S. ERICI REGIS.
293
griras fard til Vpsala, och föreneinpnde broder Israel, Her Håkan och Knut hölle sit löfte som
the lofwade, och Her Magnus steg op v skepett wed Gråbrödra tegelhus, som war långt frä
Kyrkione och han, som man trodde icke at han orkade litett rum Iedes ynder annors hen-
der, gick sielfwer oledder och barfötter til S:te Erichz helgadoma och fölgde honom öfwer
tiugu Swena sammaledes barlötte, och ther fick han fulkomliga sit mål igen och ofrade Site
Erich ett baldekin. Thetta Jerteken skedde åhr efter Gudz börd M.CC.XC.III.
21 .
Om inom rom hade stor hufwd werk.
Her Mårten Kyrkioherre i Lösta sade huru en hans Sochneman Olaf hade fån
get af myckin hufudhwerk frå Påska til Olufzmesso och han lofwade sina pelegrims färd til
S:te Erich och Site Oluf än the wille bidia Gud lör honom at han finge sina helbregda igen,
tå syntes honom i sÖmpnenom opâ Site Olufz nat en herligan man och sade til honom: Sa
nu Ur tu helbregda, ty skal tw gå til Site Erich och ofra ena ortog som tw hafwer. När
han waknade tå kende han sigh fulleliga helbregdan och fulkoropnade med Gudelighett sitt
löfte som han hade lofwatt. Thette Jerteken skedde ähr elfter Gudz börd M.CC.XC.IIIL
22 .
Item.
Samma Her Mårtens Oxe störte til Jordena så at folket tenchte honom dödan wara
och intett lijfzteken syntes i honom vtan at han blickade litett annat ögat, tå woro drängiana
til med knifwana och wille stinga och flå oxen, att han skulle hlifwa mattnytter och slachtader
och icke sottdÖder, tå sade Her Mårten, låten blifwen, kan han lefwa, så will jag gifvva
honom Site Erich. Drengerna hölle oppe, och oxen rörde sig starkliga och war helbregd©
liten stund tlier eliter, och wart olfrader Site Erich i Larssmesso ther nest effler.
23 .
Huru en skar sig strupen sunder.
En man rasande i Wala Sochn wart så galin at han med sina egna hand skar sin
strupa af i twärt. Ta komme hans grannar och frender och sago thesse faseliga och öm—
keliga
Tom. II.
7 4 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.