I
24 LAURENT]r PETRI
lians broder Atisl (som barnlöös Tar) belefvat hadhe, kom Balder, Odens son, till Danmark
igen, och begynte handla medh the Danske, at the skulle vedersaka Hother, och taga honom
till Konungh, hvilket the ock strax giordhe. Men när Hother spordhe then tidenden, togh
han thet än icke så hårdt vidh sigh, som han stoorliga förundradhe sig pä the Danskes lättfär-
digheet och otroo, dock giorde han sigh strax redho, medh thet folk som tå för handene var,
och drogh nidh till Danmark medh skip. Men när han ther kommin var till verka medh Balder,
lyckades för honom icke bättre i then gången, än at han ther vart afslagen, och gaf flych-
tena intill Juthlandlij ty efter the danske finge hans skip ifrån honom, kunde han så hastigt
icke komma till Sverige igen: ty hölt han sigh ock i förb:de Juthlandh then vintren öfver,
och kom sa han hem medh förste öppet vatten till Sverige igen, dock hadhe han icke mån
ga medh sigh. Sedan hölt han sin mootgångh så vidh sigh på någon tijdh tillgiörandes, och
giorde sigh åther redho medh itt väldigt taal folk, dragandes till lands therruedh in åth Dau-
maik. Ther mötte honom ta Balder, och vart ther them emellan een ganska hård kamp
then heela dagen uth igenom, medh ganska stoort manfall på bådha sijdhor, ty ingen parten
halver velat vijka lör then andra, för än kola mörkret så togh them, at hvar hären i sitt lä
gre draga måste.
Men elfter Hother var fast dristigh och anslagisk, var han till, som natten var mör
kast, och gick hemliga in i the Danskes läger, till at bespana hvadh fienden hadhe för up-
såth, och hvadh elliest var för lägenheeter : när han ock tå till sine igenkommin var, och se
dan någon lijten hvijlo tagit hadhe, giorde han sigh redho medh thet första väl bust var
vordit, slogh åther till fienden, och fick tå lycko, så at the vordo ther för honom slag
ne, och sielfver Balder så sargat, at han fögo bättre än dödh af markene dragin vart, såsom
han ock strax tridie dagen thereffter fullkomligha dödh blef; tliermed lågli tå hans guddom
ållersamman nider i träcken.
När tå Konungh Hother hadhe kommit the Danske till lydno och stadga igen, och se
dan heemkommen var till Sverige, fick han åther spöria, at medh hans fostrafader och sväär
Konungh Gewar i Norrige icke väl var i händer gångit; ty han var af een sin hofftienare
benembdh Gunnar , slagen och fdrrädeliga dräpin; therföre drogh han ock strax dijt, strafla-
dhe honom som mordet giordt hadhe, och insatte ther sins hustrus bröder Kon. Gewars sö
ner i rijket, efter theras fadher och kom oförtöfvat till Sverige heem igen.
Nagor ahr thereffter fick Konungh Hother spöria, at Konungen i Rysslandh, benembdh
Bom, nistadhe sigh till strids emoot honom, therföre at han hadhe dräpit hans brodher Bal
der, sasom tillförendhe omtalat är; ty giordhe oek Hother sigh redho medh Sveriges och
Danmarks macht, achtandes strax utdraga emot samme Bous ; men efter honom var spått,
at han utlu then stndena skulle slagin vardha, handladhe han först bådhe medh Svenske och
Danske, at the elfter hans dödh Roderick hans son till Konungh taga skulle. När thet ock
så elfter hans villie var af bådhom samtyckt, drogh han oförfärat i stridena. Dock kunde
han thesheller icke fly sin skepna och undanvijka dödhen, uthen blef ther slagin, såsom hans
spåman honom sagt hadhe ; och ändock medh Sveriges Konungh så gick i händer, så hadhe
Rysserna 'eke myckit bathat, theraf the roosa kunde ; ty föruthan thet myckl a folket, som the
på sin sijdho ock miste, blef theras Konungh Bous så hårdeliga sargat och sk add, at han af
sina tienare up i sitt landtieldh måste burin vardha, ther han dagen näst effter också
dödh blef.
lode- Roderick , Ilothers son, medh thet vedernampnet Slungobandk, vart Konungh .efter sin fa-
rich fHier bådhe öfver Sverige och Danmark, sampt förthenskull at han thertill bördight var, sampt
ock therföre at bådhe Svenske och Danske hadhe thet tillsagt hans fader, Konungh Hother,
at the effter honom hans son till Konungh taga ville, så var han ock sielff till Kc mungaem-
bete intet oskickeligh, lör mångahanda hans dygder och mandom skuldh. Han sä ijes halva
fördt örligh medh the Curländer och Vender, och tvingat them till lydno. Och skall saken
medh the Vender mestedeles vara uthrättat medh eenvige, såsom man thet i then tij.den plä-
gadhe nämpnat, ther een gick emoot eenom till-kamps. Ty Konungh Roderich hadh-e i sin
häär

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.