\
s. HENRICI 337
utritat hela hans vandring och död, dessljkes är Monumentet betächt med en grafsteen, och
en Messingsplåt mitt uti steenen, pä hvilken hans belete står rijtat oppå. Kring om steenen
i brädden, handbred Profsteen, och utmed Profsteenen, dessa orden inhugna:
O vita commendabilis ,
O mors desiderabilis ,
propterque venerabilis
hic pontifex fit similis
in gloria sanctorum ,
commenda nos amabilis
pater et honorabilis
martyr regi coelorum.
hvilket ait fullkombligen erfaras kan utaf sielfva Monumentet.
8 . Hans beläte står, habitu Episcopali, på Altaret och Lallj 4fotat under hans-föt-,
ter, och brukas i Nousis för Altar Tafla.
9 . Elfter hans död hafver händt således, om St. Johannis tid hafver en blind gubbe
med sin Son dragit öfver Kiulo träsk, och Sonen blifvit varse en Kårp, som hafver sutit
pâ en Isklirnp och huggit til med sin näbb, dock intet förstådt, hvad det vara skulle, och
sådant för sin blinda Fader berättat. Fördenskuld biuder Fadren, at han skulle roo dijt til at
/
besee livad det vara skulle, och när de kommo, så blefwo de varse, at der låg en finger
med gullring oppå, den Kårppen högg til, och när de kommo närmare, flyger Kårpen sin
väg och lemnar fingern qvar. Sedan beder gubben, at Poiken skulle få honom fingern och
ringen, och när han hade fått fingern, stryker han der med sina ögon , och straxt hafver
han fått sin syyn igen, och samma finger och ring brukas pro Sigillo uti Åbo DoomCapitlet
och hans been äro förvarade dersammastädes. Mehra hafver iag intet härom kunnat opspana,
eller vet beskrifva, utan befaller den höggunstige Läsaren Gudi den Aldrahögste Under-
tienstligen.
Nousis Prestegård d. 18 Mai; A:o 1674.
Albertus Davidis.
Past, in Nousis. mp.
II.
Officium Sancti Henrici Episcopi et Martyris.
i. In festo S, Henrici Episcopi et Martyris,
E Breviario Upsalensi.
Antiphona.
Gaude coetus fidelium
Henrici natalicium
Laetis extollens Canticis :
Qui intrauit in gaudium
Per insigne martyrium
Choris insertus coelicis.
Ornamentis decoratus
Virtutum vir inclitus
Vpsalensis praesulatus
Plebem rexit primitus.
Sanctus Ericus dulciter
Rex praesulem dilexit,
Quem Domino fideliter
Ministrare conspexit.
Tom. II.
85 .
O quam

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.