SVENSKA CH RONI K A.
29
hafva ock val fleere Sveriges Konungar varit, som thetta nampnet Erich , sâ väl för Konungh
Erich vijse , som effter honom hafit hafva. Dock ligger icke thes heller så stoor macht uppâ
hvadh som hvar hafver hetat, ulhan huru val och ährliga livar luilver sig bevijsat och sitt
rijke regerat, som thet om thenne Konungh Erich vijse rijkeliga af mån gom sagt varder.
Ty man säger ock af honom, at förr än han i Sverige Konungh biel, tå han ännu var i
sälskap medh Danmarks Konungh, then the kalladhe Frodhe hin fridgodhe, vart ganska myc-
kit genom hans förståndh och vijsdom uthrättat, så att then samnie Konungh b rod lie sa
mächtigh bief, som al honom Sagur gââ. Item, thet han sa lofltga rcgeradhe och styrde sm
landh, skall mästadels aflf thenne Konungh Erichs godha rädh och lörsichtigheet kommit va
ra; men sedan han kom till Sveriges krono, skall han allan sin vijsdom ther till brukat haf
va, at hans undersather måtte niutlia skäl och rätt, fridh och roligheet. Dock säger man
at han ock sedan var i förbundh och följe medh för de Kon. Frodhe, till at strida med the
Norske , och at sainine strijdh skall hafva varit een medh the allersvaraste och 1 artigste som
Konungh Frodhe någon tidh uthi varit hade. Och livar thenne Konungh Erich icke hadlis
varit och kommit i så måtto till undsattningli, hadhe hans fiender visserliga vordit honom
Öfvermächtige, men genom then undsättningen fick lian öf verbanden, dock sa, atingen kun
de stoort berömma sigh emoot then andra; ty uthäff sa otaliga myckit folk, som Kon. Frodhe
och Kon. Erich säijas hafva fördt i thenna striden, var thet ganska lijtet som öfverbleeff.
Så hålla ock Chrönikorne i ), at uthi thenne Konungh Erichs tijdh, skall uthi Sverige
hafva varit een liögberömdh man uthaf adel, benembdh Argrim, een valdigh kämpe och
JcnVsmwi, hvilken tijdt och offta sigh uthi så måtto manliga bevijst hadhe , serdeles i thet hau
medh kamp och eenvijge öfvervann och drap then Skånske Tyrannen Skalck , af hvilkom han
någon tijdh tillförendhe hadhe varit oredeliga förraskat.
Thenne Argrim togli sigli före fast dristeliga villia blifva Konungh Frodhes tnågh, be-
giär ändes till hustru hans dotter, som heet Osura. Men effter thet Konungen syntes icke
myckit vara benägen härtill, var han bönfallandes till Konungh Erich, at lian, som så väl
kiändh var medh Kon. Frodhe, skulle vara honom behielpeligh, och läggia till thet bästa i
sakene. Tå skall Kon. Erich gifvit Argrim thet rådet, at lian ännu först skulle bevijsa sigh
medh något manneligit och Itidders verk på Konungh Frodhes fiender, och gaf honom sä
then trösten, at efter sådana handlingh skulle thet blilva bättre medh giöra; förtalde liönom
ock medh thetsamma, liuruledes the tvä Konungar öfver Finmarken Echter och Target uthi
then Norska feigden hade giert stoor skadha bådhe på Svenske och Danske, hvilka om han
medh krigh betvinga kunde, vore intet till t viftandes, at han ju inedli sådana ridderliga verk,
vordc beveekandes Konungh Frodha till thet han af lionom begiäradhe. Sådana Kon. Erichs
rådh, Iijka som godt och faderligit i thenna sakene, lät Argrim sigli behaga, ochgiorde strax
redho medh all then macht han kunde åstadhkomma, dragandes in i Finmarken.
The Finmarker säijas varit godha bogaskytter och skijdekarlar, effter thet all tlieras nä-
ringh hänger theruppå. Ther kom Argrim medh them till verka, och ändock the manliga lo
go emoot och sigh vahrde, måste the omsider gifva flychtena. När tä the Svenske iadhe theirt
så liårdt elfter, at the intet undryrne halva kunde, skulle the tå hafva vändt sig till tlieras
Runor och Lappekonst, uthi hvilka the lieetas vara myckit förfarne, menandes sigh thet sko
la kunna medh kocklerij k) uthratta moot fienderne, som the medh sverdh och boga icke for-
måtte. Men när ock sådant var een gångh och annan på thet högsta försökt, och ville tlies
heller icke hielpa, var tå icke annat uppâ, an at the måste gifva vunnit, lalla till fogo, och
sväria lydno och hörsamheet. Aff thenne segren kom tå Argrim thertill, at han fick för:de
Kon. Frodhes dotter och hade medh henne många söner.
Men när Konungh Erich een ganska långli tijdh väl och fridsamliga regerat hadhe, blef
lian dödli, vidh then tijdh sigh här till verldene föda lät then rätte ocli evige himmelske Ko
nungen, Guds son, Jesus Christus. T
° Hala an
i) Saxo, L. V. pag. 92. raskapr. Vocab. ludd et luella in sermone vul-
k) Præstigise magicæ, Danice logier i. Isi. kulla - g ari adlulc occumuit.
Tom . Il-
ii. 8-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.