LAURENTII PETRI
skulle. Dock bief ändan här uppå thenne, at Athil drap Froyin, och thermedh behöll mar
kena, sä at ock meste parten af the Danske vordo ther slagne.
Hvad nu Kon. Athil ytterligare efter thenna segren uthrättade i Danmark i then gängen,
veet man icke sä/ egentliga, dock är Iijkt, at saaken skall under nogor vilkor emillan honom
och Kon. Wermundh liafva vordet lördragen. Sombliga säija, at Wermundh skall hafva utli-
lofvat göra skatt sill Sverige, thermedh skall tå Kon. Athil dragit heem igen. Men efter thet
förberörde vilkor af the Danska icke vordo hållen, hafver Kon Athil annan gong rustat sigli
emoot Kon. Wermundh, och kom åter medh en ganska väldigh häär til Danmarkj men i
then reesan skal han inthet kunnat uthrätta, uthan dragit så godh heem igen, sedan han sigh
medh Danmarks Konungh några reesor försökt hadhe. Icke hafver man heller stoort mera
om Kon. Athils bedref, ther man något kan af säija, men om hans afgång och ändalycht gifs
saaken så före.
Thenne Frovin , som al Kon. Athil i markene dräpin blef, såsom tillförendhe omberört
är, hadhe elfter sigh två söner, en heet Rete och annar IVijger, thesse skola hafva varit fri)—
modige och fullhändis män, såsom fadher för them, skola ock hafva varit sâ fosse d) ochstyf-
sinte, at the aldrigh medh mindre hafva velat gifva sigh tillfrids medh theras fadhers Ila
na Kon. Athil, än the theras faders dödh på honom hämpnat hadhe, eller också the sielfve
theröfver död blifvit. Kan ock så väl vara, at Konungh Wermundh, som altidh ville
gierna rara all'medh Konungh Athil, hafver fast stått under, och äggiat them fram, till at
fullföllia hvadh the hadhe i sinnet emoot Kon. Athil. När tå thesse två Provins söner öfver-
lagt hadhe, huru the häråth gäå ville, togo the til sigh theras vapn, och hvadh them elliest
täcktes, ladhe till vägs, the två allena, dragandes till thes the kommo till Sverige, och gåf-
vo sigh strax till Konungh Atlhl, ooh begiärndhe tienst af honom, hvilket them heller icke
sönte^) vart. Dock frågadhe han them om mångh ährendhe och lägenheeter i Danmark och
kom tå synnerliga then slachtningen på taal, som lian medh Frovin, Ståthållaren i Juthlandli
hållit hadhe, så at han sporde them till, om the viste hvem samme Provins rätta banaman
varit hadhe. Men then äldre hrodren Reetlie, skall tå hafva svarat, och sagt sigh sådant ic
ke rätteliga vetta, och at boos många skulle ännu ther om Yara stoor tvifvelsntål.
Tliertill skall tå Konungen hafva svarat, hvadh behöfver man therom tvilla, elfter thet
sâ ailment är kunnogt, at jagh är then samme, som thet giordt hafver. Sedan skall han ytter
ligare hafva frågat om Frovixls söner, theras ålder, mandom, hoot och undsäijelse. Men äntä
the här i theras geensvar brukadhe mång listig och förtäckt ordh, till at villa Konunge-
nom spåret, skuto the thesheller icke så fierran målet (at hvar han elliest hadhe kunnat gifva
acht theruppå) måtten sachta hafva förstått, hoo the voro, och hvad the hadhe i sinnet.
Men thet gick så till medh Athil, som man säija plägar: Ingen är allijdh vijs nogh ; ty
måste han thet ock sedan dyrt betala. Nu så hadhe Konungen till seds, at han undertijden
plägade allena uthgåå, till at lörlusta sigh på een synnerligh plats afsijdes. Tlietta liafva tå
thesse två bröder, som iämliga sökte tillfälle, märkt, och thermedh gifvit acht på honom,
när han een tijdh således uthgången var, tagit strax theras värior ocli folgt honom på foot
i quants vijs, 1 ijka som the thess nogare ville aclita på tiensten, at inga andra tå voro tillstä
des. När ta Kon. Athil itt godt skeedhe uthkornmen var i markene, och tlie två alt således ha-
dhe folgt effter, gingo the omsider fram till honom, och bekiändhe sigh tå vara Frovins sö
ner , effter hvilkorn han icke inyckit långt tillförendhe spordt hadhe, och at the i then acht
till honom kompne vore, at the måtte hämpna theras fadhers dödh på honom, som sigli för
hans banaman bekiändt hadhe. Konungen stadnade, och var aldeles oförfäradh, förmanandes
them at the skona ville, icke honom, som för them i så måtto intet frucbtadhe, uthan at
the skona ville sig sielfvom, at the tili efventyrs icke vordo faraudes samma färdena som
theras fadher, thermedh the honom hämpna ville, uthan taga heller itt stycke penningar för
theras fadhers dödh.
Men
il') loss, fr am fus, protervas.
e) Sona , negare. Ihre,' in h. v.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.