S. ERICI REGIS.
281
Helge wördige Herren Sanchte Erich. Thette Jerteken wartt granneliga ransakatt och pröf-
watt i broder Nilsses Ministri närwaru, broder Thomas costodis ioch gardieknens d) i
Arus Closter, och många andra: och förnempde broder Rodhger predikade och kungiorde
thette Jerteken selfwer på Wårfru dag som kallas Natiuitatis ej.
5 .
Huru en Prester dumbe fiek sitt- tuåII.
En Prester soin heet Her Ingemunder och war Her R a was t is Vicarius i N ar
tat unom, han miste sit mål opå Paska dag och fick alzintet tala, och när han så nâgor
stund blifwitt hade, ta reddes han Ewerdeliga dumbe blifwa. Nu instundade Sanchte E-
richz högtides daga och Her Ragwaster hörde åter ny ierteken giöras af Sanchte Erich, tå
rådde han Her Ingemunder, att han gudeliga och stadeliga åkalla skulle Gudz miskund för
Sanchte Erichz böön och förskyllan, och bödh honom at han skulle opå Sanchte Erichz dag
rede sig til at sige messo af Sanchte Erich, om Gud wille honom gifwa så myckla röst att
han motte läsa ena messo: och ändock han sigh ther til icke tröste, ty att hwarken ord el
ler röst hördes af honom, dock giorde han som hans Herre radde honom, åkallandes Sanchte
Erichz hielp och klädde sig till messo och gick til Altarett : och then tijd han skulle läsa til
altarett Confiteor , tå fick han röstena igen, så att the som när honom stodo hörde och för-
stodo honom väl, och när han kende , att Gud hade giordt medh honom the nådena, så gaf
han op röstett och sang med klara röst messona af Sanchte Erich, som förre hwarken kun
de läsa eller tala. Gud som altyd är vnderligen och .ährafuller i sin helganom, förnyar så
och gamul Jerteken, som fordom lossade tungone öch lät op munnen å Zacharia vårs Herra
Prophète som ock war dumbe worden.
Huru en bondé Rasende fick sit sinne igen.
En bonde, som heet An der s i årista iWaxala Sochn, skulle med andra Sochnamannom
föra steen til bygning opå Prestabolett och af Gudz lönliga doma wartt han brät rasander och ropa~
de faseliga, så at hans wenner togo och bundo honom, som then som af diefwulen befangen
war, då giorde de löfte til Sanchte Erich för honom och bare honom til Kyrkione och han
wartt strax freister af diefwulen och fick öino helbregda för Sanchte Erichz förskyllan och
helga bön. Thette Jerteken lyste han oppenbarliga opå Sanchte Erichz dag, allom them bäran
des wittne honom som när war och sflgo thette Jerteken.
5 .
d) Gardiami*.
Tom. IL
*) Die 8 Septembri
ft*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.