SVENSKA CIIUÔNIKA. 4j
war vistades i Danmark, och var stadd uppä een öö bggiandes i Belt, then nian kalladhe
Östil] eller Långöo p), tlier vart han oförvahrandes öfverfallen af sina ovänner och dräpin.
Then Danske Saxo gifver före i sin Chröniko, at vidh thenna ti j den skola åthskilliga
Konungar hafva regerat i Sverige och Götha landh; dock förlijger lian theras narnpn, och
talar allenast om the t, som medh them bådotn skall händt vara, nembliga at Götha Konun
gen skulle ått een dotter, livilken Konungh Sniö i Danmark gierna hadhe halft till sin hu
stru ; men elfter Skåne äntä lågh under Sverige eller Götha landli, och iÖrbde Götha Ko
nungh till efventyrs iörmärkt, at Konungh Sniö alt foor och fiskadhe elfter Skåne, och för-
ilicn.skull så liårdt stodh efter thetta giftermålet, at han genom sådana tillfälle måtte komma
till Skåne; therföre skall ta samma Götha Konungh hafva afslagit samma gifftermål medh
Danmarks Konungh, och gifvit sina dotter Konungenom i Sverige. Thet skall tå Konungh
Sniö illa tagit vidh sigh , och thermedh salt sigh före at intaga Skåne äntå medh väldigh
handh, elfter han thet medh sädana list icke bekomma kunde, giorde förthenskull ock strax
redlio medh myckit folk och drogh in i Skåne. Ther mötte honom tå een benembdh Eskill,
then ther på Götha Konungens vägna befallningen hadhe, medh sitt folk; men han skallhaf—
va vordet afslagcn, och Sniö skall tå halva tagit Skåne och Hallandh in q).
Någon tijdh thereffter, sedan Götha Konungen dödli var och (som Iijkt är) Götha landh
ålher till Sverige kommet var, elfter thet Götha Konungens dotter, som nu var Drottning!»
i SverDe, ännu lågh Konungh Sniö på hiertat, begynte han bruka list och hemliga praetiker
thertill, at han måtte lörvända hennes sinne ifrån sin herra och echta man intill sigh, dref
ock (medh snar ordh tillsägande) saken omsider så fierran, at han bekom sin vränga villia,
så at ho on, nembl. Drottningen i Sverige, pä belägen tijdh och rum stegli in på itt skip,
som Konungen af Danmark elfter henne sändt hadhe, och foor thermedh öfver till Danmark;
al hvilken misshandçl otaliga myckit omit, som sedan elFterfölgde, bådhen rijken emellan vart
förorsakat. Ty tå Konungen i Sverige samme smäleek, then honom i så måtto skedd var, ju
ftämpna ville, och bekomma sin Furstinna igen, och tvertom, then andre, som sådant giordt
hadhe, sin skändeliga gerning ville lörfächta, och thet han således illa fått hadhe ändtellgen
behålla, fördes them ock bådhom rijken emellan een långsam och skadeligh feigde, till thes
the på bådha sidor vordo utarmadhe och slätt fördärfvadhe, så at Saxo som thenne Histo
rien beskrifvit hafver, meenar, at lör hunger, som genom 1 ståndande feigde var förorsakadh,
hafva mange måst skicka sigh at draga hädan af thesse landen , in ut hi fremmande landh till
at söka sin födho. Ty ther säijes, at man skall hafva skifft then meeniga hoopen i två par
ter, och sedan kastat lott them emellan, hvilken parten utdraga skulle, elfter thet måste ju
medh een parten thertill, så frampt the skulle icke alle, then eene medh the andre, genom
svält och hunger omkomma.
öm the Longobarder.
Af sådana orsak, och på then tijden, skola tå the Longobarder, om hvilka fremmande
historier myckit taala, elfter samme Saxos meeningh r), af thesse landli, synnerliga Skåne och
ther näst beliiaen, uthgårigne vara, hvilka under två Hoffvitsmän Il/or och Ålo skulle hafva
gifvit sigh tillvägs, och lijka som Götlierne, först kommit till Gothlandh, sedan till Rügen,
Thet Jandet skola the tu hafva intagit, sampt medh the andre närliggiande Vendiska landh,
och blifvit ther besittiandes vidh pass hundradh^ ålir. Sedan skola the dragit tädan och kom-
jnit up till thet landet, som nu kallas Österrijke. Uthi samma Österrijke och i Ungerlandh
skola the hafva halft theras våningh och regeringh vidh pass 1 H 0 åhr. A thet sidsta skola
the vara komne in uthi Italien och intagit ther thet landet, som af them sedan är vordet
kallat Longobardia, och regerat tlier vidh pass tuhundrade åhr, alt intill Caroli Mag
ni tij<3 ; och skall tå theras rijke fått ändha, som, ifrån thet the först här utgingo, öfver 4oo
åhr skall ståndit hafva, thessförinnan the ock, uthi åthskillige våhningar, trettijotvå Konung
gar och regenter halft hadhe.

p) Lagimdo. Clu'ort. Dos. 1. c. t) SftXo. h. \IU. P
q) Saxo, L. VII r- »5/.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.