20
I, AU RE TU PETRI
tiglij ocli tin broder, at ider s&dant skall vara yederfant. Så tagh nil tiR tigh thetta svërdet,
stun thet öfvervåldh, som pâ tigh ocdi tin broder gångit och bedrifvit ar, hämpna skall, ocli
lätt see, at tu tigh liar medh icke försummar, eller afskräckia låter, uthan handlar manneliga,
som tigh väl höfves. Men när tu åter till titt Rijke kommen äst, sa kom rnigh ihogh, och
begiärar jagh tå intet annat af tigh till lön, an at tu tager'rnigh till tin ächta hustru. Ther
medh fick boon honom tå sverdet, sampt medh all annor tygh och uprustningh : Item klä
der, penningar, tienare Sc c. så at hoon uthfärdade honom alldeles som saken krafdhe, och ta
var afF nödhen. Straxt elfter thet så bestält var, togh Regner till sigh sin broder Toraldh,
och the män, som han nu fått hade, och drogh ti;t han viste sin fadhers godhe gamble vän
ner vara, ther han ock hielp fick till at främia sitt upsåth medh, och blef innan kort tijdli så
förstärekt, at han fördrelf sin ondha stiuffmodher, och väldeliga igen intogh sitt rijke. Se
dhan tänekte han ock på, livad han uthi sitt elendhe uthlålvat hadhe, sa at han togli Svan*
hvita till hustru, medh hvilken han hadhe een son benämbdh Hotbrodh , tlien ock eflter honom i
Sverige konungh bleff q).
Men under thenne Konungh Regner var en längll tijdli godh frijdh, alt in till thess mi
gre ondhe mäklare gåfvo sigh upp , och blandade ondt emellan honom och hans Svåger Ko
nungh Frodhe i Danmark. Theraf kom thet ock så flerran, at samme Konungh Frodhe satte
upp medh then feigden han then tijden förde medh the Österlanningar, och togh sigh före at
feigda här in på Sverige. Men hans lycka vart thermedh icke bättre, än at han ther uthi
een slachtningh af sin egen syster Svanhvijtci fangen bleff, dock medh sådana vilkor åther
strax löös gifven, at then ovillian som emellan honom och hennes herre, Konungh Regner
genom ondha tungor upkommen var, skulle nu allersammans uthslagen och alstinges dödh va
ra. Men thetta vart väl uthlåfvat, dock icke thes heller länge hållit; ty så snart Konungh
Frodhe hadhe rustat sigh up igen, drogh han åther till Sverige medh een väldigh häär; dock
vart hans lycka intet bättre, ja värre än förr , ty han bief tâ ther slagin medh alt sitt folk.
AfF thetta konungs Frodhes ofall må hvar och een besinna, hvadh thet är för en farlig tim>-
öfverfalla then, som icke allenast intet ondt förtient hnfver, uthan ock så myckit godt, såsom
här fatt var; ty Gudh plägar sådana otacksamheet hårdeliga straffa.
När tå Konungh Regner sin fiendhe Konungh Frodhe således nederlagt, och thermedh si
ne landsather een godh fridh åther förskaffat hadhe, regeradhe han roliga sitt Rijke medh
rätt och rättvijsa, intill thes han ganska gammal dödde, och i Upsala boos sine lorfäder be—
graffven bleff. Effter hvilkens afgångh Svanhvita , then lofliga Förstinnan, hans echta maka,
icke heller för sorg skull länge lefva kunde ; uthan een lijten tijdli thereffter, ändade ock
hoon sitt lijfl’, och vart begrafven i sin mans graaf.
i5. Hotbrodh vart Konungh i Sverige efter sin fader Regner. Han siiijes hafva varit een
brodh väld! å h kri S sman ' ty först skall han hafva örligat medh Rysser, Bester, Cureska och andra
Österlanningar, och tvingat them under sigh; men sedhan skall han ock hafva giort infall i
Danmark, och vunnit the Danske tree slachtningar afF, så at ock Konungen sielfver, hvilken
Roo hett, skall i then tridie slachtningen blifvit i markene. Thermedh skall tå Konungh
Hotbrodh intagit också Danmark, och förskickat ther sine befallningsmän. Men tå Hotbrodh
var lieemdragen till Sverige igen, skall then slagne Konungh Roes broder, som hett Helge ,
hafva strax giordt een väldigh upstöt emoot Konung Flotbrodh, förjagat och dräpit hans foug-
ter och befallnigsmän, och tagit landet in igen sigh till handha. Och elfter thet han väf
förniodadhe, al Konungh Hotbrodh skulle sådant villia hämpna, rustade han sigh up medh
all macht, så at lian hadhe till siöös een ganska väldigh hoop skip, och skulle så hafva
kommit till mangels medh Konung Hotbrodh, som ock kom dragandes ifrån Sverige medh
een mächtigh skipsflotta, vordit. honom ther öfvermächtigh, och lagt honom nidher medh all
hans häär, såsom then Danske Chrönikan säger rj; men then Svenske Chönikan säger s), at
Konungh Hothbrödh i then resona var kommen i skipsbrota, och blef så borta.
Man.
q) Saxo, L. I. pag. 22. sep Joli. Magnus, L. II.
Cap. ï 5. i G.
j) Saxo, L. It. p. 28,
s) Job. Magnus, 1. c. Cap. 18.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.