S. ERICI REGIS.
agi
halp. Sedan löste the fotterna och togo bortt kaftan w munnen och sägo in i hennes mun
och funno genesten et stort Jerteken, att tungan som hon hade alla sunderbittitt så att hon
war all sargatt och blodog, att bloden flott af henne, war strax sa heel och reen worden,
att ther syntes hwarken sââr eller ärr efter som henne sakat o) tilförende. Och sa wart then
quinnen fulleliga heel och helbregda til sinne och skäl p), som hon tilförende war , vtan att
hon blef dumbe och mållöss sä godt som i ett halft âhr, af enkannerliga Gudz rade och dom
som wii icke wetom ; utan för then skuld att Gud wille än yttermere bewijsa S:te Erichz
ähra i hänne. Sedan ta Sanchte Erichz dag instundade , ta flydde then quinna med alt sitt
folk innerliga til Gud och S:te Erich bidiandes honom ödmiukeliga att såsom Gud gaf henne
sin sinne och skäl igen och lächte hennes tunga af allan werk och sââr, sa wille han och
werdigas för S:te Erichz bön skuld gifwa henne sitt mââl igen, och tå hon thette giorde, los
sades strax hennes tunga band och hon talade frijliga, tackandes och lofwandes Gud som sa
miskunsamliga halp vr sä mångahanda och stora wända för Sanchte Erichz bön skuld. Thet
te Jerteken oppenbarliga försöchtes Domkyrkio.
20 .
Huru Herr Magnus fisk bStter r).
Welbördig Man Her Magnus, Johannis Angeli Son, wille fara till Vpsala af Stocholm
opâ Wärfru dag som kallas nativitatis s), wart brat sinker, sâ att han motte liggia opâ sengena i
sin gärd Nääs tre daga talade i hufvudwilla och wiste eij hwad han sade och the andre tre nest-
föliende dagar tå fick han sit sinne och skäl igen, och tå war han mållöss och talade intett,
och i alle the sex dagerne kom vti honom hwarken wåt eller törtt. Nu tå hans wenner sägo intet
hopp til hans helso och redde til thet som skulle tiena til Jordena och hans sielarycht och begen-
gelse, thå lofwade broder Israel hans Systerson/) och her Håken hans Capelan och Knut
hans Småswend att the wille gå barfötte från Flöte sund till Vpsala, om Gud werdiges för
S:te Erichz skuld gifwa then siuka, som the ingen lijfz wan sago til, så myckna nåd at han
kunde något fåå tala och skicka om sit siälagagn som honom wårdade. Och genesten ther-
efter sompnade then sinke och waknade litett elfter, opâ siette dagen sedan han så hardeli-
ga siuker wartt, och the helte litet wått i munnen hans och han galt swolget thett neder
och fick strax mââl sâ at the som när honom stodo kunne vetta hwad han mente. Dagen
effter som war Lögerdagen let han leda sig i sit Cappel och hörde Wärfru Messo, och fick
sedan än bättre tala dock icke fulkomliga som han wille. Dagen eliter som war Sunneda-
gen gick han til Vllatuna och opâ Mânedagen som war belge Korssdag lor han sina Pele-
grims
o) Sak a, laedere, cfr. Ihre in li. voc.
p) Skäl, ratio. lade skälig, rationalis. Oskä
lig, irrationalis.
q) Försöka, undersöka, experiri, inquirire.
r) Bötter, bot, botemedel, remedium.
ä) Die 8 Septembr. H- Kors da g, d. i4 ejusd.
f) Onod sequenti illustrabitur schemate:
Jolianncs Angelus, senior.
I .1
Magnus. Catharina , ux.
Erlandi Israelis.
Israel Erlandi.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.