Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

1 
48 
t 
LAURENTII TETRI 
Så må nu thetta vå! vara een meeningh om thessa Longobarder, at the vidh then 
tijden (som sagt är) skola här uthgångne vara; likväl ther man vill något granneliga see up- 
på tijdsens lägenheet, och på the Konungar, som hetas tliessförinnan här i Sverige regerat 
halva, måste samma Longobarder, antingen itt gott skifFte tillförende varit pä färde, eller 
ock myckit flere Konungar hafva varit i Sverige, än the som beskrefne äro. Therom 
ock Albertus Crantzius något rörer sJ. Eller huru skulle thet möijeligit vara, at i the 4oo 
åhr, som thesse Longobarder af alle Chrönikoskrifvare, som härom något tala, säijes hafva ifrån 
theras första uthtogh regerat, icke flere Konungar hafva varit har i Sverige, än the tree eller 
fyra, som våra Chrönikor allenast omtala. Ty måtte ock itt af thesse tu förberörde styc 
ker, eller ock bådhom hafva varit, så at samma Longobarder een godh tijdh förr än then- 
na Sniö af Danmark feigdade medh Sveriges Konungh, som Saxo säger, hafva varit till vägs, 
och äntå månge Sveriges Konungar vara öfversprungna, såsom ock elliest olFta väl händt Ur, 
bådhe medh våra Svenska och the Danskes Chrönikor. Men livadh skola vij liäråth giöra? 
Man måste sâ hafvat, efl'ter annorlunda icke vara kan; ty thet man skulle taga sigh före att 
dichta nya Konungar, eller ock the som man finner uthi några gambla Fabler inskrifva till 
thesse, som medh viss beskedh äro författade i Chrönikorne, såsom een part hafva till seds, 
thet kan intet giöra af sigh t). 
Piren- Brentemunder , hvilken af någrom säijes (dock förgUfves) hafva varit Konungh Ingemars 
te- son, vart sedan radandes i Sverige. Thermedh skall hans broder Siwardh icke hafva varit 
der Wilfrids, ty han läts väl sigh thertill vara så godh och när som samme hans broder Brentc- 
munder, ja han hafver ock halft them iblandh, som på hans sido manliga varit hafva; ther- 
löre satte han sigh ock up emoot honom, sa at the bådhe bröder kommo till slags i Nerike, 
på een plats, som kallades Höga Heedh eller Himmels Heedh, såsom een part nämpnat ll). 
Ther vart tå Brentemunder afslagen och dräpin : och måste sâ upläta rijket sampt medh an 
danom sinom broder, ja sinom största flende Siwardh, hvilken här meer effterfölgde sin vrån- 
ga begärelse och ähregirugheet, än naturligh kärleek, såsom verklenes skändeliga seedh me- 
stadeles plägar vara. 
Emellan Konungh Ingemar, som af någrom säijes hafva varit thenne Brentemunders fa 
rther, och samme Brenternundh, sätter Johannes Gothus in uthi sin nya Chrönika v) icke fier- 
ran 20 Sveriges Konungar vidh thenna effterfölliande nampn: Holsten, Biörn , Ragwaldh, 
Sw ar iman, Thor , Rodulff, Hatin, Atill , Algot, Östen, then han ock nämpner GSstaff, Artus , 
mkon, Karl, Karl, Börger, Erich , Totill, Biörn och Alrich; hvilken som lust hafver’ at yillil 
vetta, huru han thessa sina Konungar beskrifyer, han må läsat hoos honom; ty efFter thet, 
livarken Ericus Upsaliensis i sine Chröniko, eller någon annan then jagh sett hafver, om san- 
ma Konungar något röra, låter jagh them här beståå, ehuru thet ock medh them vara kan* 
dock är fahra vardt, om alt skall ock så hafva varit, som han skrifver. Orn the andra af 
thessa Konungar vill jagh nu intet tala; men hans Konungh Artus tyckes vara kommen af 
then Engelska Konungh Artus, om hvilken så myckit fabulerat och efventyrat är. 
L thi then Vendiske Chrönikon, som Lupoldus x) halver skrifvit, talas om een Sveriges 
Konungh, som vidh thenna tijden skall här 'hafva regerat, benembdh Haraldh , hvilken ock 
medh the Vender skall något hafva halft till at skaffa, thet man här bestå låter. Dock haf 
ver man thet lörthenskull rört, at man ock liäraf märkia skall, huruledes icke alle Sveriges 
Konungar äro uthi våra Chrönikor författade. 
55. Siwardh, Brentemunders broder, blef Konungh uthi Sverige i sin broders stadb, then han 
wardh^rSpit liadhe. Thenne Siwardh synes vara then samme Fröö, som Saxo omtalar y), hvilken 
icke lät sigh thermedh nöja, at han hadhe dräpit sin broder, och således trängt sigh till 
Sveriges Crono, uthan han rustade sigh ock medh allo macht emoot Kon. Siwardh i Norri- 
ge, till efventyrs therföre, at han hade hållit medh hans broder Brentemunder. När the tå 
kommo 
Ä ) L c. L. II. p. 77. v) Lib. VIII. Cap. 25 sq. 
t) Joli. Magnum respicit anetor. a") Chron. Slavor. et Vcnc dor. Ilclmoldi s. Helm- 
u) Coelicampus. Cat. Iteg. 2. Cliron. Pros, ct boldi. Frf. 1 55 G . C. io. 
Rhythm, min. Hoghahed. y) Lib. IX. p. iGq.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.