een sa otuchtigh qum- 
noskändare varit hadhe. tT , ,, 
Heroth vart Konungh i Sverige, effter Siwardh eller Fröö, quinnoskändaren. Han hadhe ^ 
eena dotter benembh Thora, hvilka Kon. Regner i Danmark fick till hustru, sedan han sin 
förra hustru Langerta z) ifrån sigh skilt hadhe, och åtte han medh thenne Thora Kon. 
lleroths dotter sju söner, iblandh hvilka voro Ijfvar och Riorn, om hvilka häreffter något 
talat varder. Meera veet man och intet om thenne Heroth at säija. 57; 
Karl, then Saxo kallar SM a), vart tagin till Konungh i Sverige effter Heroth. Men C a rl 
effter han näppeliga hafver varit af Konungabyrdh, skall thet till efventyrs hafva varit orsak 
till fei<^de emellan honom och Kon. Regner i Danmark. Ty samme Regner kunde meena, at 
iå or^af hans söner, them han medh Thora, Kon. Herotz dotter ätt hadhe, skulle vara 
närmare till Sveriges Chrono, än thenne Karl. Ty kom och Regner medh een väldigh häär 
"dragandes till Sverige; dock hafver Karl Sveriges Konungh intet försummat sigh möta honom 
i "markena* men han vart afslagin, så at han ock sielf blef ther dödh liggiandes ibland the 
andre ther slagne. , , . *0 
Biörn, Regners Son och Kon. Herotz dotterson, kom till se an ar s agin var. Biörn 
Under thenna Konungh Biörn, skall St. Ansgarius, som först här i Rijket predikade Christen 
1 ( ra Blit in i Rijket kommit. Och skall tå samme Biörn hafva tagit vid troona , och 
troo, halva nijt m 1 * \ 
’^arit så then första iblandh alla Christna Sveriges Konungar. Men om hans Regemente veet 
nmn af Chrönikorne intet synnerligit at säija, annat än thet, at han skall allom sin ålder ige 
nom varit roolmh och stilla ; så när som något buller kan hafva varit för then Christeliga 
troon skull, som altijdh först giärna plägar skee, ther hon rätt predikat varder. Han skall och 
sedan han var blefven dödh, vordet begrafven uthi sin Konungsliga Stad BiorkoÖ *). Een 
part meena, at thenne BiÖrn, under hvilkens Regemente St. Ansgarius säijes hit 1 Rijket 
kommen vara, skall icke varit then, som nu omtalat är, nembl. Kon. Regners Son, uthan 
han skall hafva varit een annan Biörn, som för honom här i Sverige regerat hafver, 
ket man icke heller kan hålla myckit olijkt, synnerliga effter ock then Danske Saxo later 
förstå at Biörn, Kon. Regners Son, hadhe vordet skildh vid Sverige, och sedan kommit till 
’ Norri-» 
2) Latligertlia- Saxo, L. IX. p. 169, 
0 ) L. c. p. I7 2 - 
Tom. 
II. 
*) Birca, aptid A damn m Bremens. 
n. 13.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.