36
LAURENTII PETRI
Thenne är Habardhs historia korteliga författadh , efter som then Danske Saxo medh
mångh och härligh ordh gifver henne före v). Men hos oss här i Sverige gåå också andre
sagor om thenne Habardh och Signill , såsom man af gambla svenska vijsor hördt hafver x),
nembliga, at han icke skall hafva varit Svensk uthan Norrsk, och Signill skall hafva varit Ko
nungens dotter i Sverige, och at Habardh, som skulle vara Konungqns son i Norrige, vart
hängdh i Uplandh, icke långt ifrån Sigtuna, på een plats, som ännu i dagh kallas Habardhs
slätt, belägen tvertöfver siöön emoot een by i Håtuna Soeben, benembdh Forn Sigtuna, ther
fordomdags konungsgården varit hafver, såsom man framdeles fåår höra i Konungh Byrgers
Historia.
När tå H/ikon y) y then äldste Konungh Amunds son, fick spöria hvadh hans bröder ve
derfarit var af the Danska, nembliga, at två af them så otroliga förgiorde, och then tridie
medh een sä smädeligh dödh af dagom tagin var, begynte han strax tänkia till , huruledes
han alt sadant på Konungh Siger i Danmark hämpna måtte; therföre gaf han tå Hibernien
öfver, och drogh medh all sin skip, the ganska mångh och medh väldigt krigsfolk uth-
rustadhe voro, in åth Danmark. Dock voro ther någre medh iblandh, som för saak
skull icke ville feigda in på Danmark, af hvilka Starkhother var een. Men Håkon lät sigh
thet intet anfächta eller hindra, uthan ladhe till medh thet folk han hadhe qvart, lijkast åth
Seelandh, på then sidon ther han förmodde aldrasnarast komma till verka medh Konungh Si
ger, satte ther sitt folk i landh, och drogh sitt radha håldh z) genom skog och skiuul in emoot
staden, ther Konungen få vistades, och gick thetta hans togh så behändigt till, at han var
framkommen om tu Konungens håldh, förr än någor kundhe vardat varse, sa at the nu icke
voro längre ifrån staden, än som nästa mal marne och stadsplatserne kunde tillsäija. Tå bödli
Håkon uppâ, at alle, sâ mange som voro i hans häär, skulle hugga sigh buskar och ruskar
och hålla i händerna upför sigh, at the ther under, lijkasom under skogsskiuul fördoldhe„
måtte äntå närmare komma stadenom obqropadhe. Men när tå then nästa yachten thet sågh,
och märkte hvadh på färde var, komma the medh hast löpande till Konungenom., och sadhe
sigh underligh tingh sett hafva, nembl. att skogen skulle hafva Ditt. fötter, och komma fa-
rändes in åth stadenom. Men tå Konungen förnam, at försåth och fiendskap på färde var, sa
dhe han, ja, thenna nya färdh, som skogen således fått hafver, är itt vist budh till min ända-
lyckt, och togh så strax medh sigh, hvadh han kunde finna för folk, och gaf sigli o för få
ra dh uth emoot fienderna, och vart väl medh första sammangången een hårdh kamp; men
thet lychtades likväl så, at Konung Siger, medh sina män, vart ther dräpin, och Håkon be-
hölt segren. Dock säijes, at han honom grymmeligare missbrukadhe, än någor rätteliga loi—
va kan, ty uthi staden skall han hafva ingom skonat, hvarken man eller qvinna, ungh eller
gammal, uthan skall altsammans hafva låtit dräpa, och sedan så långt han så räckia kundhe,
medh mordh och brandh alt förhäriat och i grundli fördärfvat hafva, så länge han fick budh,
at hans fadher Konungh Amundh dödh var. Therrnedh han tå medh sin grymma handel
måste hålla up och draga hem till Sverige. Dock togh han eij medh sigh alt krigsfolket, u-
than lät bäste delen theraf blifva quart effter sigh, under een höivitsman, som ock heet Hakon
medh thet vedernampnet hin stolte.
Men när the Danske sägo, huruledes the Svenske, efter thenne syndringh, voro svage
vordne, försarnbladhe the sigh, och togo Siwaldh Konungh Sigers son till herra, och drogo
så åther till the Svenska, meenandes at the nu sâ myckit snarare skulle kunna iäggia them
nidh. Men ändock the Svenske voro så myckit färre än tillförendhe, var likväl theras modh
intet thesrinndre ; ty blef theraf ock tå itt skarpt skifte, så at mäste parten af krigsfolket på
bådha sidor, sampt medh begges theras krigsherrar, nembl. Siwaldh och Håkon stolte, blefvo
ther liggiandes döde i markene, till mång tusendhe. Och var thenned nu så fierran kommit
medh then Konungsliga blodslinien i Danmark, at ingen annan var igen theraf, än een blott
qvinligh person, benembdh Gyrith , Siwards dotter Götha Konungs, som var thenna slagne
Konungh
*0 Saxo, L. V. p. i 2 t) seqn.
X ) Cfr. Svenska f olkvisor. T. I. p. 1 3 7 .
y) Hako, ap. Saxonem , L. V. p. i52.
ä) Matins expedita, a Rad , bråd, celer.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.