S. ERIC! REGIS.
3q3
34 »
Aliud.
Item för S:te Erichs bön och förskyllan gai Gud ena quinno af Girista Sochn sit
mål igen, som war måållöss och Dumbe i tw åhr.
35.
De Sancto Laurentio.
H em min g af Ekby lag mållöss i fem dygn, och ingen wente honom lijf, han säg i
ena syn S:te Laurentz kommende til sig, som han hade en tabard grâlittan och sade han
til then siuka: tw skalt warda helbregda, och strax böriede then siuka tala, allom åhören-
dom, och innen stackoten tijd tâ blef han helbregda och kom til Vpsala och offrade för sina
helsa en hest.
36.
It. Dt Sancto Laurentio.
Kadhrin af Irista Sochn, hafde en foot wijsin och en deel af benena sammale
des, sä at alt hullet war borta och intett syntes wid benen vtan skinnet, och thenne siuk-
dom hafde hon i try åhr, sä at hon förmätte intet arbete göra, hon lofwede sina pelegrims
ferd och offer til S:te Laurentz i Vpsala, och ther fick hon sina helbregda igen, och til thet-
ta Jertekens wissord tå ofrade hon ett been och foot af wax giordt opa Sanchte Laurentii
dag.
3/.
Convaluit quidam ex majori infirmitate.
Âhr effter Gudz börd M.CCXC.IX. Anders af ß) , . . : låg trånande â säng i
tolf wekor, och tå han hafde lofwat sigh och sit offer til S:te Erich, tâ war han helbregde,
och strax kom til Vpsala med sit offer, Iofwandes och tackandes Gudli och S:te Erich för
sina nåder.
38.
It. annat tolket.
Samma âhret Saxe Slotzfougde på Stocholm lofwade ett lius til S:te Erich af ett pund
wax, än Gud wille för S:te Erichz bön gifwa honom sino hälso efter then stora siukdom
han hafde, och warft helbregda och kom medh sit offer til Vpsala, kungiörandes hwad nådh
Gudh och S:te Erich med honom giort hade.
3g.
It. Miraculum.
Siderius af Waxal Sochn sade opa samma âhret, att Gud for S:te Erichz skuld
och förskyllan freiste honom af storan ögnawerk och gaf honom färdog ögon och syn igen.
4o.
Om enom Oweta.
Oluf af Huddunge ä) Sochn sade för sanna om sig sielfwan, at ta han war Siw
âhra tâ wart han âweta och galin i halft annat âhr, tâ lofwade hans Fader och wenner, som
stora sorg hafde theraf, at wille S:te Erich bidia Gud för honom, at han motte fâ sin sinne
n) Lacunam supple : Solna.
ö) Paroecia in territorio F jer dhundra.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.