Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

SVENSKA CIIUÔNIKA. 4j 
war vistades i Danmark, och var stadd uppä een öö bggiandes i Belt, then nian kalladhe 
Östil] eller Långöo p), tlier vart han oförvahrandes öfverfallen af sina ovänner och dräpin. 
Then Danske Saxo gifver före i sin Chröniko, at vidh thenna ti j den skola åthskilliga 
Konungar hafva regerat i Sverige och Götha landh; dock förlijger lian theras narnpn, och 
talar allenast om the t, som medh them bådotn skall händt vara, nembliga at Götha Konun 
gen skulle ått een dotter, livilken Konungh Sniö i Danmark gierna hadhe halft till sin hu 
stru ; men elfter Skåne äntä lågh under Sverige eller Götha landli, och iÖrbde Götha Ko 
nungh till efventyrs iörmärkt, at Konungh Sniö alt foor och fiskadhe elfter Skåne, och för- 
ilicn.skull så liårdt stodh efter thetta giftermålet, at han genom sådana tillfälle måtte komma 
till Skåne; therföre skall ta samma Götha Konungh hafva afslagit samma gifftermål medh 
Danmarks Konungh, och gifvit sina dotter Konungenom i Sverige. Thet skall tå Konungh 
Sniö illa tagit vidh sigh , och thermedh salt sigh före at intaga Skåne äntå medh väldigh 
handh, elfter han thet medh sädana list icke bekomma kunde, giorde förthenskull ock strax 
redlio medh myckit folk och drogh in i Skåne. Ther mötte honom tå een benembdh Eskill, 
then ther på Götha Konungens vägna befallningen hadhe, medh sitt folk; men han skallhaf— 
va vordet afslagcn, och Sniö skall tå halva tagit Skåne och Hallandh in q). 
Någon tijdh thereffter, sedan Götha Konungen dödli var och (som Iijkt är) Götha landh 
ålher till Sverige kommet var, elfter thet Götha Konungens dotter, som nu var Drottning!» 
i SverDe, ännu lågh Konungh Sniö på hiertat, begynte han bruka list och hemliga praetiker 
thertill, at han måtte lörvända hennes sinne ifrån sin herra och echta man intill sigh, dref 
ock (medh snar ordh tillsägande) saken omsider så fierran, at han bekom sin vränga villia, 
så at ho on, nembl. Drottningen i Sverige, pä belägen tijdh och rum stegli in på itt skip, 
som Konungen af Danmark elfter henne sändt hadhe, och foor thermedh öfver till Danmark; 
al hvilken misshandçl otaliga myckit omit, som sedan elFterfölgde, bådhen rijken emellan vart 
förorsakat. Ty tå Konungen i Sverige samme smäleek, then honom i så måtto skedd var, ju 
ftämpna ville, och bekomma sin Furstinna igen, och tvertom, then andre, som sådant giordt 
hadhe, sin skändeliga gerning ville lörfächta, och thet han således illa fått hadhe ändtellgen 
behålla, fördes them ock bådhom rijken emellan een långsam och skadeligh feigde, till thes 
the på bådha sidor vordo utarmadhe och slätt fördärfvadhe, så at Saxo som thenne Histo 
rien beskrifvit hafver, meenar, at lör hunger, som genom 1 ståndande feigde var förorsakadh, 
hafva mange måst skicka sigh at draga hädan af thesse landen , in ut hi fremmande landh till 
at söka sin födho. Ty ther säijes, at man skall hafva skifft then meeniga hoopen i två par 
ter, och sedan kastat lott them emellan, hvilken parten utdraga skulle, elfter thet måste ju 
medh een parten thertill, så frampt the skulle icke alle, then eene medh the andre, genom 
svält och hunger omkomma. 
öm the Longobarder. 
Af sådana orsak, och på then tijden, skola tå the Longobarder, om hvilka fremmande 
historier myckit taala, elfter samme Saxos meeningh r), af thesse landli, synnerliga Skåne och 
ther näst beliiaen, uthgårigne vara, hvilka under två Hoffvitsmän Il/or och Ålo skulle hafva 
gifvit sigh tillvägs, och lijka som Götlierne, först kommit till Gothlandh, sedan till Rügen, 
Thet Jandet skola the tu hafva intagit, sampt medh the andre närliggiande Vendiska landh, 
och blifvit ther besittiandes vidh pass hundradh^ ålir. Sedan skola the dragit tädan och kom- 
jnit up till thet landet, som nu kallas Österrijke. Uthi samma Österrijke och i Ungerlandh 
skola the hafva halft theras våningh och regeringh vidh pass 1 H 0 åhr. A thet sidsta skola 
the vara komne in uthi Italien och intagit ther thet landet, som af them sedan är vordet 
kallat Longobardia, och regerat tlier vidh pass tuhundrade åhr, alt intill Caroli Mag 
ni tij<3 ; och skall tå theras rijke fått ändha, som, ifrån thet the först här utgingo, öfver 4oo 
åhr skall ståndit hafva, thessförinnan the ock, uthi åthskillige våhningar, trettijotvå Konung 
gar och regenter halft hadhe. 
Så 
p) Lagimdo. Clu'ort. Dos. 1. c. t) SftXo. h. \IU. P 
q) Saxo, L. VII r- »5/.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.