S. ERICI REGIS.
û 99
sâ illa gå som för. Hon badh innerliga til S:te Erich, at han wille Gud bidia för henne,
at hon rnotte medh helsa föda lefwendes barn och lofwade S:te Erich offra en gyllenne, än
hon finge the nåder af Gudi; och tå tijd war at hon hade fulgångit med sit barn, ta födde
hon twâ iefwandes Döttrar och modren fulkomnade med glädie sitt löfte.
28.
Huru tn gård wardt fr dis t er frå wådeld.
Åhr elfter Gudz börd M.CC.XCJIII. wid Pinges daga tijdh, wart en stor skogzeld löss
wid Got te röra kyrkia och stor wäderstorm dreef elden åt Prestegården , som war från
skogen neppeligen ett stenkast, tå ropade Nicolaus, som ta war ther kyrkioherra, inner
liga til S:te Erich , att han wille redda Kyrkiones hwss af wådaelden, efter thet menniskio -
redning kunde intet hjelpa: och strax kastade sigh wädret och dreef elden fråå husen och går
den blef oskadder, thet sade her Nicolaus oppenbar liga i Prestamötett. Så och then tijdh en
stor deel af her Linwardz gårdiNorby wid Vpsala war opbrunnen af wadheld, ta bor
gade Fru Margaret ta, Her Linwardz hustru ropa til S:te Erich, at han wille hielpa i
sa stora nöd och bedröfwelse, tâ bief en stor deel af gården redda der och obränder, S:te
Erich görande ther oppenbarliga stor Jerteken, som förnempnde Fru Margareta witnade.
29.
Om enom siukom Pilt.
Thett hende i Willeberga Sochn i Grylla by, at en pilt, Sigwaster benembd,
wart siuker och nalkades döden. Ther war när stadder hans frände Kyrkioherren ther sam-
mastedz, tå löfte piltens föräldrar honom up emillan henderna och kunde ej merkia i honom
något lijfz teckn och eij syntes ther antingen ande, sinne eller rörelse eller verme. The
lofwade ett löfte til Sanchte Erich för honom, och fichz weder och wart helbregda som för.
3o.
Huru en tom döder syntet fijk lijf.
En Man i Ahrus, i Her Wilkens Köpmans hwss y) , wart hårdeliga 6iuk til dödz
så at han wart mållöss, lag med återlychtom ögom vtan anda, sinne och rörelse, somen dö
der, en dag vtöfwer, och tå the som nar stodo mente at han war döder, tâ sendes efter
hans arfwingar at the skulle skicka om lijket och sielarychtena som til borde. Såä lof-
wede hans werd her Wilken ett löfte til Sanchte Erich för honom, och then tijd the gin-
go in til then döda om mârgonen, tâ funno the honom lefwendes ther the lata som dödan,
och sat oprätter i sengena och talade til folket och tackade Gud som honom återkallade af
dödzens port, för S:te Erichz helga Herrans bön och förskyllan. Thetta Jerteken kungiorde
och wittnade förenempnde her Wilken Köpman och flere som när woro i Vpsala Domkyrkio
oppenbarlig både för Klerkerijt och almogan,
3i.
y) De taberna qnam possedit quondam Villichi- na ga t a, mentionem faciunt Litter» Proconsulum civi-
nus dictus Kräma rc,in cono versus vicum Köpman- tatis Upsahensis an. 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.