4o4
XIX. OFFICIUM
Appendix II.
Litteræ Laurentii Petri Nericii, ArchiEpiscopi Upsaliensis, ad Olavum Nicolas
Hersingum, Episcopum Strengnesensem, de Fonte S . Eskilli. Dat. Stockholm
d. 5 Augusti i568.
Edidit Hallman, Ol. et Laur. Petri Lefverne, p. i46.
VV ij hafwom bekommit Edert bref, Biskop Nieh o), theruthi J oss förstendhigen om thet
offrande som vid Eschils källa, intet långt ifrån Edert Biskopssäte Strengnäs, sigh tildra-
git medh myciten vidskeppelse, såsom ljus, mässande, korsskyssande, medh mehr a af en i-
fran Engeiand vid namn Guilhelm Molteck , som sagt sigh hafva sina förfäder i Sverige V), och
nu thenna peregrinationen företagit elfter giordt lyffte. Thet är väl intet uthan, käre Biskop
Niels, at icke mycket sådant vidskeppeligit afguderi mångestedes vidh källorne i Riket för-
öfves, sasom vidh Swinnegarns källa c) här i Upland, therest the sora oftast mycken penning
uphemte, som varder tint lagdt medh mycken ceremonie, af them, som resa lång vägh, äf-
veu ock här vidh staden, af hvilkom vij eij längesedan något anseenligit uptogo, sammaledes
ock vidh Teige och mang annorstädes, ther sådane källor finnas; på hvilka min saliga Bro
der, Mester Olof Petri , upsatte et helt Register d ), Iivilket han ville låta uthkomma; men som
ther var innefattat all then vidskeppelse, som med sin synnerliga ceremonie öfvades, befruck-
tade jagh sådant skulle lända thet o förståndige folket til förargelse, hvarföre jagh thetta hanst
upsåt afslog, hållandes altijd nyttigare, om thesse källor både til belägenhet och annat al-
deles kunde blifva förgätne, hvilket dock svårliga lärer skie. Nu hafvom vij här om råd
slagit och funnit nödugt, samtelige Biskopparne tilskrifva och anbefalla, at hvar och en skul
le låta i sitt Biskopsstifft alle sådane källor upsöka och igenkasta, så månge man af them til
vattuhjelp intet behöfver, som Herr Peder i Wästeråhs medh en sådan källa vid Munke-
torp e) också for thetta låtit giöra. Käre Biskop Niels , see til at i Edhert Biskopsstifft
thet samma må blifva verkstelt, låter ock Presterne i Kyrkiorne ther om predika, och in
tala folket, thet Gudh är intet belåten, hvarken med perigrinationer eller offrande til så-
dhane källor; hafva the och några andra krempo, så må the sökia Läkiarena, them Gudh
gifvit medhel, at hela kropsens kranckheter medh, och ingalundha källorne, ty thet är ju
intet annat än vidskeppeligit afguderie, ifrån hvilket Gudh oss nadeligen bevare evinnerliga.
Datum Stockholm d. 5 Augusti Anno i568.
XX.
a) Lapsu forsan memorial vel calami, 01 avum g aret li am Molt eke, filiam Johannis Molteko se -
nostrum ico lau in salutat. C fr. Westen, Sv. Hof CI er. cum matrimonio junxit, anno i4i3 denalam. Cfr. Stiern
Hist. I. p. 46. Rhyzel. Episc. I. p. 223. man, Hofd.M. p. 99 , 2 48.
b) Recte. PI ures illustris hujus familiæ offendimus o) In paroecia ejusdem nominis, et prædio Husby
in annalibus patriæ noslræ. Hennekiti Molteke, S. Sigfrids 1. Helga Kors Källa dicta est. Cfr!
inter Senatores R. Sveciæ ad an. iÖ 75 recenset Uggla, Salvius, om Upland, p. 272 .
RådsLängd, III. p. 3 7 . Eggert Molteke et Vikke d ) De quo cfr. Hallman, I. c. p. j 68 .
Molteke Præfecti Ostrogothire an. i3gi. Cbristiernus e ) St. Davids Källa. Cfr. Grau, om Westnian-
Nicolai (Wase), Regni Sveciæ Senator et Drotzetus, Ma r- land, p. 367 . Vide infra p. 4o6.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.