S. E UI 0*1 REGIS.
5 I T
48.
Huru Erkieb'ukop Nilss wart tiuk.
Ahr effter Gudz börd M.CCC.X gick Erchiebiskop Nicolaus afkyrkio, efter nat-
sangen k), til sin gârd, opä S:te Erichz afton, och böriade strax skelfwa och skalf iemmer-
liga alla nattena til solen skulle vpgå, sä at han reddes at han aldrig skulle lefwandes kom
ma af Vpsala. Then tijd han wantröste at komma bort w sengena, ta lofwade han löfte S:te
Erich, at han wille i alla sina daga hedra S:te Erich med ena lesning af honom, efter
ottesangen och aftonsången hwar dag, än han finge sä myckla macht at han orkade bolla
tijderna opå S:te Erichz dag, som tilborde, och strax fick han en sömpn och i sompnanom
myckit /) sa at innan klockan slog try, tâ wart han så frij och färdoger, at han holt sielfwer
högmessone samma dagen och andra tijder, och giorde alt thet hans embete krafde, och 1
samma timma wart han alztingz quitter skelwone, sä at hon i the resone intett mer kom
til honom. Thetta predikade han sielfwer för alla the som ta woro sampnade til S:te Erichz
högtijd, Gudi til ähra och S:te Erich. Sa hände, att ähr efter Gudz börd, i3u, tå then-
ne samme Erchiebiskopen war stadder opå sin gård Åker wid Ypsala, och hafde att han
wille icke i the resone komma til Ypsala, til Site Erichz högtijdh opå hans dag, tå wart
han hårdeliga siuker, och han merchte att thett war rätt syndageld, att han wille icke
komma til Site Erichz högtijd och sielfwer holla ther tijder som honom borde , tå lät han
lijda sig til Vpsala thet snaraste han kunne, och wart strax quitter siukdomena.
49-
Huru en vttmilen fik botter.
Her Johannes, kyrkîoherre i gambla Vpsala, sade huru en Man aFFijlm Soclm
foor til Upsala, och i wägen wart han hårdeliga siuker, och böriade aller swälla, sa at in
gen' wente honom lijf, så wart han burin in til Oluf i Fulreda, och ther giorde the för
honom Löfte til Site Erich , och strax fick han sina helbregda.
5o.
Dt Incendio.
I Fru Margareta gård, i Wixstada sochn, kom wådeld i ett stort kornherberge;
... . c » annor hus stodo hart när, tå räddes hon att elden skulle brän-
och logen widde sig Sara, ocn annoi
na op »1U„ gärden och sig inga redning, hon ropade innerliga bl S,te E,,ch och lofwade
ofra honom en lödig mark sölfwer, än han wille hielpa henne . sa stora nodh och gene
sten war logen bort drifwin frå husen, lijkason, med macht och kunde mgen skada gor» o-
på annor hus. Factum i3io.
5i.
1) Completorium.
I) Sic. Lectio lieiu manca.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.