i
J 4
LAURENTI i PETRI
fare, at ther vij rättelse af hafva skulle, är minclre for handen än väl behöfves. Ty på tllö
Konungar som ifrån thesse Uthländske Göthers första uthtogh, alt intill KonUngli Inge, thert
förste af det narnpnet, i Sverige regerat hafva, kunne vij hvarken taal eller namprt så aide-*
les egenteliga och till visso af våre gamble Chrönikor få veta, soill behölf giordes, art sijdef
all theras handel och giernirtgär, hvilka dock nthan tvifvel sådana varit hafva, at väl hade
varit värdt, at the granneliga hade varit beskrifne.
Hmii-' Humuljf (som tillförende omrördt är) skall Konungh Erichs forste Son hafva hetth, elfter
vdff som Johannes Gothus foregifver d), och skall hafva varit Ståthållare i Sverige, medan samme
Konungh Erich Örligade nthi fremmande landh. Men sedart hart hädhe giort sigh all the
landen (som han tippå feigdat hadhe) underdånig, och nu var kommen till fridll, skali han tå
hafva beleefvat ther blifva, och förthenskull uplåtit sinom son Humnlff Sverige, och skall tå
samme Humulff således fullkommeliga vara kommen till Rijket och fått therm ed både Konurt-
gaitampn och våld 1 Sverige.
Humble, om hviiken några af vara Svenska Chrönikor röra, säijartdes, at han skall haf-
ble va varit Konungh i Gotha landh, regeradhe vidh then tijden. Men om samme Humble fin
ner man ock intet annat synnerligit, art at han skall hafva Varit Daätit fadlier, Som förste
Konungh var i Danmark. Men orsaken hvarfore thenna Konungh Humble skall hafva satt
sin sort Daan till Kortung i Danmark, gifver Johannes Gothus så före e). När någon tijdli ha
dhe sigh för lupi t, effter GÖthernes uthtogh, och the Danske fornummo, at Sveriges macht ther
alf, och thertillmedh af inhyrdes tvedräckt, myckit var försvagat , vordo the genom sådana
lägenheet och tillfälle, Konungen i Sverige (under hviiken the tillforendhe altijdh varit hade)
aflällige. Men strax the Saxer thet sporde, begynte the feigda in på the Danske, under tlieil
förhoppningh, at efter the intet bijstänclh nu hafva kundhe af the Svenske, skülle llie säcbta
Stå till tvirtgandhe, såsom ock tå skiedde. Men när ock the Danske effter myckin skadha,
som the af fienderna, tlie Säxiske, lidit hadhe, nu förmärkte, at the icke foçmâtte stå them
emoot, tycktes them som orâdh var gripit. Dock hadhe the sitt budh till Konungen i Sverige,
begiäraiides at hart Ville see Öfver inledlt them, öch taga them under sitt beskierm igen.
Medh thet samme skall tå Sveriges och Götha Konungh, nembl. förbelde Humble, hafva för
skickat the Danske till undsattningh två sine söner, Daan och An gul medh een väldigh
hoop krigsfolk, genom hvilka the Saxer skola tå slagne och the Danske förlossade Vordet.
Men genom thetta medel och tillfälle kom också ther till, at Daan, Humhla son, af sinom
Fadlier, Konungh Humbla for een väldigh Konungh i Danmark insatt och stadfäst vart, Mert
Artgul skall sedan hafva blifvit Konungh i Engelandh, hvilket af honom thet nampnet ock
skall bekommit hafva.
Totil, Daans Dana Konungs hroder, skall efter sin fader, Konungh Humbla kommit till
Sveriges Krono. Om honorn tala våra Chrönikor intet annat, äri Johannes Gothus gifver
före/), at hart skall hafva varit i lörbundh medh the uthländske GÖthers Konungh, hvilka
anta bodde quarre vid Östra Sioön, ocll at thet förbundet skall hafva gullet emoot the Me-
chelborgiske, Pommerske, Curer och Ester &.c. Therlöre at ihenne landen (hvilka Ko
nungh Erich och hans näste effterkomniandhe och uthländske Göthers Konungar intagit ha
dhe) voro nu blefue affällige, skola också thesse två Konungar samtne affällige landh betvin
gat och kommit till lydno igen.
g],' r Sigtfugh skall sedan Vor, dit Konungh i Sverige, medh hvilkert Konungh Gram i Dart-
trugh martk, skall hafva fÖrdt örlig, vordit honom Öfvermächtigh uthi een Väldigh slachtning, och
ther dräpit honom och skall thet, snart till säijande, så vara tillgångit. Thenne Konungh Sig-
trugh åtte een ganska däijeligh dotter, som hett Groo, till samma Groo beddes Konungh
Gram i Danmark. Men förr än hans Legater och ärendesmän vore framkompne, var
Jungfrun allaredha förlåfvadh eenom androm ringare; thet fortröt Konungh Gram sa svårli-
g a j at han theröfver vart Konungh Sigtrughs hufvudfiende : Kom ock i thet sinnet, at han
ville
8 .
Totil
d) L- c. Lib. If. c. i;
e) L. c. Cap. a.
/) L, c. Cap. 4, Gollulas.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.