SVÜNSKA CHIIÔNIKA.
43
bekymmer och farligheet ståndit hadhe, pâ thet lian hernie bekorrlmà och behålla ittâtte, then
samma hon kom honom bådhe om heder och ähro, om Iijff och lefverne, at man ock här
uppä må see, huruledes menniskors anslagh altijdh äro oyiss, och så offta feela. ^
^minder vart Konungh i Sverige efter sin fadher Ingelder. Han hafyer ock varit een j e _
mächtigh .krigsman såsom fadher för honom 5 ty effter några slachtningar, som han höll medh rundefl
Konungh Haraldh, ther han honom öfvermächtigh blifvit hadhe, fick han heela Danmark in.
Men när han ock ther någon tidh medh fridh varit hadhe. och theraf nu i thet sinnet kom
men var, at ingen fahra skulle ytterligare vara till förmodandes, sände han ifrån sigh sitt
svenska krigsfolk, och blef sielf quar medh fögo folk, lijtandes på the Danskes ordh och låf-
ven. Men när samme Danske sägo, at han nu var blott, och thet var af vägenom, som the
hadhe fruchtat löre, låto the fahra bådhe ord och ähro, öfverföllo honom (utban tvifvel ge
nom Haraldhs slämplingh) och nar the hadhe fått honom fatt, låto de hängian vidh Otta-
sundhz^l, belägit vidh Limfiord i Juthlandh. Medh een så smädeligh dödh giorde the lian3
ändha, thet the dock sedan dyrt nog betaladhe.
• • 4c)i
Hakon , medh thet vedernampnet Ringh, Jerunds son, kom linger till rijket efiter sins fa-p^korit
ders dödh. Han var Konungh Haraldhs systerson a) af Danmark, likyäl effter Konungh Ha-Rmgh
raldh så förrädeliga och smädeliga hadhe låtit hängia och förgöra hans fader, kunde han al-
drigh vara medh honom till frids, uthan tänkte ju altijdh uppå, huruledes han sådana för-
treet hämpna måtte. Thertill medh fick han ock spörja, at Kon. Haraldh icke ännu var ther-
medh till frids, som han på hans fader begått hadhe, uthan stodh fast thereffter medh list
och hemliga stämplingar, at han komma måtte också honom af vägen, pa thet at ingen öf-
verblifva skulle, som hans misshandel hämpna kunde. Thermedh vaxte tå oviljan större och
större, så länge han omsider uthbrasf till öpet örligh. Dock skola the thesheller icke så ha
stigt kommit till slags, uthan the säijas hafva rustat .sigh i siu âhr pâ bådha sijdor, thesför-
innan the sigh förstärkte medh fremmande biståndh, livar som han mest förmåtte, dock
Haraldh myckit meer; ty han befryndadhe och förbant sigh medh fast mångh folk, Slaver,
Vender, Lijfländer, Engeländer, Skotter, Hijberner , Frijser, Saxer Scc. och bekom ther medh
så öfvermåtton myckit folk, at meenige Iioopen theraf stodh icke till at räkna ; the öfverste
och förnämbligste måtte man allena tällia, iblandh hvilka ock någre väldige Konungar och
många Förstår varit hafva. Theslikes månge starke och fast berömde^ hieltar, livilke på
allehanda krigshandel väl förfarne och färdige voro. Så skall ock uthi Haralds liäär varit icke
allenast manfolk, uthan qyinfolk, medh allehanda krigsvapn väl uthrustadhe, och theruthi intet
oskickeliga. Men skipsflotten, niedli hvilken thet myckla folket öfversättias skulle, var så stor
at han öfverfylte sundet, som är emellan Seelandh och Skåne, ther skip lågh vidh skip så
tätt tillsammans, at man theröfver, lijkasom öfver en broo, baden landen emellan, gåå och
fara måtte. Men Konungh Håkons liäär tycktes väl något mindre vara på talet; item till
braam och pråål. Men ther man see ville till mandom, afvel och starkheet, till modh och
liierta; item till skickeligheet, behändigheet, och snarast sagt, till hvad thet är eller vara
kan, som rätta krigsmän hafva af nöden, tå var han intet mindre, livar han elliest icke var
förmeer, och gick vidt utöfver. Till hielp af fremmande nationer, hadhe Konungh Håkon
allenast the Norska, Tillemarker, Gislemarker c) och Guthar. Konungens son a f Non ige
säijes hafva kommit’honom till hielp medh sju väldiga konungar. Uthi hans skipsfiotta skulle
hafva varit tutusendh skip , och ther till femhmidradh. OlofF heet han som theröfver var
Capitener, then ock kom medh heela flottan till een hampn som kallas Vi j k d). Thesförinnan
kom ock Konungh Hakon dragandes till landh medh then andra hären, alt intill then plats
ther striden var vissadh, nembliga Brava llaheedh i Werendh. Ther kom tå alt Konungh
Håkons folk tillhoopa, och var så myckit, at thet näppeliga skulle kunnat räknat vardha.
När
s) Cat. Reg. 2. 6. Oddasund. c) Cod. 3 . desunt.
n) Cod. 1. addit: eller Systers sonasöft. Juxta cf) Forte Bräviken in Ostrogothia. In campis
Saxonem, Ringo erat filius Ingieldi, ex sorore Ha- adjacentibus proelium commissum ponit Sagubrott om
raidi. L.’ c. pag. i 3 g- Brävalla Slag. Ed. Peringskiöldii. Alii aliter,
b) Cod. 1. beropte. Cod. 3 . beroste;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.