S. ERICI REGIS.
3oi
3i.
Om cnom ratande manne.
En man i Waxala Sochn wart brât bade afweta och dumbe, och sâ rasande at han
Wille dräpa sina egna hustru och giorde henne gräseliga såra, hans wenner togo honom och
bunden och förden til S:te Erichz kyrkio, och tå han hafde några stund legat ther, tå gaf
Gud honom sitt sinne och skäl igen , dock blef han dumbe. Sa blef han quar och bad til
Gudh och S:te Erich, gifvvendes från sigh liud, tiutande och låtande som Dumba pläga.
Omsider pä S:te Johannis Baptistæ nat, tâ Te Deum sângz i kyrkione, fick han sit mål igen
talandes redeliga och färdogt, som wij hördom som när stodom. Thetta Jerteken kungior-
de han sielfwer dagen elfter, som war S:te Johannis dag i Vpsala kyrkio, vppenbarliga för
alla, och witne til thetta Jerteken är aller ahnogen sampnader i the högtijdena.
Huru en quinna wart blind.
En quinna i Dala s) heet Lina, hon hafde til sidh at göra sina sysslor och ärfwode
om sunedaga, och achtede icke then dagen mer än andra, hon wart för syndagell maske
bråt blind och sågli alz intett, hon sochte mång helig rum at hon måtte få sin syn igen.
jVmsider tå hon hörde säijas mycket af Sanchte Erichz Jerteken, kom hon och til Vpsala och
dualdes ther några stund och fick inga bötter, så gick hon bort thädan, och när hon war i
wägen stad, wart hon manat i sömpnenom at hon skulle gå igen til Vpsala, och tå instun
dade S:te Laurentii högtijd, som är Patronus i Vpsala Domkyrkio, och war tå tiugunde
åhr, at the fattiga quinna blind warit. Tå kom hon och lagh för S:te Erichz helgadoma om
Site Laurentij nat, war gratande och söriande och bidiande innerliga til Site Erich, så hen—
de thett att opå Sanchte Laurenti; dag at S:te Erichz skrin, ther hans helgadoma hwijles uti,
bars in Processione för Messone, som seder är, och samma quinna war stad wid Kyrkio-
dörene, ther som skrinett genn bars , och ropade innerlige med gratende ögon til Site Erich,
och strax opnades hennes ögon, och Ujtett af blod sprak först utt af them , och ropade hon
och sade sig se klarliga alt thet ther war, och först Site Erichz skrin. Thetta Jerteken såg
aller almogen, som til then helga högtijden försampnede wore , som såg at quinnan war til—
förende blind och strax seende, och lofwede alle Gudh och Sanchte Erich för thette Jer
teken så vppenbarliga giordt war. Och wij med wår Capitulo, med flere Clerka och ren-
lijfwes män ransakadom thetta Jerteken thett grannesta wij kunnom och bärom alle sanner-
liga witne at så war.
33.
Om enom Diechnc.
Ahr elfer Gudz börd M.CC.LXX.VII. giorde Gudz miskund thetta Jerteken i Site E-
richz ähra opå Paska dag, tå ett slog i Vpsala Domkyrkio, en Diechne i Helsingaland som sin
ker war ifrån S. Mårtens dag a) til thenne tima, så at ingen wente honom boot, tå rådde hans
hussbonda honom at han skulle lata sigh bära in i Domkyrkiona, så wart han och inburenj
tå han kom in om dörena, tå fick han sina helbregda som han någon tijd hafde for.'
34 «
z ) Dalekarlia.
Tom. II»
å) Die 11 Novembr.
76.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.