S. ERIC! REGIS.
a 97
wyrdning och äre, han böd sinom Systerson Israel Erlandsson at han skulle gå til gambla
Vpsala, ther S:te E. helgedoma hwiltes opå then tijd, och at han skulle ofra ther ett
waxlius i S:te Erichs heder; så fick han och honom ena lässning af S:te E. antiphonam , ver
siculum och Collectam som han skulle idkeliga läsa. Thenne förnempnde Diechne giorde som ho
nom wart budit, och vvart innan fåå daga wäl helbregde, hwilken som tihörene af så stor
och langa sott war aller förnötter.
26.
Af Konung Birger.
Högboren Herre och Furste Konung Birger, Konung Magnus Son, hafde ena hår
da ocli langa sot, så at alt hans kött wartt borttappat och iemwel skinnet och senerna huile
samman benen, och ingen macht war i någon then lem som han åtte. Thenne siukdom-
men blef ett åhr wid honom, så at i hwario stund räddes the at han skulle blifwa döder,
ena natt fick han så hård sprang, at the som wachtade och wakade öfwer honom mente at
han skulle då döder blifwa. Tå såg Konungens Hofmestare och tömar *i) Her Carl Ty
ske, som war then ypperste som Konungen wachtade, at ingen werdz rådh war â fårdom
som hielpa kunne, han gaf sig innerliga til Gudz nådh, åkallandes och ropandes til S:te E-
rich och S:te Oluf konunga och til S:te Nicolaus, och lofwade Pelegrim3 fdrd och offer för
then siuka konungens helsa och helbregda. Så kastade the lott hwart hans offer och löfte
skulle göras, til S:te Erich, S:te Oluf eller S:te Nicolaus, och lotten ful tre resor på Site E-
rich. Tå her Carl såg att lotten ful til Site Erich, tå flydde han innerliga til Sanchte E-
rich och lofwade förnempnde offer och Pelegrims färd för Konungen til Site Erich, och strax
fick han boot af the sprangen och hallen v) som han hafde, och innan stackotan tijdh wart han
quitter allan werk och siukdom och wart fulleliga wäl til räta och helbregda, hwilket ingen
hade kunnet troo eller welnas ä) til förende. Så fulkompnade förnempnde Her Karl och twå
Riddere raedh honom sit löfte, som han hade giort för Konungen, och gick af Stokholm til
Vpsala til Erichz messona medh kosteligit offer som Konungen vtsände, och wittnade thette
ierteken oppenbarlige för alla, Gudi och Site Erich til lof och ähra. Förnempnde Her Karl
wittnade och opå samma tijd och oppenbarlige bekende at för Site Erichz bön och förskyl-
lan wartt han quitter storan ögnawerk, så at han war så när blinder, för än han hafde å-
kallat Site Erich och beddes hans hielp och lofwet honom sit offer.
27.
Quomodo qucedam Domina peperit infantem absque periculo.
Gudeligen och wälbördig quinna, Fru Helga, Her Rörik Birgessons hustru,
sade för en renlifwes broder, att henne förfors barn i lijfwene, så att thet icke fick lijf, och
thet wederfor henne twå reser. Tridie reso hon war medh barn, tå reddes hon at thet skulle

w) Tömare, tamare, tuktomästare, du- *,) Häll, Pleuritis morbus.
c tor, moderator. *■) Velnas, vilja, vehementer velie, iperare.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.