Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

28 
I.AVttßisTII PETRI 
AIi?cJl Ahith skall allenast lia'fya regerat öfver Sverige och thet sorti meeningert är, tifhi Keij- 
sar Augusti tijdh, något lijtet före vårs Herres Jesu Christi byrdh, men öfver Götha lamlli 
skall een annar Konungh regerat liafva, benembdh Gestablind, Emellan tliessa två Konungar 
skall tvist och ovillie upkommen vara, sa stoor, at thet brast omsider uth till een clrapeligh 
och skådheligh feigde. Mcri efftèr thet Götha Konungh lörmärkte, at han Sveriges Konungh 
icke nogh mächtigh vara kunde; sökté han biståndh af Konungh Frode i Danmark, livilkens 
nampn pa then tid för 1 hans många och manliga giernirigars sknldh vax' ganska stoort och 
härligit. Härtill skall ock ta samma Konungh Frode hafva låtit beveka sigh, och forskickat 
Gestablind Götha Konungenom tillhandha itt stoort tåal krigsfolk urtider två Fdthcrrar, 
Erich, som var Norsk af gambla Konungaätt, och Skalek, som Ståthållare var i Skåne. När 
tå Götha Konungen thenne hielpen, och thermedh meera modh fått hadlie, iörskickadhe han 
thet krigsfolket, sampt medh sitt egit intill Vermelandb, hvilket Giinthe, Konungh Alriehs son, 
sampt medh een part af Norrige pä sin faders vägnä> intagit hadhe, och Iheröfver regerade; 
Tlier skiedde tå then lörste slächtningeri, then så begaf sigh, at samme Giinthe nie dirait sitt 
närvarandes krigsfolk ther blef slagen. 1 När tå Konubgh Ahädh sporde sins sons dödli, vart 
han mÿekit bedröffvat, dock icke theshdler häpin eller föffäradh, uthan thess större harm 
han hadlie af sins sons ofall, thess större sinne och niotJh växte honom till at häinpnas. Gior- 
dhe förthenskidl genstan redbo medh alla macht, och drog till fienderna. Som the tå kompne 
voro til mötes, bief ther en öfvermåtton hård sammangångh, så at man full länge icke kun 
de förnimma, hvartuth thet ville lända, eller på livilkens sijdo segren blifva ville. Men efter 
Alrich icke hadlie lust till längre lit, medan hans son (ulhi hvxlkom alt hans hopp stod) icke 
lefva kundhe, gick han till och bödh Götha Konungenom Gestablind eenvige, thet måtte ho 
nom ock lyckas huru thet kundhe. Men Erich , som af Danmark kommen var, ladhe sigh 
här uthi och bödh sigh fram i Gestablinds stadh , gifyandes före, at thet sigh icke myckit väl 
skicka och betämia ville, at Gestablind, som nu var een så gammal ocli skrÖpeligh man, skul 
le gå till kamps medh een som alldeles fnllföor och nthi sift Fasta skeedhe stadd var. Ther 
medh skall tå Konungh Alrich Varit tillfrids, och gick tå kampen strax medh thetsamma up- 
på; men theraf vart skarpt alfvar och ingen bariialeek , ty ther var lijka sammankonnnin medh 
mandom, äfvel, raskhet, riddérligh lörfareiihet, och snarast sagt, ulhi alla måtto voro 1 the 
hjkfc. Thcrlöre lycktades thet ock sä, at the bådbe voro dÖdésåré; döek löth Alrich bana, 
och blef ther iiggiandes dödh i màfkcDe j men Erich värt få inédh litzlö luveuptagin och’ af- 
fördli, och förlopp sigh thermedh éen godh tijrih', förr än hän kunde komina sigh lore igen. 
ai. Sedari Alrich Sveriges Konungh dödh Var, kommo baden rijkeii under Gestnblinds , 6ö‘- 
blind* ihä Konuri S s väldh, men eflftér lian nu var cn så gammal dan, och alte inga barn, skall 
hart gått till och tagit tlicnna Erich (som'af Norska IvomingasFdit bordigh, och honom till 
efventyrs 'skyldh var) sigh för son, antvardandes honom båden rijken, medh fixeras in 
byggas ja och samtyckio; hvilket KommghErÖcTa skall’ mtet heller varit emoot. Ther 
medh vart ta samme Erich Konungh bådlie öfver SVerige och GiUhdamlh, och tomma sa 
åther bada rijkcn tillhoopa igen , som någon tijdh näst iiilförende âihskïlH Vörit hadhdl 
?*• ‘ Erich, som uthi våra ChrÖnikor ock elliést källas hin vi jse h), om hvilkcii nil (alat är 
vart Konungh i Sverige och Götha landh elfter Alrich Öcl i Gestablind, och värt han for— 
thenskull så kallat, nembl, hin vijse, ät hdn cen ganska vijs, shell och förståbdigh mart varit 
halvor, hvilket ock then Dètnske 'Saxo uthi Konungh Erodes beskrifrtingh , medllgänska hiångli 
exempel oöll tygh till samma Konungh Erichs höga föx-ståndh, tillkiännagifver och betygar. 
Men icke hafvfer han theshellef varit iblandh Sveriges Konungar then förste aff thet liarfipnef, 
som samme) Saxo' skrifver, uthan såsom medh thet första här sagt var: then Erich ‘hatver va 
rit then lörste, som säijes hafva medh svenskt folk låtit besättia Danmark, uthi Sarugs A-i- 
brabams faderfaders tijdh, eller egentdiga till säijandes, hans faderfaders faders tijdh, nicer 
än tu tusendh älxr förr än thenne Konungh Erich vijse lödder var. Så hafver ock then Ko-*- 
nungh Erich varit långt före honom, som Götha hären här af landet fördt halver. Sedan 
halva 
il) Erieuj.diiiflrius, de cj.uo Saxo, F. V; p. yl, et Joh. Magnus, L. IV. Cap. i5.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.