S. ERICI REGIS.
289
gaf lijf, wille och gilwa lijf hennes barne, så lenge att thett döpelse och Christendom motte
få, och tâ thett war giordt, ta war strax Gudz miskund til hielp, och Gud som gaf lijf och
anda i första Fadrenom Adam sedan han war skapader af Jord, han gaf och anda och siel
i thett nyfödda och döda barnet, och tå quinnorna sage lijf och quiknat i barnet, sont til—
förende war wisseliga dödt, tå döpte the thett efter the heliga kyrkio sedwenia och troo,
och kallade thet Helena, och wij, som wittne worom till thette Jerteken, sagom samma barnet
efter tre Månader ther efter karskt och helbregda. Thette Jerteken wart ransakatt och be—
wijst wid Arus /) i gråbrödra Closter och ther woro närstadde Ministri och Custos , Abadis-
san af Skog?»), Domprosten, Årchediechnen Her Jacob och många andra Klerka och Lekmän,
och twå dannequinnor thette fullelige tillstodo , som woro nerstaddç och sägo alleledes huru
thetta Jerteknet tilgick.
T 9-
Om tna rasande qitinnn.
I Hakasta Soclm i II el g i st a by af Gudz lönliga doma wart en quinna så rasande
att hon beet alla sina tunga sunder medh sina egna tänder, och wille ofta dräpa sig med
sina egna hender, tå bundo hennes wenner hender och fotter å henne, och lade en kafla i
hennes mun att hon icke skulle få göra sig sielfwom ellér androm skada, eller förderfwa si
na tunga med sina tänder, så kallade the sin kyrkioherda och sporde hwad the skulle til
rådz grijpa i tolka nöd och ömka. Thensamma Kyrkioherren tenchte opå huru S. Erich hafde
af Gudi särdeles nåd til at hielpa i tolken wånda och siukdom som uppenbarliga fantz i marga
menniskior som af diefla befangne woro, hwilkom S:te Erich förra hulpit hafde, ty rådde han
them att ropa innerliga til Site Erich och Iofwade för henne något löfte, och så giorde the,
och strax the hafde lofwett å henne wegne, tå wardt Gudz miskund milldehge kommen öf-
wer henne. Ty att the samma quinna som tilförenne ingen sompn kunde fåå, fick en litzlan
dwala och sompnade, och tå hon vpwaknede och lät vp ögonen, tå hafde hon en liufligare
och bättre opsyn, så at väl kunde merkias at hon wart wid diefvulen quit som henne qual-
de och så jemmerliga pinte, ty tilförende hade hon så faselig opsyn at ingen kunde twijka
ther om, at diefwulen war wist i henne. Then tijd Kyrkioherren och andre som när woro
stadde sägo thenne omwenningena och goda techn i henne , tå undrade the och gladdes,
dock dierfdes the icke at lösa hennes hender, hwilka otta män neppeliga orkade hålla tilfö
rende, tå sotten kom åt henne. Tå gick förnempde Kyrkioherre til henne och sade, Dotter
är tu frälst worden af tinom siukdom, tacka alzwolligan gud som tig freiste för Sanchte E-
richz hön, och lät oss therom understå n) at tu är freist worden, så lyft op tin ögon til bim-
melen ; och hon giorde som Presten henne bödh och gaf them techn som hon kunde at hon war
freist. Och likawel war hon än bunden om hender och fotter som för, och hade kattan i
munnen, och thå the thet sägo löste the hennes hender. Så talade Kyrkioherren annan tijd
til henne opå thet han wille wara wissare opå thette Jerteken. Dotter leg samman tina
hender och löft op them båda i sender och ögonen til Gud i himmelrijke och tacka honom
för sina helso, hon giorde och genesten så, och såg vp genom windögat til Gud som henne
halp
t) Hoc loco et pluribus, in textu Latino ejusdem- m) Sko Kloster,
que Svecana metaphrasi, Arosia et Upsalia promi- n) Understå, förstå, in tell i ger e.
*ciie ponuntur.
Tom. IL
73

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.