S. ERICI REGIS.
2Q5
keliga synena på honom och foro til werdogan herre her Fulka Erchiebiskop i Ypsala
spöriendes honom til rådz i thesso ärende (som oppâ samma tijd war icke fierre) hwad the
skulle göra af kroppenom then arma manzens. Tâ ömkade then gode herren sigh theröfwer
som han war alztingz barmhertiger, och sporde om ther war än något hjf lthen arma man
nen, och the sade at thet war alztingz lijtett, ty han andades allenast genom såret, tå rådde
then wärdoghe Herren att the skulle lofwa honom til S:te Erich, att Gud wille miskunda
sigh öfwer then som låg i sit ytterste och hafde intett olefwatt, för Sanchte Erichz bon och
förskyllan, och Biskopen gick genesten in i sitt bönehus och bad Gud^ och S:te Erich for ho
nom , lofwendes att worde then fattige mannen mutande sit lijf, då wdle han siunga hog-
tideliga S:te Erich ena messo; och tå thet war giordt, fick mannen sma fulle sinne och skal
igen, och innan stackotan tijd fick han och sina fulkomliga helbregda, och kom helbregda til
Ypsala Dorakyrkio opå S:te Erichz dag och bar ett wist tekn til thett Jerteken, ty ärret war
omkring hans strupe som en röder tråd., Gudi til lof och hans helge Martyr S:te Erich.
24 .
Huru en pilt wart fârdogtr.
Samma åhr hände thet att en piltt i Jempteland fyra eller fem åhra gamul lop
om Sommaren barfötter och en hwass sticka lo P in i foten vnder fota bladett och o P in i
benkaflan, så att foten och benet swal t) stort och rottnade så at kötet ful bortt och benett
och senerne syntes. Och piltenom syntes intett annat stå före vtan doden och mgen lake
dom fantz som honom kunde hielpa, tå lofwade Modren, finge hennes Son sina helbregda i-
gen tå Wille hon gå sine pelegrims färd til Vpsala, och pilten fick boot och wart alztingz
färdoger och karsker, och modren fulkompnade sit lyfte och kom til Ypsala opå Skärdagen,
och ofrade et been af silfwer til åminnelse thess iertekens. Och thenne tw rerteken wordho
lyst i Domkyrkione opå S:te Erichz dag, ther woro när stadde^ Högboren Furste Konung
Magnus och hans Drotning medh myckit Herskap och almoga ahr eliter Gudz bord M.C .
LXXJI. Opå samma dagh kom tit och en beskedeligen man til Vpsala och förde medh sigh
twå fotter af wax giorde, som han ofrade för Site Erichs helgedoma och han sade sigh
wara frelstan af omyckan storan fota sulna.
25 .
Om mom siukan Diechna .
Israel Erlandsson gick til Schola i Linkiöping och fick ther hårda sialfwa sott,
som kallas quartant, i halffierde åhr, tå han for af Östergöttland til sina wenner, a
han til her Folka sin Moderbroder, som opå then tijd war Erchediechnen och sedan wart
Archebiskop i Vpsala. Then werdoga Herren war gudeligen oc 1 ia e sar e es . e ric 1
wyrd-
t ) Imperf. a svalla, svälla, tumescere. Subst. svullnad, sullnad, tumor.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.