SVENSKA CHRONICA;
5
Then Svenska Chrönikan, sammandragen alf gamble Erchebiscopen i Upsalä Lauren
tio Petri.
Förste KonUrtgh i Sverige, efter som the äldsta af våra Svenska Chrönikor betyga a), stall hàf- jaticli
va heett Erich, och skall här liafva regerat uti Sarugs, Abrahams Faderfaders tijdh, thet är
Tuhundradlie âhr vidli pass efter Noe Flodli. Här varder ock samma Konungh Erich thet
tillagt, at han med Svenskt folck skall hafva låthit besättia the Landh och Oijar, som på theri
tijdh voro kallade Vetalaheedh eller Vijdha slätt, och sedan långt tlier efter kallades
Damnarck, af eenom som tlier ock skall hafva varit förste Konung benemdh Daan, Htim-
bla Son, Götha Konunghs, Ty menirtgen är, såsom ock then Danske Chrönikoskfifvaferi Saxo
bekienner, at uthaff förste begynnelsen alt in till thenne Konungh Daan, thet är till någor
hundradhe âhr, skall Danmarcks Rijke varit regerat, icke af Konungar, uthan af Domare
och slätte Förster, the ther öck Götha Konungenom hafva varit undergifne. Ey finner man
ock heller meer uthi fÖrbite Chrönikor om thenne Konungh Erich , annat än at han efter
langh, försigtigh, rettfärdigh och fridhsamligh regieringh, skall till een god och fullkommetl
ålder kommen vara, och sa ändat sitt lijf uthi Götha landh, ther hart ock regerat hadhe.
Man hafver ock funnit uthi någre fast gamble Svenske böcker, at förste Sveriges Ko
nungh skall hafva hett Wilkin, och aff honom skall Sverige pä then tijdh haft nampn, sä at
thet kallades Wilkins landh. Item at samme Wilkin skulle hafva varit then Sveriges Ko
nung, som Rysserna sampt medh theras Konungh benemdh Het nit (om hvilken här elter
något meer talat varder) underkufvadhe.
Men jfohannes Gothic gifvei* före i sin nya Chröniko b) oni Magogh, Noe sonason,
sKijandes at han skall hafva varit förste Sveriges Konungh, och at emellan honom och för
berörde Konungh Erich, skulle andra fyra Konungar hafva regërat i Sverige, nemligen,
then förste Swen , Magogs äldste Son, af hvilkom ock Sverige sa skall närnpt vara. Then an
dre Gethår , Svens broder, af hvilkom Götha nampn, (som eeri part villiä närnpt haTva af
Gogh) skall kommit vara. Then tridie Ubbe, också Swens och Gethårs brödet, af hvilkom
Ubsala skall sitt iiampn bekommit hafva. Then fierde Sigge , sorti efter sig skall hafvä lå
tit nämpna Sigtuna Stadh, Ocli sedan thenna Konungh Erich, och hafver så samme Ko
nungh Erich, efter thet taalet, icke varit then förste, uthan then siette iblandh Sveriges
Konungar. Slijkt låter mari nu alt så vara sagt, och gälla hvadh thet kan, likväl blif-
ver man här vidli then förste meeningen, såsom then ther bäst och lijkast tithi Chrönikorne
grundadh är.
Men thet then Danske Saxo säger c) om Konungh Erich, medh thet véderriamprinet hin
vijse, at han skall hafva varit förste Konungh i Sverige af thet nampnet, elfter thet är iri-
tet bevändt, låter man ock här bestå; ty thet är klaart, at icke allenast thenne Konungh
Erich, om hvilken nu talat är, uthan också fieere aff samma nampn i Sverige, iåligt fort
an Konungh Erich hin vijse var till, regerat hafva.
Vijdare, efter här stötes på någre meningar om Sveriges iiampn, synes öck at man
här insättia skulle, hvadli mari om samma nampn hoos någfom androiri våre Chröniko-
skrifvaie läsit hafver, ty thet är ock någre iblandh them som föregifva, at Sverige skall haf
va fått thet nampnet äf Svldiä eller Svedha, thet är bränna, ty efter thet larldet häfVer
varit medh det lörste skoggårigit, skulle tå the, som thet uptögo, allestädes hafvä måst för
sig svidia, bränna och afrydia skogen, och således giöra sig slätter och rymningar, therpå the
byggia och boo matte; och skall thermedh riu säijas Sverige för Svedrijke, hvilket ock är
thes lijkare, at man mestedeles Uthi alle the äldste Svenske böcker finner, ät thet Som
riu kallas Sverige fordomdags intet annat äri Svidialandh hafver' närnpt karit> efter som thet
ännu i dagh pa Tysko kallas Sweden.
Man finner ock väl härom någre andre meningar, dock ölijkäre och af ringare grundh,
lxvilka man ock förthenskull här bestå låter;
Goderich
a) Chron. Pros, et Cliron. Rhythm, mimis. Regibus. Rom re primum édita 1 554. F. Lib. I. cap. 4.
b) Historia de omnibus Gothorum Sveonumcpiê c) L. I. C. 3. Ed. Stephanii.
Tom. IL II. 2.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.