Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

SVENSKA CHRONICA; 
5 
Then Svenska Chrönikan, sammandragen alf gamble Erchebiscopen i Upsalä Lauren 
tio Petri. 
Förste KonUrtgh i Sverige, efter som the äldsta af våra Svenska Chrönikor betyga a), stall hàf- jaticli 
va heett Erich, och skall här liafva regerat uti Sarugs, Abrahams Faderfaders tijdh, thet är 
Tuhundradlie âhr vidli pass efter Noe Flodli. Här varder ock samma Konungh Erich thet 
tillagt, at han med Svenskt folck skall hafva låthit besättia the Landh och Oijar, som på theri 
tijdh voro kallade Vetalaheedh eller Vijdha slätt, och sedan långt tlier efter kallades 
Damnarck, af eenom som tlier ock skall hafva varit förste Konung benemdh Daan, Htim- 
bla Son, Götha Konunghs, Ty menirtgen är, såsom ock then Danske Chrönikoskfifvaferi Saxo 
bekienner, at uthaff förste begynnelsen alt in till thenne Konungh Daan, thet är till någor 
hundradhe âhr, skall Danmarcks Rijke varit regerat, icke af Konungar, uthan af Domare 
och slätte Förster, the ther öck Götha Konungenom hafva varit undergifne. Ey finner man 
ock heller meer uthi fÖrbite Chrönikor om thenne Konungh Erich , annat än at han efter 
langh, försigtigh, rettfärdigh och fridhsamligh regieringh, skall till een god och fullkommetl 
ålder kommen vara, och sa ändat sitt lijf uthi Götha landh, ther hart ock regerat hadhe. 
Man hafver ock funnit uthi någre fast gamble Svenske böcker, at förste Sveriges Ko 
nungh skall hafva hett Wilkin, och aff honom skall Sverige pä then tijdh haft nampn, sä at 
thet kallades Wilkins landh. Item at samme Wilkin skulle hafva varit then Sveriges Ko 
nung, som Rysserna sampt medh theras Konungh benemdh Het nit (om hvilken här elter 
något meer talat varder) underkufvadhe. 
Men jfohannes Gothic gifvei* före i sin nya Chröniko b) oni Magogh, Noe sonason, 
sKijandes at han skall hafva varit förste Sveriges Konungh, och at emellan honom och för 
berörde Konungh Erich, skulle andra fyra Konungar hafva regërat i Sverige, nemligen, 
then förste Swen , Magogs äldste Son, af hvilkom ock Sverige sa skall närnpt vara. Then an 
dre Gethår , Svens broder, af hvilkom Götha nampn, (som eeri part villiä närnpt haTva af 
Gogh) skall kommit vara. Then tridie Ubbe, också Swens och Gethårs brödet, af hvilkom 
Ubsala skall sitt iiampn bekommit hafva. Then fierde Sigge , sorti efter sig skall hafvä lå 
tit nämpna Sigtuna Stadh, Ocli sedan thenna Konungh Erich, och hafver så samme Ko 
nungh Erich, efter thet taalet, icke varit then förste, uthan then siette iblandh Sveriges 
Konungar. Slijkt låter mari nu alt så vara sagt, och gälla hvadh thet kan, likväl blif- 
ver man här vidli then förste meeningen, såsom then ther bäst och lijkast tithi Chrönikorne 
grundadh är. 
Men thet then Danske Saxo säger c) om Konungh Erich, medh thet véderriamprinet hin 
vijse, at han skall hafva varit förste Konungh i Sverige af thet nampnet, elfter thet är iri- 
tet bevändt, låter man ock här bestå; ty thet är klaart, at icke allenast thenne Konungh 
Erich, om hvilken nu talat är, uthan också fieere aff samma nampn i Sverige, iåligt fort 
an Konungh Erich hin vijse var till, regerat hafva. 
Vijdare, efter här stötes på någre meningar om Sveriges iiampn, synes öck at man 
här insättia skulle, hvadli mari om samma nampn hoos någfom androiri våre Chröniko- 
skrifvaie läsit hafver, ty thet är ock någre iblandh them som föregifva, at Sverige skall haf 
va fått thet nampnet äf Svldiä eller Svedha, thet är bränna, ty efter thet larldet häfVer 
varit medh det lörste skoggårigit, skulle tå the, som thet uptögo, allestädes hafvä måst för 
sig svidia, bränna och afrydia skogen, och således giöra sig slätter och rymningar, therpå the 
byggia och boo matte; och skall thermedh riu säijas Sverige för Svedrijke, hvilket ock är 
thes lijkare, at man mestedeles Uthi alle the äldste Svenske böcker finner, ät thet Som 
riu kallas Sverige fordomdags intet annat äri Svidialandh hafver' närnpt karit> efter som thet 
ännu i dagh pa Tysko kallas Sweden. 
Man finner ock väl härom någre andre meningar, dock ölijkäre och af ringare grundh, 
lxvilka man ock förthenskull här bestå låter; 
Goderich 
a) Chron. Pros, et Cliron. Rhythm, mimis. Regibus. Rom re primum édita 1 554. F. Lib. I. cap. 4. 
b) Historia de omnibus Gothorum Sveonumcpiê c) L. I. C. 3. Ed. Stephanii. 
Tom. IL II. 2.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.