S. ERICI REGIS.
3i3
5i.
It. muni simile.
Opå samma âhr om S:te Erichz nat, i La dunge ni) i K nils ta Sochn, kom vp en stor
elder, ther bodde en som beet Ôdger mit i byn, lian ropade innerliga til S;te Erich och
lofwade honom sitt offer, att han wille hielpa honom, så at hans gård motte stå i frid o-
brunnen: ther bran iemmerliga och gårderne brunno opå både sijder, och (J dg ers gård
blef oskadder, som wittnade och sannade för Erchiebiskopen och många andra Her Emun
der Kyrkioherre i Odhensarger.
52.
Huru en Jungfru fijck boot.
Samma âhr torsdagen för Erichzmesson, Welbördig Möö, Jungfru Chirstin, Her
Har al dz Elgz Dotter i Halqui, låg hårdeliga siuk, och hafde i tije Daga ingen maat
tagit til sig. Thå the sago inga andra wåån ahn Döden, tå lät hon kalla til sig broder
Israel, Prior i Sigtuna, hennes Sydzling, som tå war stadder med Erchiebiskopen i
Fundbo Härede, så kom han och talade wid henne, och hon bad honom åter komma til
sigh opå morgondagen och höra hennes skriftermål och gifwa henne Gudz lecama och
skrifwa hennes Testamente. Så kom han och åter om morgonen bittida, och tå han wille
gå in til then siuka, tå mötte honom andra Pigor som henne tiente, och greeto swårliga,
och sade til Priaren: n ) Sedan j foren hedan i går, sedan Nijo slog, tå hafwer hon intett
talatt ytan fåå ord, vtan sinne och skäl, nu i nat. Tå gick han til hennes seng och wille
försökia än hon kunde något ord tala, och tienstamöijana o) gingo med och togo opå henne
och rörde henne, än hon hade kunnat något tala, och hon hwarken lät op ögon eller kunde
tala, ändoch att the rörde henne fast. Tå voro alle sörjande både at the sâgo inga lijfz
wån i henne och så att hon hade icke fånget sino redo til sina siel, som hon skulle, och
eij skickat om sitt Testamente. Så gick broder Israel vtt i gården söriande swårliga, att
hon skulle lijda af werdena vtan skäl och skriftermål och icke hafwa giort sitt Testamente,
och ångrade honom storligen att han icke skriftade henne och gaf henne Sacramente och
skref hennes Testamente dagen tilförende, tå han war när henne. Så wille han genesten
fara sin wäg, tå han hade sagt MesSo , och kallade han til sig Fru Ragnel, Her Bericht
Bosons hustru, sina Moder syster/>) och Her Styrger kyrkioherra samnrastedz och Her Ja
cob Capella Prest , och vnderwijste them huru lijket skulle komma til jordena, och huru och
hwarest thet skulle iordas och annor stycke som hörde til lijkzens vttferd. Så war en som
rådde them att the skulle lofwa för henne til S:te Erich, at motte hon få bättre tå skull©
hon gå sina Pelegrims färd til S:te Erich och ofra ett baldeken. Thetta samtyckte Frw
Ragneld och broder Israel, och tå han wille gå til at siga messona, tå kom löpandes
en Swen til broder Israel och bad honom gå in til Jungfrun. Tå wart han både glader
och vndrade opå så snara nåder och gick til henne, hon sade med klara röst: Jag hafwer
nu bätter och mig löster äta, och medh Gudz hielp iag warder snart stark. Han swarade,
fikrifta tig för och tag Gudz lekamen och sedan skal tw fåå maat. Broderen reddes att
sotten måtte åter brått taga henne oeh hon blefwe brått dödh, eflter thett at ofta hender
at
m) Cod. N:o i5. ila: Ladhunge.
n) Prior.
Tom. II.
o) Mö ja, mö, virgo. Tjenstemö, virgo aiiciih».
p) Seil. Johannis Angeli Sen. filia, cfr. Præf.
79 ’

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.