SVENSKA CHRÔNIKA.
20
ganska stoor skipsflotta in för Seelandh, tagandes ther in een hampn som kallas Iseren y) ,
men effier thet the Danske icke betröste stââ the Svenske emoot, skola tlie tå hafva gått Kon.
Atisl tillhanda: dock så at the genom theras bodskap af honom hafva bcgiärat, at lian ville
unna them sin broder Mother till Konungh; ther skall Atisl ock gifvit sigh tillfrids medh. Ther-
medh blef ock tå Hothar, Atisls broder een väldigh Konungh i Danmark. Sedan tå Atisl een
godli tijdh lefvat hadhe, och i Sverige regerat, blef han dödh och vart begrafveii i Upsala
boos sine förfädher.
Een part meena, at thenne Kon. Atisl skall vara then samme, som, elfter våra Svenska
Chrönikorz), heetes hafva satt Danskom sin hundh Racka till Konungh, och sedan när Racka
var af androm hundom ihiälrifven, åther satte them till Konungh igen een argh tyran, som
lieet Låds; och äntä tridie gången elfter Laäs dödh, satt them een annan tyran, hvilken löss
skulle hafva ätit op, och at samme Atisl slikt i then acht giort hadhe, at han medh lijka, el
ler ock större föraktelse, sä hämpna måtte bådhe then smäleek, som han leedh af Kon. Rollf,
så ock then smäliga lagh som Rolffs fadher, Konungh Helge, emoot the Svenske giort och gif
vit hadhe. Thetta synas ock vara fast lijkt: dock måste thet vara skiedt thesemcllan, at Rollf
och Hiartwar slagne voro, och Hothcr vart Konungh i Danmark : ty at ock af then Danska
Chrönikon är nogh förståndandhes, at på then tijdh icke myckit väl hafver tillstått i Dan
mark.
Bother , Atisls broder, som tillförende af samme Atisl Danskom för Konungh insatt var,
llo-
blef också nu Konungh i Sverige. Han skall halva varit een ganska snell och skickeligh, sâ Hier
ock een stark och fullvorden man till sin person, thertill med var han ock kommen till een
stoor förfarenheet, bådhe genom then feigden som han på sins broders Kon. Atisls vägna
förde medh the Danske, förr än han fick thet Rijket in, så ock then som han hadhe medh
Balder (som sades vara Odens Son) om sitt giftermål, thet så skall hafve tillgangita).
Konungh Gewar i Norrige, uthi hvilkens gårdh bådhe Atisl och Hotlier (efter som till
förende omrört är) voro upfostradhe, åtte een dotter benembdh Nanna. Thcnna Jungfruna,
Som bådhe däijeligh oeh dygdeligh var, begiäradhe Hother sigh till hustru af hennes fadher,
men efter een mächtig Förste i Danmark, then Balder heetli , om livilkén nu strax tillfören -
dhe rört var, liadhe ock halft ther samma bönemåhl, på thet Konungh Gewar ingen parten
fortörna skulle (ty the voro badha mächtige) skiöt bau alla sakena lira sigh och till dottrena
sielfva, och lät henne rådlia taga till man hvilkenthera hon heller ville. Nu efTter Jungfrun
fick meera villia till Hother, än till then andre, sadho Iioon honom, nembl. Raider, neij; oeh
ändock samme Raider nogsamt vinladhe sigh om beveeka hennes sinne till sigh , så var thet
likväl alt förgäfves, han inåtte gifva henne så godh ordh som han ville. När han tå förnam,
at han lör Hothers skuldli försmådd var, leet han säija honom uppenbara feigde till, och för-
samblade strax een ganska stoor häär, bådhe alf Dauer oeh Saxer, och kom så sampt medh
the Saxers Konungh, som beet Gelder , dragandes till skips uth emoot Hother, som ock mäch-
ta stark var, oeh blef ther tå een ganska hårdh sammangångb, så at last mange ther stulpo
på bådha sijdhor. Dock Iycktades then skarpa leeken så, al ändock lialder var så mächtigh,
och thertill medh hadhe aiment then meeningen om sigh, elfter hednisk villo, at han något
meer än een slätt menniskia vara skulle (ty lian bolt sigh för Odens Son) likväl måste han
ther gifva flyclitena. Men the Saxer medh theras Konungh Gelder, vordo ther alle slagne,
och theras skip somblige sänekte och somhlige upbrändhe. Strax elfter therma härliga segren,
drogli Hother till Norrige, hölt ther bröllop medh sin kiäresta, och förde så henne heem medh
sigh till Sverige. Men een godh tijdh elfter thenne handelen , skall thet tå skiedt vara, om
hvilket tillförende talat är, nembl. at Hother medh sin broders Kon. Atisls macht togli in
Danmark, och medh samma sins broders godvillia och samtyckio vordit ther Konungh.'
När tå Kon. Atisl i Sverige dödh var,‘och Hother Atisls hroder, som tå var Konungh
i Danmark, dragen var up till Sverige, till at ther ock låta hylla sigh till Konungh, såsom
hans
v) Cod. 7. addit: Iseliordh, och ligger vid Ros-
kildh.
ä) Clirou. Tros. cl Rhythm, min.
fij Saxo. h. III.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.