S. ERIC! REGIS.
509
syntes Piltenom, och giorde honom helbregda i samma stundena som piltens Moder ropade
til S:te Erich, och giorde sitt löfte til honom lor sin Son. Ta wartt modren alztingz glad
och wachtade pilten, att han icke skulle någors redlin fa fara eller falla, att han worde siu-
ker igen, och innan tre daga, ytan alle smörielse och läkedom, war then swarta och skryn-
kiota huden hwijt och slätt som annorstedz â hans lekarna. Så kom quinnan med sin son
helbregdan til gambla Ypsala opå S:te Laurentii högtijd och lät siunga högtiideliga messo a
S:te Erich. Alle thesse förskrefne stycke sade förnempnde Inge gärd för oss Niclis Är
kebiskop i Vpsala mangom åhörandom, tå wij wigde Wendeis kyrkio Ähr elfter Gudz börd
M.CCC.X. och thetta Jerteken skedde i Wendels Sochn.
46 .
Quomodo um miilitr convaluit.
Her Johannes, Kyrkioherre i gambla Vpsala, säger af huru Mölnera hustru i hans
Sochn wart helbregda af enom härdan siukdome, tâ hon hade kallet innerliga pä S:te Erich
och lofwade honom sit offer.
47 -
Huru en Pilter fick lijf.
Torsten, Smed i Fagringöö i), körde hem af engena ett lass höö, ta han kom til
gärden, tå lop hans Son mot honom at lägna sinom Fader, och han war treggia ahra, och
stupade wid wagnen och fadren körde lassett och wiste intett af barnena. Tå hörde lädren
ett liud af barnet gafz wider, och wndrade hwad thet war, Och tå hade tw hiul gangit öf~
wer barnet, han hölt qvar öken och säg tilbaka, och fick se effter lasset et barn lag sun-
derkrosat och intett lijfz techn vti. Tå war han alztingz illa wider och togh barnet i skö
tett, och bar in i husett, myckit soriande, som ei; war vnder. Sa kom honom ihug att han
wille kalla pä S:te Erich, effter thett han hade hört huru ofta han hade hulpit i nödh. Så
lofwade han löfte til S:te Erich för sit barn at thet motte få lijf och helbregda af Gudi, för
S:te Ericliz bön och förskyllan ; och strax han hade giort löfte til S:te Erich , tå lijf—
nade j) pilten och wart helbregda til alla sina leder, och lefde sedan lenge. Thetta Jerteken
ßkedde ahr effter Gudz börd M.CCC.VIII. och piltens fader sade mig broder Israel och
flerom androm thet för sanna.
48 .
i) Cod. Vatic. Faringöö.
j) Li fna, komma till lifs, reviviscere.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.