33 o
IX. officium
verfaren. Ok, som GUdh förbiwde nagre aff oss worde slagne i tlienna reso eller förstäc-
koth vorde, tha skal en eller tva aff oss som hemkomma aff thenna reso, föra for:da San
cti Erikz Baneer til Vpsala Domkirkio, ok antvarda thet ther in then Werdugiste Her
re Her Erchebiscop Jacob och hans Werduga Capitill igen, swa frijth ok ombewarath, som
wi; thet anammat hafva med all then Werdugheet som tilbörligit är. Lofvom vij ok thes-
likes, at alth thet efftertal, som ther aff komma kwnne aff Sveriges Inbyggiare, tagha in op-
pa oss, ok fra fonda Werdugom Fader och hans Capitill, for then sthora nödh ok trangh,
som nu gaar Richet oppa aff the omilde Rysser, hyilke nw bestallat liafua ok häriet, skin-
nath ok bränth en stor del aff Landet, som är Karelen ok flere Sokner ther omkring. Lof-
va vij ok, at vij aldrigh vilia eskia och begäre for:da Sancti Erikz Baneer aff Vpsala
Domkirke i nagen tilkomande tijdh fore Krigh, Örligh eller nakon twedrekt skuldh, wtan
moot Rysser ok the Helge Christne Troes Fijende, effter thet at fonda Baner hafwer al
drigh kometh fran Vpsala Domkirkio, sijdan thet var ther försth inkometh. Bidiandes oss
swa GUdh til liielp, ok the Hälgedoma vij nw paa halla, at halla thenne Articla alla sa-
man ok hvar fore sigh obrotzlige , vidh alles vare äro, troo ok sanningh. Thess till ytter-
mere visso ok bäthre forvaringh, lata vij pa alles vara vegna, och menige Sveriges Riches
vegna, hängia Richesens Insigle fore thetta Breff, som gifuit är i Stocholm, Arom effter
GUdz Bördh M.CD.XC quinto, Thorsdagin infra octavas Sancti Martini.
His insuper epistolam eodem anno et die in procinctu Sturivs addidit Jacob o Ulp ho
nis ArchiEpiscopo inscriptam. Ed. v. Troii, Handl. t. Sv. Reform. Hist IV. p. 578.
Humili recommendacione reuerenciam et salutem in Domino semper premissas. Käre ver-
digeste Herre besunnerliglie gode ven, verdiges edher nade vele vedhe thet iach nw är aldele# re-
dhe saa thet iach aether i thee helga trefollighetz nampn ath legge her wt fra byn i dagh med flere
thesse gode men, som mich scole fölge thenne reso Och takker iach och thesse godhe men
edher nade och tesliges edher nades ärlige Capitel ödmyge och kerlige fore the verdige hel
gedoma sancte Ericz Baner som edher nade nw sendhe os hiit medh the verdige Herre
Docthor Mattes och Docthor Eric hvilkit iach och thesse godhe men haffwe nw anamit och
vnfangit her wdi Stokholms kirkie medh then störsthe ödmiwcth och verdigheth jach och the
epther var ytersthe fornympsth göre kwnne och vele vii medh gudz hielp haffwa thet i
thenne reso wdi then werdigheth som os retthelighe bör göre. Altzmektugh Gudh och sancte
Erich medh alle Sueriges patroner wnne oss nw lykke och segher ath faa j mothe the omille
cristenhetens then helge kirehens och rijgesens fijendhe i thenne rese som jach medh liff och
maeth gerna vil ladhe finne mich ospar och veluiligh ther til. — —
IV.
Lilteræ salvi passus Er i ci Confessoris Wadstenensis duabus feminis ad reliquias S. Erici
Upsaliam peregrinari cupientibus. Wadslen. i 422 . E Cod. Bibi. Acad. Upsal. ed. S.
Bredberg, Diss. de Peregrinationibus religiosis. Ups. 1704.
Alla the thetta bref se äller höra läsas, hälsar jak Broder Erik, Confessor i Warfru
och Sancte Brigitte Clöster i Watzstenom äwinnerlika med Gudhi. Äpter thet at thenna
Brefforerskar, Holmborgh Swensdotter och Sigridh Bänktzdotter willja gaa sina pelegrimsfärd
til Sancte Eriks i Wpsalom, tha bär jak them witnisbyrd, at the äro skälika qwinnor
och spakfärdogha i sinne omgango; oc thy bider jak alla them som the kunna tilkoma i si
nom bortgång äller hemfärd, thet the för Gudz skull, Sancte Brigitte oc för mina bön skuld
them främja wilja i sinne retto pelegrims färd, och ey lati hindra till sinna personas alla
til nakra sinna thinga ther the hafwa: oc taghi lön aff Alzwoldoghom Gudh, som allom biu-
dher kärleek göra. Scriptum in Monasterio Watzsten. Anno Domini MCDXXII. die . . .
raeo sub Sigillo dorsetenus appenso.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.