S. ERICI REGIS.
i275
liafde af sina hionelags seng, tå plägade han ofta och jemwäl om wintertijd lönliga bada vti
ett kaltt watukar drifwandes olofligan lekamsens heeta bortt medh köld. Nu som för är
sagt, tå the Helga kyrkio war tilsatt och Rijket väl skickat, tå sampnade han härferd för
the Helga Christna troo och mote sins flenda, tagandes medh sigh af Vpsala Sanchte Hen
rich Biskop sammastadz och drog til Finland, som opå then tyd war hedit och giorde storan
skada opå Swerike: tå bodh Sanchte Erich ty folkena annamma Christna troo, och binda
fridh medh honom , och när the intett thera annamma wille, tå stridde han ofta opå them
och Öfyerwan medh swerd, hempnandes manliga Christna manna blodh som the lenge och
ofta uttgutitt hade, och sedan han fick så ährligan seger tå gaf han sigh til Gudeliga bö
ner , fallandes å sin knä medh gråtande tårer, som han altijd hafde miltt och warkunsampt
hjerta. Tå sporde en af hans gode män honom til, hwij han så grätt, efter thett att thett
borde sigh heller glädias för then ährliga seger som han wan öfwer wårs Herra Jesu Chri
sti och the helga Christna troo fiende. Tå swarade han så: Jagh är glader och högeliga
lofver Gudh, at han oss vnte seger, men thett sörger Jagh att så mange theres sielar för
tappades i dagh, hwilke som motte fångett ewerdeligit lijf, än the wille annamma Christna
troo. Här vtinnan folgde han thens goda Guds wen Mosi efterdöme, som war af alla manna
then spakesta och millesta, hwilken för Gudz rättwijso lät dräpa afguda Dyrkara, hemp-
nandes Gudz orätt och smeleek, och togh för barmhertigheett badh han Gudh för sina al-
mogans synd. Sedan stempde Sancte ’Erich för sigh thett folk som oslagett bief i Landet och
sätte ther quarran i Landet till Christendomsens Vppehelle förnempde Sanchte Henrich som
sedan war ther Crönter medh Martira ähro, och skickade ther klärker och befäste ther an
nor stycke som tillhörer Christna troo, och Gudz tienst, och for så hem til Swerigis medh
ähra fullan seger.
Nu tå tyende åhrett hans Rijkes inne war, oppå thet att then rättwyse man
nen skulle försökias medh motegång, och en godh sädh skulle thess fruchtsammare wara,
att hon i jordene nedertryckes : Tå reste menniskiona gamle fiende diefwulen moot honom
en fiende som lieet Magnus Konungeson af Danmark, hwilken sigh hannade g) Rykett å sit
möderne wegne, mott Rykesens sedwenie, som ey tilstäder vttlenska män regera och styra i
Swerige h ). Hwilken til sigh hyllade ene mechtigan man i) i Rijkett och andra wrånge och
orättwijsa män, som han luckade til sigh medh gåfwom och storom löftom, och the samfälte
och b es wore sigh opå Konungzens argesta och dödh, och sampnade lönliga en häär Konun-
genom owettendes, och icke ondt sig aff nagrom förmodendes, och drogo mott honom medh
stora macht in til Ostra Arus som nu kallas Vpsala. Oppå samma dagen j) war helga Torsdagz
hög-
g) a, manu contingere, attrectare.
A) De electione Regum LandsL. Kon. B. c. 3 :
”En aff Inrik is född om, och hälst af Konunga Su-
nom, skulo Läghmän til Konung döma.’*
' *) Legenda N:o VII. ”Han legdhe med sik en
Höffdhingia.”
. f) In die emortuali definienda a sensu Legenclæ La-
tlnas mire discrepat Svecana metaphrasis. Eandem ob
servabis differentiam in Fragmento Chronici Rhythm,
minoris Codicis Buræani ap. Hadorpbimn in Prooemio :
”Efter Gudz byrd Ettusende Etthundrade och Sex
ti jo åhr,
Adertonde Maji och heligh T horsdag thet var.”
Hoc vero lestum d. 24 Martii isto anno celebratum fuit.
Chron. Rhythm, minus, in T. I- hujus operis edi
tum, alium perperam substituit diem scii. d. 26 Maji.
”A helga Lekarna dagh thet var.”
Festum vero Corporis Christi tempore S. Erici nondum
institutum luisse, sed sequente Seculo fere medio ad
septimanam post Dominicam S. Fi initatis fixum, ob
servat Nob. V. Celse, de Sanctis SveoG. Mscr. l.jc.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.