Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

IO 
LAURENTII PETRI 
therne bâdha thessa nampnen skulle hafFt hädan af landet medh sigh , ther af bådhe Ôst- 
götha och Westgötha nampn blifvit ar alt intill thenne dagh. Nu, som man begynte om 
tala, hände sig efter Filmers dödh, när thesse Östgöther hadhe een Konungh som kalladhes 
Taumisiusn), vordo the anfäehtadhe af Konungen i Egypten benembdh Vexares o), hvilken ock 
tå var ganska mächtigh, sa at han all landh hart intill then Schytiske eller Göthiske gränsen 
intagit hadhe. Men thenne anfächtningen säijes tå hafva varit Göthomen, och theras Ko 
nungh, icke allenast till ingen förskräckelse, uthan at the ock therâth ganska gladhe varit 
hafva, i thet at them var således gifvit tillfälle till at uthi the stoore och mächtige landen 
bevijsa hvadh ock theras förmågo var, och hvadh the voro för krigsfolk. Thermedh voro 
the ock straxt uppe medh een ganska stoor macht till at möta fienden, lato sigh ock ther 
medh sa fast lijdha, at förr än Vexores kundhe få sin budh igen, them han in uthi 
Götha landh medh feigdebreef förskickat hade, så voro Götherna för handen. Theraff vardt 
tå samma Vexores så alstinges häpin och förskräckt, at han medh all sin häär then gan 
ska stoor var, strax uthan alt betänkiande gaff flychten , thet honom dock så lijtet hielpa 
kundhe; ty så hårdt fölgde Götherne honom på foot, alt intill then Egyptiske grensen , at 
för thet stoore manfall skull som sigh tå förorsakadhe, ganska fåå voro the som uthaf al- 
lan then stoore hoopen öfver blefvo. Tesslikest säger man ock uthi historierne, att Ko 
nungh Vexores sielf icke heller hadhe kunnat undslippa, hvar the Egyptiske mossar och 
kiärr icke hadhe varit Götherna till hinders, så at the måste öfvergilVa sitt effterjagande 
och vända tilbaka p ). Men när the ock uthi samma resone drogo tilbaka, öfverföllo the heela 
Asiam, och giorde sigh all the landen underdånigh. Een part af them skall ock thå hafva 
blifvit ther qvarre besittiandes uthi thet landet Parthia, men the andra, när the vidh pass i5 
eller 16 åhr hadhe borto varit, kommo satnpt medli sinom Konungh heem till theras för- 
vist och besittning igen. 
Så finner man ock uthi historierne, at the nampnkunnoga quinnor Amazones, som 
så myckit heetas hafva bedrifvit, och förthenskull kalladhes Amazones, thet är spenelöösa, at 
the på theras mööbarn plägadhe bortbränna vänstra spenan, på thet han icke skulle hindra 
skiölden , then the förde till örlighs: Thessa quinnor seijas ock skola hafva varit Göthiska, 
nemligen theras hustror, som then Egyptiske Konungen, om hvilken nu talat är, öfver- 
vunno och förjagadhe, ocli sedan heele Asiarn intogo. Och skall thet sigh medh, them så 
hafva tilldragit. Uthi theras mäns fråvaro, skola the blifvit anfächtade aff theras naboor, 
sotn till then Göthiske Nationen itt hemligit och gammalt haat dragit hadhe, men elfter intet 
* 
annat nu var pâli jta, nödgades samme quinnor sielfve grijpa till värn, och försvara sigh, och 
skall thå theras anslag så hafva lyckats, at the icke allenast sigh och sitt landh manliga 
varde och beskyddade för fienderna, som them manligen angripit hadhe, uthan at the ock 
samma sina fiender platt niderlade och theras landh intogo. Aff thenne orsak och begynnel 
se, skall thet omsijder ther tillkommit vara medh thesse quinnor, at the fördhe örligh uthi 
fierlägen landh, och bedrefvo ther offta mächtige stycker, så at the ock efter långh förleden 
tijdh, heela Asiam, som thessförinnan kommen var undan Göthernas våldh, åther intogo, och 
ölver all the landen fast länge regeradhe. Uthi medlertijdh säijas the ock myckit, thet fast 
märkeligit oçh låiligit är, hafva bedrifvit, synnerliga thet, at the thet skiöne och så myckit 
kostvahrda Templet i Epheso, på hvilket heele Asia väl i tuhundrad åhr skall hafva arbe 
tat, then afgudinnan Dianæ till ähro, låto upbyggia q), om hvilket tempel ock i skrifftene 
rördt varder. Act. ig, 
Vijdare finner man ock om Götherna uthi någre historier uptecknat r) , at theras macht 
skall hafva varit medh uthi thet sagorijka och vidtsporda kriget för Troieborgh, ther the 
Greker och Troianer feigdade tilhoopa, heele tijo åhr igenom, medh begges thera osäijelige 
stoore skadha; och säijes at Telephus Götha Konungh drap ther then väldiga Försten Tes- 
sandrum; Item at then Amazoniske Drottningen Penthesilea upbrändhe ther the Grekers skip, 
och 
ri) Cod. i. lavansius. Taunasis, Gothorum rex. p) Jordan. 1. c. 
Jordan. C. VI. ry) Jordan. C. VII. 
o) Vesosis, ap. Jordan. 1. c. r) Jordan. C. VIII. IX.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.