LAURENTII RETRI
iG
I
Nu sedan Konungh Gram then seger, om hvilken tillförende talat är, i Svenige af Sig-
trugh, S wenn sampt hans brödher vunnit hadhe, eller til eventyrs medan han hadhe ther-
medh till att skaffa, drogh Konungen i Norrige, som het Swibdager, in till Danmark och våicltogh
ther Konungh Grams syster, thertill medh togh lian ock bort medh sigh hans dotter, hvilken
honom tillförendlie neekat var, och förde henne heem till Norrige. Uthi sä rnätto vart tå
Konungh Gram betalat medh samma mätt, ja, öfver och icke affåt i), elfter som af Guds rätt'
vijsa doom, altijdh plägar mast tilgââ i verldene, at en thermedh varder plågat, som han
medh syndat hafver. Men tå Konungh Gram thetta stoora högmodet, ther honom bådhö
dotter och syster skiamde vore, achtade liämpnas, och therpå uthdrogh emoot Norriges Ko
nungh Swibdager medh een ganska stoor häär, vardt han ther medh alt sitt krigsfolk jäm
merliga slagin. Thermedh bief ta Swibdager Konung bådhe i Danmark och i Norrige.
Swib- Swibdager, then nu omtaldt är, hlef också Konungh i Sverige, ty man säger, at samme
dager Swibdager Norriges Konungh och Sigtrugh Sveriges Konungh liafva icke fierran varit skyl
de. Therföre medan Sigtrugh ingen arfvinge hadhe, skole the Svenske gått till medh be-
rådt modh och egen godvillia, och tagit samme Swibdager ock så till Konungh, sedan liait
Danmark under Norrige vunnit hadhe. Thermedh skall tå Swibdager blifvit een väldigh Ko-
nuRgh öfver thesse try rijken, men för sins hustrus (som Var Konungh Grams dotter) böört
skull, lät han heemkalla af främmande landh Gottorm , then äldre hennes broder,' och satte
honom till Konungh öfver Danmark, dock så, at lian åhrligh skatt till Norrige giöra skulle,
men om then andre brödren Hadingh leet han sigh platt intet vårda. Therföre medan samme
Hadingh till krigs af naturligh art benägen och fallen var, hadhe sigh också, medan han lands-
flyclitigh var, theruthi ganska myckit öfvat och försökt medh icke lijten lycko och framgångll,
vart han tå till sinnes härnpnas sin faders dodh; ty giorde han sigh ock redlio till at besökia
Konungh Swibdager, och när han honom funnit hadhe i siöön vidh Gottlandli, var han ther
strax medh honom till värka, fick öfverhanden och drap honom, såsom samme Swibdager
hans fader tillförende dräpit hadhe.
11. Asmundh ^axi Konungh efter sin Fader i Sverige och i Norrige, rtren effler Hadingh k)
mimdh hadhe iU drä P eli S it stor t haat till Swibdagers siechte, ville ock så giärna komma sigh till
Sveriges Krono, försökte lian förthenskuli ganska många vägar thertill att han sådana sin
Villia främia måtte ; men Asmundh togh ock icke heller försummelse före thet honom vår
da och giöra bordhe, uthan han hade allestädes granna acht på sigh och sitt Rijke, oclt
förty än så myckit meer, at lian väl viste, livadh Konungh Hadingh, hans hädske fiende, var
för een väldigh och förslagen krigsman , ja at han ock thertill medh var een Sa rainer Trull -
karl, som nâgor uthi thesse landh på then tijden skulle kunna finnas störst; ty han saijes uthi
trwlldomskonst af blotta barnsbeenen liafva varit upfödd, altijdh hafvandes them för lbstrarö
och tuktomestare , som ther uthi voro ramast och argast, synnerliga then skadelige Vätren
och trullkonan Hartgrep benembdh, Item then kndkunnoga Runokarlen och Afguden Rij-
ka Odhen benembdh, af hvilkom han som tijdast skall fått synnerliga uppenbarelser och Un-
dervijsningh om rnång sfycker, serdeles the som gullo krigshandel Uppå, och snarast sagt för
sina Runokonst och trulldom skull, vart han så godt som allrheent hållin lör oÖfvervinnerligh lj t
Nu thet förlopp sigh så, at förbemälte Asmundh, och Hadingh kommo till slagsi när tå
strijden var som hårdast, och hvar i sin stadh sig så bevijsa ville, som lian ville heetas mannen
till, var ock Konungh Asmunds Son, som hette Erich , een medh them, som aldratr oligas t ocll
manligast sökte fienderne. Men'tå han ock råkadhe komma emoot Hadingh, och gaff sig till
mangels m) medh honom, dristeligare än honom sielfvan var nyttigt, baars icke bättre till
för honom , än at han ther af Hadingh dräpin vardt.
När tå Asmundh fick veta, at medh hans Sort så i händer gångit var, begiäradhe ické
heller han längre Iefva, uthan vart fullkomligen så till sinnes, at han antingen liämpnas
skulle, ther öfver, eller ock Iiggia ther bredho vidh sin Son. Therföre gaf han ock sigh uthi
strijden oförvägit, och uthan alt betänkiandhe, ingen annan sokiandes än Hadingh, sin skade-
7") Afcit , deficiens. Ihre in îi. w-
f) Cod. 1 . He ding, ali as Hading.
I) Joh. Magnus, L. U. Cap. 9.
ni) Mangel , haudgemâng , ccnilielut.
man

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.