6
LAURENTII PETRI
3 .
Filmer
ff
Nor- ;
2 .' Goderich,■ Konungk Erichs Son, säijes hafva Konungh blifvit efter sin fader, och at sam-
rae Goderich skall hafva varit een mechtigh och lyckosam stridsfÖrste, så at han ock igenom
härskrafft skall hafva betvingat och intagit mångh fremmande landh, ther af Götha nampn
myckit nthbrast och sigh förvidgade; men på det sidsta skall han åther heemkommen vara
till sitt egit landh igen, Sverige, och ther blifvit dödh.
Filmer cl') , medh thet vedernampnet hin Myckle eller Stoore, skall, efter Godçrich sins
Faders dödelige afgångh, vordit Konungh öfver Sverige och all annor landh, som samme
hans fader hadhe intagit. Honom varder ock stoor ähra för hans mandoms verck, och niech-
tiga bedref och gerningar skull, tillagt, ther af han sitt ährlige vedernampn skall bekommit
hafva. Ty Iijka som hans Fadher Goderich, under hvilkom han upfödd och uthi allahandha
krijgshandlingar myckit öfvat vardt, var honom till een dageligh upveckelse och dygdespegel,
så beflijtade han sigh medh alla macht ther om, at han sins Faders lijke blifva måtte,
thet honom icke heller skall feelat hafva, ulhan skall omsijder så fierran ther medh va
ra kommen, att han uthi then måttan gick sin fadher vidt uthöfver. Och är thetta synnerli
ga uptecknat iblandh annor hans mandoms verck och härliga gerningar, at efter någre väl
dige slachtningar, som han hölt medh Hernitb, Konungen i Rysslandh, om hvilken tillförende
rördt är , tvingadhe han honom och heela hans landh till lydno.
Meera hafve vij icke uthi våra Chrönikor, om thennc mechtige Konungh Filmer.
Nordian , som af någrom säijes hafva varit Konungh Filmers Son, skall ock tå vordit
di iiri satt i hans stadh, och äntå at samme Nordian väl var een väldigh man och stridsfÖrste,
såsom ock fader för honom, likväl efter han andre nödtprftige dygder uthi Iijka måtto ieke
hadhe, och serdeles tlienne, att han medh gafvor och Konungslige skiäneker sa rundeliga sigh
ieke bevijste, som hans Fadher Filmer, kunde han icke heller lioos sine Män så ailment then
tÿckio och hyllest behålla, såsom hans Fadher bekommit, och alt till sin död behållit hadhe
Thermedh skall ock tå icke heller lyckan hafva varit honom så blijd och forderligii, 1y han
skall icke allenast intet förmått föröka eller behålla thet väldiga Rijket , som hans förfäder
fö.rvärfvat, och honom efter sig leeft hadhe, uthan kom ock tvertom ther till medh honom
omsijder, att han miste altsammans, så väl sitt egit Fädernes Rijke, som annat, och vardt
underkufvadh nf förbemelte Hernith Ryssekonungen, så at han och alt hans landh måste gio-
ra Ryssanom skatt. Somlige säga att Nordian skulle tå ock vordit skildh vidli Rijket, så när
som någor små Siöölandh, them han som nogast, dock icke uthan med Herniths effterlåtelse,
niuta och behålla måtte. Men till Sverige skulle samme Hernith Ryssakommgh hafva satt
sin Son, then och Hernith heett., hvilken dock ther ieke länge regera kunde, ty the Sven
ske, som Ryssa-regementet försmådde och ingalunda lijdlia ville, satte sigh snarliga up emot
honom, och dråpon.
Thetta alt betyga nu våra Svenska Chrönikor om thesse tree Konungar, Goderich, Fil
mer och Nordian, och seija, som man nu hördt hafve r, at the skulle hafva regerat i Sverige,
och varit then förste Konungh Erichs näste efterkommander ; men thet tyckes dock som här-
medh skall vara feelat, så at Goderich icke skall hafva varit then förste Konungh Erichs son,
uthan skall vara een annor Konungh Erichs son, then långt efter honom skall hafva regerat i
Sverige, om hvilken vij väl något beskrifvit hafve, dock icke uthi våra Svenske, uthan uthi
fremmande latiniske Chrönikor e), ty ther finner man, at then Konungen som i Sverige rege
rade, then tijdh Götha hären uthdrogh, hafyer heett Erich, och at samme Erich var sielf-
ver medh i then utreesningh. Thesslikes at Goderich , then the kalla Gandaricum Ma
gnum, skall hafva varit thenne Konung Erichs Son eller Sonason. Hafver tå thetta sigh så
i sanningene, som fast lijkt är, kunna hvarken Goderich eller Filmer (ty om Nordian äro icke
månge som taala något) räknas för Sveriges inländske Konungar, ändock the af Sveriges
Konungom uthkompne voro, uthan emedan the allenast uthländes, och öfver the uthländske
Göther, efter theras fadher Konungh Erich, som samma uthländske Göther här af Sverige
uthförde, regerat halva, måste the ock för theras Konungar håldne vardha. Någre, som thetta
feelet
cT) Filmer, Il limer , Philmer, Pliilimer in Codd, e) Berig apud Jordanem, de Reb. Get. Cap. IVI.
promiscue. Ed. Grotii,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.