3o
LAURENTII PETRI
23 .
Hal- Haitian , Konungh Erichs son, blef Konungli i Sverige efTter sin fader, men strax afsins
första Regements begynnelse, kom han till feigda medii the Norske, Och voro ther i Norrige
synnerliga tolf brödher, som honom lågo mäst till hltes JtJ, och giorde störste våndan, livil—
kom ändock han medh sin egin och Sveriges macht manliga emotstodh, och olita tlieras an-
slagh giorde om intet ; likväl effter the sigh ju meer och meer förstärkte medh främmandhe
biståndh, nödgades ock Haldan giöra thetsamma. Och effter thet sådana vänskap emellan hans
fadher och Kon. Frodhe i Danmark varit hadlie, skickadhe han sin budh till Fridleff Konungh
Frodhes son, hvilken tå mycket myndigh och mächtigh var i Rysslandh, begiärandes af honom
undsättningh emoot the Norske. Men Fridleff hade icke visst, at hans fadher Kon. Frodhe
dödh var, uthan fick nu först vetta af Konungh Haldans skrifvelse bådhe thetta, så ock at
een oskylder till Danmarks krono kommen var; ty föll honom tå thet så myckit meer till
sinnes, at han sigh strax rusta, och medh Konungh Haldan utlidraga skulle, på thet the medh
samfälta macht beggies tlieras saak thes bätter uthratta måtte. När tå Fridleff, medh thet
folk som han utlii Rysslandh församblat liadhe, var kommin till Sverige, drogo the strax, bå—
dhe Haldan och han, emoot fienderne till Norriges, och vordo them öfvermäclitige , så at
the niderladhe the tolf bröder, sampt medh alt tlieras anhangh, och ingen vart ther nu be
funnen, som sigh yttermeera för Kon. Haldan torde upduka; sedan drogo the ock till Dan
mark och togo thet in , Fridleff Frodha son tillhandha. När thet alt så bestält var aff Hal
dan och Fridleff, giorde the sigh och beggies tlieras rijken emellan een sådana vänskap och
fridh, at han medan the lefde fast och obrottsligh blef ståndandes.
Man finner ock uthi några Cbrönikor vara talat orn een mächtigan kämpe, som skulle
liafva varit i Sverige, och vidh then tijden begynt hlifva nampnkunnogh, benembdh Siarkho-
ther Stoorverks son; han sdijos hafva varit sä öfvermåttan både stoor och stark, at han
på then tijden alsingen bådhe medh afvel och växt skall hafva haflt sin Iijke. Man säger
ock at han skall hafva lefvat tree mansålder, och at lijkasom lian i thenna måtton vijdt haf-
ver öfvergått alla andra menniskor, så skall ock i honom modh och liierta varit effter han3
person, nembl, fast större och formera än någors annars. Mange väldige kämpar heetas hafva
försökt sig på honom medh kamp ocli eenvijge, och skall dock ingen för honom kunnat blifva
b estån dandes ; ja, at lian ock månge tillika fält och dräpit hafver, och, snarast sagt, the Grre-
ker hafva aldrigh meer, eller ock så myckit, at tilläggia tlieras Hercules, som thenne Stark-
liother varder tillagt bådhe lijkt och olijkt. Han säijcs hafva varit födder strax effter Christi
tijdh, och lefvat sedan alt intill Håkon Ringh, hvilken i Sverige hafver regerat vidh Keij-;
sar Constantini Magni tidh, thet är vid pass trehundrade åhr effter Christi byrdh. Thesför-
innan skall lian mångh landh hafva genomfarit, uthi mång Konungagårdar och Herrehof tient
och ther ölvermåttan myckit bedrifvit och lidit. På thet sidsta när han nu så gammal vor
den var, at han icke lyste eller betrÖste sigh länger kunna lefva, skall han hafva leegt sigh
medh itt stoort stycke gull, som han eenkannerliga thereffter spart och gömt liadhe, een väl-
cligh man, som så licet som han, némbliga Hother, then honom medh sverdli dräpa och såle
des hans ändha giöra skulle, såsom ock strax skedde. Thet skall han förtliemkull så giort
hafva, at han så, och icke annars döö skulle, än som lian allan sin ålder igenom lefvat ha-
dhe, némbliga effter krigsmans vijs. Thet må tå nu så in summa vara talat om thenne Slark-
hothers mandom och alvel, effter som rychte om honom gått hafver, och kan sachta skee,
at hvar samma ryckte större hafver varit än mannen, intet hafver thet varit mindre mj.
t Johannes Gothuc n) insömmar här the tree Konungar, som tillförendhe omtalat är, nemb-
liga: Goderich, Filmer och Nordian, lijka som the skulle vara komne af Konungh Erich vijse,
och likväl icke regerat i Sverige, uthan i fremmandhe landh, némbliga thersamrnastädes, som
the gamble Göthers utförare Konungh Erich och hans näst effterkommandlie Goderich och
Filmer & c. regerat hadlie ; och skola så hafva regerat och varit dubbclkommgar på åthskilli-
ge
/) Filt, lis, contentio, unde Filici, altercari. m) Joli. Magnus. L. V. Cap. 6- sq.
Ihre, in li. v- T i) L. c. Cap. i3.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.