SVENSKA CHRÔNÎKA.
9
icliùru härom vara kan ; tliet är ju ilthaff alla historier vist nogh, at thesse utlilärtdske Go
ober l) hafva fast längre varit till, och uthi frernmandhe landh regerat, och äntå man icke
ïni är thess till sinnes, at man samme Göthers historia beskrifva vill, uthan allenast vill ont
the i irländske Göther, Sveriges Inbyggiare och Konungar något, så mycket som tillfallen och
ämpnen lijdhä kunna, tala; likväl på thet the som samma uthländske Göthers historia elljest
icke veta, mage här någon lijten kundskap therom bekomma, hvarföre theras namn så stoort
och härligit uthi all landhoch synnerliga uthi thet Romerska Rijket varit hafver, är för godt
cinsedt, att man här åthminsto summerar och korteliga öfverlöper hVadh som hälst om thes-
se ulhländske Göther uthi historierne finnes vara beskrifvit.
När lå Konungh Erich dödh var, skall hans Son feller som een part meena) hans Sö^
ii ason Goderich, then historierne elliest kalla Gandaricum, rordit Konungh öfver thesse uth-
ländske Göther, och öfver alla the landh, som hans Fader eller Faderfader Konungh Erich
intagit hatlhe, och säijes samme Goderich ganska myckit och med mångh landh hafva förökat
och vidgat Götha Rijke» r rhenne är nu then Goderich, på hvilken vare Chrönikoskrifvare
sigh förgripit och felat hafva, sättiandes Iionom och hans son Filmer ibland Sveriges Konun
gar, som dock icke i Sverige, uthan uthi fremmande landh öfver thessa uthländske Göther
regerat hafva, elfter som nu omtalat är.
Men tå Goderich sitt Regemente, som ganska godt var, Och fast lärtge väradhe, (sartlpt
medh lijfvet) ändat hade, vardt hans son Filmer tagen till Konungh öfver the uthländske Gö
ther. Samme Filmer är också genom historierne kommen till ett ganska stort hampti och
lålordh, icke allenast förthenskull, att han väldeliga besatt öch förmiffteliga regeradhe all thé
landh sotn hans näste Förfäder intagit hadhe, uthan att hart sitt Rijke svåra myckit förökat, ly
under honom och hans regeringh gålvo Göther na öfver then vâningh, soin the uthi Rügen,
Pommeren och andre Wendiske landen een långh tijdh halft hadhe , lijkavist som sigh füll
äventyrs) för trängh, elfter the Vore ther fast förökadhe och mächtige vordne, och drogo uth
genom Pahlandh och annor landh, som i vägen öster på voro belägne , Jäggiändes alt under
sigb, intill thfes the ohisijder nalkades then nampnkUnnöga Myroii eller Träsket, sr,m kallat är
Mæotis, ther skall tå Götha-häären vordit skifit i två deelar, af hvilkem annor blef qvar
på thenne sijdan, sättiandes sigh ther nidh til! at boo oöh blifva under then regent, sont
Konung Filmer öfver them skipat hadhe, hvilken ock under sht vald bchölt all the landh
som thernäst voro belägen, sammalundha ock them som på thehne restme intagne voro, såmpt
medh the andre uthi hvilke the tillförendhe bodt hadhe, alt intill östra siöön. Men then an-^
dre parten, med hvilken konungh Filmer sielfver var, giordhe medh ganska svårt arbete
broo öfver förb:te Träsk, och kom thermedh utöfver. När the och tå voro öfverkompne,
togo the strax in the landh på hinsijdon vidh Träsket Mæotis, och ville the icke heller
blifva ther besittiandé, uthan sträckte vijdare för sigh, bestrid a ml es och öfVer vinhandes all
the landh som i Vägen och theromkringh lågo, synnerliga the Spdlehdser m), som voro val ett
mechtigt och stridsampt folk, dock icke thes heller förm äffe härda uth, och blifva lör Götlier-
ne beståndandes, uthan måste så väl the som alle andre gifva sigh Under theras yåldh och
snarast sagt, thenne Konungh Filmer skall medh sine Göther i samma resa hafva halft all
then framgångh som han någon tijdh kunde begiära, till thess han ock omsijder kommen var
intill thet Pontiske liafyet ,* ther skall han tå medh sine Göther i samme reesa hafva satt sigh
nidher, till at ther byggia och bruka, såsom han och säijes ther blifvit hafva allem sin ål
der, radandes och regerandes öfver all the landh, som han ther intagit hadhe både medan
lian var på resone ocll sedan han Sigh nidh satt ot!h till rolighet begifvit hadhe.
Men sedan thenne Konungh Filmer dödh var, härulhe sigh at thesse hans GÖiher,
b vilka ock Ostgöther voro kalladlie, thferföre at the liadhe tlleres våriingh och Rijke
länger öster pa, än the andre Götherne som blelyo quarre på thenna sijdon Träsket. Mæotis -
vester bättre, och kalladas förthenskull Westgötlier, ändock thet viil så synes som Gö
therne
l) tod. 3. addit: Sveriges inbyggiare,- in') Gens Spalorum, äp. Jordahéln C IV.
Tom. II* , it --

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.