IO
LAURENTII PETRI
therne bâdha thessa nampnen skulle hafFt hädan af landet medh sigh , ther af bådhe Ôst-
götha och Westgötha nampn blifvit ar alt intill thenne dagh. Nu, som man begynte om
tala, hände sig efter Filmers dödh, när thesse Östgöther hadhe een Konungh som kalladhes
Taumisiusn), vordo the anfäehtadhe af Konungen i Egypten benembdh Vexares o), hvilken ock
tå var ganska mächtigh, sa at han all landh hart intill then Schytiske eller Göthiske gränsen
intagit hadhe. Men thenne anfächtningen säijes tå hafva varit Göthomen, och theras Ko
nungh, icke allenast till ingen förskräckelse, uthan at the ock therâth ganska gladhe varit
hafva, i thet at them var således gifvit tillfälle till at uthi the stoore och mächtige landen
bevijsa hvadh ock theras förmågo var, och hvadh the voro för krigsfolk. Thermedh voro
the ock straxt uppe medh een ganska stoor macht till at möta fienden, lato sigh ock ther
medh sa fast lijdha, at förr än Vexores kundhe få sin budh igen, them han in uthi
Götha landh medh feigdebreef förskickat hade, så voro Götherna för handen. Theraff vardt
tå samma Vexores så alstinges häpin och förskräckt, at han medh all sin häär then gan
ska stoor var, strax uthan alt betänkiande gaff flychten , thet honom dock så lijtet hielpa
kundhe; ty så hårdt fölgde Götherne honom på foot, alt intill then Egyptiske grensen , at
för thet stoore manfall skull som sigh tå förorsakadhe, ganska fåå voro the som uthaf al-
lan then stoore hoopen öfver blefvo. Tesslikest säger man ock uthi historierne, att Ko
nungh Vexores sielf icke heller hadhe kunnat undslippa, hvar the Egyptiske mossar och
kiärr icke hadhe varit Götherna till hinders, så at the måste öfvergilVa sitt effterjagande
och vända tilbaka p ). Men när the ock uthi samma resone drogo tilbaka, öfverföllo the heela
Asiam, och giorde sigh all the landen underdånigh. Een part af them skall ock thå hafva
blifvit ther qvarre besittiandes uthi thet landet Parthia, men the andra, när the vidh pass i5
eller 16 åhr hadhe borto varit, kommo satnpt medli sinom Konungh heem till theras för-
vist och besittning igen.
Så finner man ock uthi historierne, at the nampnkunnoga quinnor Amazones, som
så myckit heetas hafva bedrifvit, och förthenskull kalladhes Amazones, thet är spenelöösa, at
the på theras mööbarn plägadhe bortbränna vänstra spenan, på thet han icke skulle hindra
skiölden , then the förde till örlighs: Thessa quinnor seijas ock skola hafva varit Göthiska,
nemligen theras hustror, som then Egyptiske Konungen, om hvilken nu talat är, öfver-
vunno och förjagadhe, ocli sedan heele Asiarn intogo. Och skall thet sigh medh, them så
hafva tilldragit. Uthi theras mäns fråvaro, skola the blifvit anfächtade aff theras naboor,
sotn till then Göthiske Nationen itt hemligit och gammalt haat dragit hadhe, men elfter intet
*
annat nu var pâli jta, nödgades samme quinnor sielfve grijpa till värn, och försvara sigh, och
skall thå theras anslag så hafva lyckats, at the icke allenast sigh och sitt landh manliga
varde och beskyddade för fienderna, som them manligen angripit hadhe, uthan at the ock
samma sina fiender platt niderlade och theras landh intogo. Aff thenne orsak och begynnel
se, skall thet omsijder ther tillkommit vara medh thesse quinnor, at the fördhe örligh uthi
fierlägen landh, och bedrefvo ther offta mächtige stycker, så at the ock efter långh förleden
tijdh, heela Asiam, som thessförinnan kommen var undan Göthernas våldh, åther intogo, och
ölver all the landen fast länge regeradhe. Uthi medlertijdh säijas the ock myckit, thet fast
märkeligit oçh låiligit är, hafva bedrifvit, synnerliga thet, at the thet skiöne och så myckit
kostvahrda Templet i Epheso, på hvilket heele Asia väl i tuhundrad åhr skall hafva arbe
tat, then afgudinnan Dianæ till ähro, låto upbyggia q), om hvilket tempel ock i skrifftene
rördt varder. Act. ig,
Vijdare finner man ock om Götherna uthi någre historier uptecknat r) , at theras macht
skall hafva varit medh uthi thet sagorijka och vidtsporda kriget för Troieborgh, ther the
Greker och Troianer feigdade tilhoopa, heele tijo åhr igenom, medh begges thera osäijelige
stoore skadha; och säijes at Telephus Götha Konungh drap ther then väldiga Försten Tes-
sandrum; Item at then Amazoniske Drottningen Penthesilea upbrändhe ther the Grekers skip,
och
ri) Cod. i. lavansius. Taunasis, Gothorum rex. p) Jordan. 1. c.
Jordan. C. VI. ry) Jordan. C. VII.
o) Vesosis, ap. Jordan. 1. c. r) Jordan. C. VIII. IX.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.