Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

12 
LAURENTII PETRI 
Keijsar Augustus var sa mächtigh, lyckosam och segersäll emoot aîîa sina fiender, at 
îblandh alia Romerska Keijsare ingen Ur sa fierran funnen hans lijke, hvarföre ock alle Ko- 
nungar och Förstår, så väl the som uthrijkes voro, som the hvilka till Romerske Rijket hör 
de, hafva mast för honom fruchta. Dock finner man om honom uthi någre historier, at 
han, sedan försökt var hvadh Götherne formât te, heller ville hafva them till vänner än till 
fiender, och säijes han förthenskuldh skola hafva trooläivat sin dotter Juliain Gotha Ko- 
nungenom Cotisoni y). Skall ock hafva begiärat sigh till hus tro samme Cotisonis dotter, ther-* 
meclh skall ock ta sä skiedt vara, at Götherne vordo intagne uthi förbundet medh Romerske 
Rijket, livilket the ock trooligen liöllo ämedan samme Keijsar Augustus leide, men efîter hans 
dödh, när the förnummo sigh vara förachtadhe, och at the, thet them läfvat var, icke niuta 
matte, slogo the uth, och giorde een dräpcligh skadha in på någre landh som lydde till thet 
Romerske Riket. Men tå ock Keijsar Domitianus sådan skadha och förderlf medh häärskrafft 
afveria ville, vart the Romerskes häär sampt medh the två liäärhöfvitsmännerne Oppio och 
Fusco z ) i grundh niderlagd. Theraf vart tå samme Domitianus nödträngdh till at sända Gö- 
thomen skatt och stoora skiäncker. 
Sedan förde the ailier feigde medh Keijsar Traianö i mangh åhr, och ändock tlie thess- 
förinnan bâdhe fingo och gjorde stoor skadha, och omsider uthaf the Romerskes landh, hvil 
ket the på någon tijdf-i tilgörandes besittit bade, vijka måste till theras förre besittningh och 
gambla boolstadh igen, likväl vordo the medh sådana vilkor af Keijsarenom aftärdigade, at 
livar man måtte både see och seija, at the uthi så måtto meer hadhe vunnit än tappat. 
Framdeles när någon tijdh var förlijdin, föllo åther Götherne in uthi the Romer 
skes landh med två Väldige härar. Men tå Keijsar D edits , sampt medh sin Son, tllcn öck 
Decius hette och medh var Keijsare, koramo medh Öffvermätton stoor macht, och ville thet 
vedergiöra, vordo the bâdhe medh all theras häär jämmerliga slagne, af livilket ofall ihet 
Romerske Rijket blef så försvagat och förfärat, at the näst efflerkommande Keijsare, Æmilta- 
ms, Gallus och Volusianus gingo till och giorde medh Götherne en sådan compact, at thet 
Romerske Rijket skulie ährliga gälla och gifva them een ganska stoor summa guld, medh hvilko 
samme Keijsare åther vordo så godt som theras underdaner. 
Sammalunda hände tliet sigh ock någon tijdh fram balter, uthi Keijsar Gallieni tijdh, 
effter Göthomcn icke blef så fullkomliga hållit, thet them lillförende läfvat var, gäfvo the 
sigh åther medh een svår macht och väldigh krigsrustningh till skips , medh hvilka the öf- 
verföllo ganska mångh landh uthi thet Romerske Rijket, nemliga Macedoniam, Græciam, A- 
siam, Pontum, och annor Here landh, giörandes thermedh roof, mord ocli brandir een dråpe- 
ligh stoor skadha, och kornnro sedan tillbaka heem igen medh sådana Rijkedom, nt thet var 
osäijeligt. 
Sedan vidh pass hundrade sju och tjugu åhr, vart ock then Romerske Keijsaren Valens 
medh all sin häär aff Vestgötherne niderlagdh, tå han ville liämpnas then skadlie, som the 
in på Rijket och the landh giort hadhe. 
Men hvadh vill man häraf meera säija? Omsider kom thet ock thertill, at Götherne öf-- 
yerföllo heela Italien, först the Vestgöther, under theras Konungh Alarico , hyilken ock sjelf 
Romarestadh plundrade och afbrändhe , och sedan nijotijo åhr vidh pass tbereffter åther the 
Östgöther under theras Konungh Theodorico, then Tidefich van Bern kallas. Samme Ti- 
derich vart ock een väldigh Konungh öfver heele Italien, och regerade ther öfyer trettio åhrj 
hvilkens efFterkommande Totilas åther plundrade och afbrände Rom. 
Men the Vestgöther, sedan the hadhe afbrändt Rom, och thet sampt medh heela Ita 
lien uthplundrat, såsom sagt ar, drogo the strax af in i Gallien, thet nu kallas Franckrij- 
ke, tagandes thet sampt medHispanien in, ther the ock sedan regeradhe man elfter man x 
någor hundradhe åhr; intill then ytterste theras Konungh Roderick , hvilken uthi een väldigh 
slachtningh öfvervunnen och dräpin yardt af the Saracencr. Och ändades sa thermedh Göiha rijket 
uthi 
y) Suetonius, in Augusta. C. TA III. liius, in Domitiano. C. VI. eff. Jordan. G. XIII, 
s) Oppius Sabinus et Cornelius fuscus. Sucto-
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.