S. ERICI REGIS.
3o5
ocli skäl igen, tå skulle förnempnde 01 uf hwart åhr, sä länge han lefde, ofra S:te Erich ena
örtug penninga, och tå thet war lofwat, tå fick pilten strax sinne, skäl och wet igen, och se
dan plägade Oluf leggia samman för hwart åhr ena örtug, til thess at thetta wart så myc
ket at han kunde köpa ena koo, och han offrade ena koo så köpta, åhr effter Gudz börd
M,CCC. i Larsmesso, och sade sigh så skulle göra så lenge han lefde.
41.
Huru Gud gaf ahrswext för S:te Erichz bön.
Bönderne af Bäl ing a), Pick ab y b) och Âker b y ginge til rådz hwad heder the wille
göra Gudi, att Gud wille vnna them åhrwext, them til föda och bärning c), ty i Here åhr war
alztingz hård tijd och mange foro illa för hunger skuld, tå samfälte the sigh at the wille tre
fredaga gå liwar til sina Sochna kyrkio och bidia Gud om sina nåder, och at the wille offra
S te Erich ett ax af Sölwer förgylt, om Gud wille för hans helga bön och förskyllan skuld
gifwa torfteligen wäderlek och ahrswext; och tå the thetta giort hafde, tå finge the sedan
regn som åkrarna behöfde, och nyttigan wederlek, och godan åhrswext.
4 ^- 2 #
Om en siuk qvinna .
Her Rawal Puke seger af hans hustru Fru Karin låg i tolf weker sink och trå
nade och war som the meniskio strax sielas skulle, så att the bunde samman tummana, och
henderna skulle ligga tilhopa wid hon do, och ingen teckn eller wån syntes til lijfz : tå lof-
wade Her Rawal, att wille S:te Erich bidia Gud för henne, sä wille han gå sina Pele
os, färd til S:te Erich och ofra et baldekin, och strax böriade hon fåås wider och wartt
helbregda. Her Rawal höltt och fullkompnade thet han hafde lofwatt.
45.
Huru en Prest störte ned af sin hest.
En Prest hetandes Her Mårten, fodder i Öland, kyrkioherre i Ebohärede, wille rij-
da heem til sina kyrkio al Prestemotena, som höltz i Vpsala åhr effter Gudz börd M.CC.XCIII.
och wid han red, tå snafwade hesten och mannen störte hufvudstupa och hufwudet ful så
hardeliga wid rotena af itt trä, att tofwu hatten d) som han hade opå hufwudet brast sunder,
omsijder stod han vp med nöd, och for in til en kyrkioherra nest boende, och beddes här
bärge. Ther war han af thett fallett han fick, tå han störte af hästen, wilier och afwetta, och
lag i vm daga wtan mat, tå ömkade kyrkioherren som hema war sigh storliga radandes att
han skulle dö när honom, och icke til sit heman komma, han lofwade Gudh och Sanchte
Erich för then siuka, att wille Gudh för S:te Erichz bön skuld gifwa honom sina halso, tå
skulle
a) Ita paroecia; nomen Balingcnses etiamuum pro- quo errore, nomen paroeciae perperam tribuitur,
«unciant. c) Earning, bärgning, nutrimentum.
b) Sic codd. Holm, et Vatic, pro Spiccaby, hodie d) Tofyuliatt, pileus ex tomento laneo con-
Spikbol, cui in recensione Miraculor. Latina, nescio fectiu. Vox in sermone vulgan haud infrequens.
Tom. II.
77.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.