336
X. VITA ET MIRACULA
Appendix.
I.
En Kårt Beskrifvelse om Saneto Henrico Engelando, efter the gamblas re
lation och berättelse.
Ex Autographo in Collectaneis Nordinianis.
1. Sanctus Henricus den första Episcopus uti Finlandh är utaf Höglofl. i åminnel
se St. Konung Erico i Sverige Anno 11 5o med några skep krigsfolk hit öfver till Finland
confoigerat, i den acht och mening, at han här uti Finland den Christeliga Troon utspri
da och det Helgie Döpelsens Sacramentet instickta skulle, effler sätt och maner, som då
den tijden uti Syerige brukeligit varit hafver.
2 . När han 6 kulle visitera Norfinland, är han kommen til Masko Häradet och Nousis
Sochn, pa stället Nousis Kyrkia, efter hans död, är blefven funderat och opbygd, dersam-
mastädes hafver mött honom en Orm, på hvilken han spättat hafver, och orrnen strax i
Berget insiuncket, och til des verification än en Orm liknelse dersammastädes i berget synes,
och kallas fördenskuld så länge verlden står, Ormberg, Ktrmtn Kalliö.
5. Derifran hafver han dragit til en Bonde i Kil la is by och Nousis Sochn, hvilken
bonde hafver heet Lallj, och uti Bondens frånvaro begiärat maat, dricka 8cc. för richtig be
talning, men Lallis hustru hafver varit alt för myckit Barbarisk och omild emot honom,
svarat honom snöpligen och honom sådant aldeles förvägrat, Fördenskuld hafver St. Henric
befalt sina tienare, at deskulle taga med gewalt, emot hennes vilja, hvad de behöfva skul
le, oeh alt sådant richtigt betala, det de och i vercket stält hafva och dragit sin väg.
4. Kommer Bonden ifrån Skogen med sina drengiar, då så blifver St. Henric utaf
Hustrun hårdeligen för bonden Lallj anklagat, det St. Henric hade tagit maat, dricka & c. med
gevalt och lagt spånor i ställe för betalningen, och derföre Lalli med sina drengiar iagat elf
ter honom uti sin grymhet och vrede, och funnit honom på Kiulo träsk, 8 mihl ilrån
Nousis, der honom mördat och ihielslagit, och i det samma tagit St. Henries Myssa, och
satt pa sitt hufvud, och kommit heem med frögd och glädie. Hans Hustru möter honom
helsandes, och förundrar sig, hvadan han skulle hafva fådt en sådan Myssa och sagdt: Cu-
sta Lalli lakin saanut , Mies paha hyf wen hy ty rin, (heter på Svenska: hvar ha Lallj hatten
fådt, en elaek man och en god hatt) med detsamma hafver Lalli tagit myssan utaf Hufvu-
det, med Hud och Haar in til Hufvudskålen måste föllja Myssan, och samma Lallis effigies
med samma habit ligger ännu under St. Henries beletes fötter, och bär Myssan på sina ben
der, på Altaret i NoUsis.
5. Hvad prophetien 'och samtal med sitt sellskap på vägen vidkommer, hafver han
propheterat om sin död, der han sålunda .på denna resan mördas skulle, som 6 traxt deref-
ter skedde, och hafver fördenskuld undervist sina tienare, huru såsom de med hans Lijk,
elfter hans död, laga skulle, och hvar hans Lijk skulle begrafvas, informerandes dem sålun
da, at de skulle taga ett par otambde Stutar, och dem låta draga sin Lijk, och der de stah-
na skulle, der skulle oprättas ett Kors til åminnelse, och -ett utaf «amma slag står på Re
po il e Akren i Nousis, men der sedan de skulle leggia sig neder, så skulle de honom be-
grafva, och byggias en Kyrkia honom til everdelig åminnelse, och Kyrckian skulle kallas St
Henries, såsom sedan värkstält blef, och fördenskuld kallas Nousis Kyrckia elfter St. Henries
Nampn, såsom han sielf befalt hafver.
6 . Imedlertid hafva de nedsatt hans Lijk uti en Boda hos en bonde i Top ois by
straxt ved Kyrkian, och til vidunder står samma huus ännu i denna dag, och kallas St. Hen
ries Boda:
7 . Hans Monument eller graf, är under Predikestolen 7 ! qvarter hög öfver jorden
med Jern galre omkring, Kopparplåtar på alla kantter med beek fastsatte, på hvilka står
utritat

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.