283
S. ERICI REGIS.
5 .
Item af en dräng sont stSrte vti en brun.
En dreng som heet Anders, som tiente Her Ingewald af Soland, af Guds Lönli-
ga doma wartt sâ afsinnoger och afweta, att en tijd tå han skulle hempta watn til Stekare-
husett/) tä störte han sig sielfwer stupa neder i brunnen. Ther lupo thee andre drengiar til och
drogo honom vp ljiflösan oeh hare honom in i ett hwss, ther lag han i twa dagar och ena
nat, som en döder, Ytan alla rörilse och sinne. Tå gick hans Herre Ingewald och sågthes-
se ynkelige syneno opå sin piltt, han giorde löfte för honom til Sanchte Erich och beddes
Gudz nåd för Sancte Erichz bön skuld, och genesten höriede han röres och fick sinne igen
och lätt op sin ögon och beddes skrift, och tå han war skriftader, tå wartt han strax af
diefwulen och allan siukdom freister. Nu then tydh wij som ransakadom thette Jerteken
thet beste wij kundom, spordom ätt hwad honom widerforss i the tu dygnen tå han låg så
i dwala som en döder man, tå sade han, att månge 6warta fogla som andra korpa flugo åt
honom och wille dräpa honom. Thette Jerteken kungiorde han sielfwer oppenbarliga them
närwarendom och tillståndande som när woro, för mångom ahörandom Klärkom, Munkom
och almoga.
6 .
Huru en Pilt fick lijf.
I Loghö lop en siw åhra gamul pilter och lechte med andra Pilta och wartt så bråt
siuker att han bars lijflöss in i sins faders gård, och så låg han i try dygn Ytan sinne och
rörelse, modrene och frendom til stor sorg och gråt. Tå om sider kom lädren lieem, som war
borta stadder i sin ärende och af naturligan ömka, for til GråbrÖdra 1 Stocholm, och
beddes af them råd, hwad han skulle gore , och the rådde honom att han skulle medh alla
hierta och ödmiucht fly til Sanchte Erich och lofwe honom något lyfte, så giorde och han,
och strax han hade löftett giordt, så wartt och pilten heel och helbregda för Sanchte Erichz
förskyllan, af hans macht som gaf och andtwardade Modrene igen sin enda Son* som han
opreste af döde, som then helige lest g) säga oss vtaf.
7 -
Om ena krompna pigo.
En piga afHelsingaland wartt krompert worden, så att hon içke förmotte gå, vtan
armliga krypa, hon wartt karsk och färdig för Sanchte Erichz: bön, ty att hennes föräldra
lofwede henne til Sancte Erich, och henne såg aller almogart rätta och färdoga gängande
om Larssmessone.
8 .
Öm ett dodt fodt barn.
Gudh Alzmechtig gaf och ene möbarne, som dödt wart födt, lijf, och modrene freiste
han al dödzens wåda för Sanchte Erichz förskyllan och bön, och the samma pigo sagom wij
månge helbregda och karska.
9 -
■) Lectio 1 . Textus sacer.
f) Kök, Stegerse, Westra. Sters, OGotli.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.