S. ERICI REGIS.
287
J 5.
Om storm och ginweder.
Âhr efter Gudz börd M.CCC.IIII. broder Peder af St. Dominici orden, Priare k) öff-
wir prouinciam Dacie, hafFde hållit Capittulum med sina brödre i Skäninge i) och wille lara
ölwer Wetter til Schara, och tå han war wid Alwastrom , tå kom så stor storm och gin
weder at han nöddes ther lenge dwälias. Tå kallade han S. Erichz hielp och genesten mott
alles theres hop wart lungt och blidt wäder, af Gudz macht och nådh sotn biuder wedrena
och hafwena och the lyda honom. Och så fick han medh godan wederlek vtan Avåda och
wånda komma öfwer siön, hwilket dock syntes Munkomen och androm omögeligit, och thette
sade förnempnde broder för sina bröder.
I 7*
Huru di dt fodt barn fick lijf.
Âhr efter Gudz börd M.CCC.V. Fru Rarqborgh> Her Folka Hustru iFånööÄ), i barn-
sott war stad i lijfzAvåda, hon lofwade att hon wille gå barfötl til Vpsala af Flötesund, och
att hon wille ofra til S. Erich ett pund wax, om så Avore att hon motte skilias wid barnet
Adan lijfzwåda och motte sitt lijf niuta, och strax födde hon barnett än ta att thett war dödt
och inte lijfzteken i ty i liera tima , och modren therom storliga sörgde och gaf sig såra.
Dock efter thett hon såg nåder och Jerteken med sig giorda, tå tröste hon än yttermera på
Gudz och Sanchte Erichz nåd och hielp, och ropade innerliga till Gud och Site Erich att
Gud wille än gifwa lijf i then nyfödda och döda lekamen, så att thett matte än nu fil dö-
pelse och giorde enkannerliga nytt löfte, att hon motte fönverfwa af Gudi och S:te Erich
thessa nådh, och strax thett war giordt, tå syntes anda och lijf i then dödlödde lekamen och
doptes och kallades Birgitta och lefde helbregda i mång år, och modren fulkomnade för sig
och sitt barn ihet [hon) honom lofwet hade. Thetta sade förnempnde Fru Ramborg mig
broder Israeli.
18.
Annat tolket.
En quinna våndades i barnsbörd så att henne Avar ingen lijfz wån, tå lofwade the goda
quinnor som när woro stadde ett löfte a hennes Avegna til S:te Erich, att thensamme quinna
motte sit lijf behålla och quit Avarda wid barnet, och tå thet Avar giordt, tå födde quinnan
ena dotter döda och låg så död i fyra tima. Tå the quinnor som när Avoro sago att mo
dren fichz weder och lijfuade, tå finge thee en större tröst till Gud och Sanchte Erich och
a f mildheet tå lofwede the annat löfte til Sanchte Erich, bidiandes att then som modrena
gaf
Rhyzelii Monasterio!, p. io4.
X-) Praedium equestre Uplaudiæ.
A) Prior.
*) De monasterio Dominicariorum Skenningiæ cfr.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.