SVENSKA CHRONICA.
3i
ge tijfler öfver samme landh, af samme nampn, bedreff och lycko Scr,. Men elfter thettabär
intet liikt åth, blifver jagh thervidh som medh thet första här omtalat var o).
2 4.
Siwardh blef Konungh i Sverige, sedan hans fader Haldan af sine ovänner och förräda-
re inrijkes dräpin vart; och ändock han af mängom i thenna sakene hade mootständh ocIi" aicl11
stoort hinder, till efventyrs af them som hans fadher Haldan aff dagom tagit hadhe; likväl kom
thet ock omsider thertill, förmedelst Starkhothers bijståndh och mäklan , then ock sedan een
godh tijdh uthi Siwardhs gärdh skall blifvit halva. AfF thenne Konungh Siwardh Yet man
intet synnerligit säija, annat än han skall hafva gifFt sina dotter Ulwidh till Danmark, och gif-
vit henne Konungh Frodha, dock sigh och henne till lijten fromma; ty så snart Konungh
Frodhes brodersöner Haldan och Harald upväxte voro, och sins faders dödh pä Kon. Frodhe,
som banaman var, och theslijkes på hans hustru Ulwidh, som heets thet hafva kommit till
väga, hämpnat hadhe, efiter Kon. Sivardh i Sverige var them ock misstänkt, at lian skulle
hafva varit i rådh medh, drogh Haldan, then yngre brödren, medh häärskrafft intill Sve-
rige, i then acht, at han på Kon. Siwardh också hämpnas måtte. Och tå Kon. Siwardh
medh sitt folk medh honom till slags koinmin var, vart lian ther af samme Haldan dräpin.
På thenne tiden, tå Siwardh Sveriges Konung var, skola ock Cötherna halft sin cgin
Konungh, benembdh Karl, om hvilken man intet heller meer finner beskrifvit, än at han ock
hadhe gifFt sin dotter till Danmark, Kon. Frodhas brodher Haraldh , hvilken aff samme Fro
dha genom hemligh stämplingh iörgiordh, och sedan genom sine söner Ilaraldh och Haldan,
som tillförendhe sagt ar, hämpnat vart. Kan ock så väl hända, at samme Karl Götha Ko
nungh icke heller hafver nutit thetta gifflermålet myckit till godho ; ty thet ståår väl till
troendes, när Kon. Frodhe icke skonadhe sin egen broder, som var Karls Götha Konungs
mågh, Iiafver han intet heller skonat honom som svaren var p).
Erich , Siwards dotters son, then hoon åtte medh Kon. Frodhe i Danmark, vart konungh
Ericli
i Sverige elfter Siwardh. Thenne Erich skall halva varit en mächtigh och märkeligh förste.
Men thet haat, som hans faders brodersöner Haraldh ocli Haldan hadhe till lians fader Kon.
Frodha, till hans moder Ulwidh, och till hans moderfader Kon. Siwardh, hvilka alla the,lij-
ka som sins faders banar, dräpit hadhe, räckte också till honom. Ty theraf gick thet ock,
at Haldan togh feigde före emoot thenne Konungh Ericli, så at han forsambladlle een mäcli-
ta hoop krigsfolk, och kom ther medh indragandes till Sverige. Men lian fann ock ther för
sigh Sveriges Konungh hvarken försumligh eller förfäradli, ty han var medh sitt krigsfolk
aldeles färdigh, och gaf sigh strax i inarkena emoot honom. Nar the tå så nähr voro sam-
mankompne, at the begynte törna q), vart theraf een hårdh kamp, dock skall Haldan medh
thet första halva giort största skadan. Ty elfter som sagt varder om honom, var lian een
full vorden, stark man och väldigh kämpe, hade han ock thereifter rådt sigh värio , nembl. een
maclita stoor jernadh klubbo; henne fattade han Ivehandes, och slogh omkringh sigh på ym-
se sijdor så mordeliga, at hvilken vägen han togh uthi striden, ther stalp thet för samma
hans klubbo, som gräset faller under lija. Iblandh så många, som säijas ther hafva fallit,
skall oek hafva varit een Höfdmge och högberömdh kämpe af Konungh Erichs gårdh, be
nembdh Hakan, och skall ther medh hans Runokonst, som han leets vara myckit förfarin u-
thi, synnerliga till at döfva jernet, altsintet kunnat honom tå hielpa. Men Haldan vart lik
väl i then gången alslagen , så at han ock sielf som nogast undkom. Ty var honom ock tå
intet annat före, än at han ju alt måste hålla vidh skogen, så länge han kom sigh undan
och in i Helsingelandh (ther han sigh någon tijdh fördolde) heem till een gammal kämpe
iViduljf , hvilken uthi hans fadhers Haraldhs gårdh tient hadhe. Och elfter samme Widulff
offta och mångestedes uthi stridh och storm varit hadhe, och thesförinnan medh iblandh off-
ta fått skadha (såsom icke annars vara kan) theraf han ock hvadh till såraböther och lä-
kiarekonst hörer, een godh deel, genom noga upmärkiandhe och förfarenheet nummit ha..
dhe,
o) Cod. 2 . tlecst.
p) .loli. Magnus, L. V. Cap. lj.
cj) Torna, dimicare, decurrere, mule Toma', In
dus equestris. Ihre in h. v.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.