S. ERICI RE CTS.
270
St. Erichs Lefverne.
I Namn Gudz sigz här medh fââ ord, Högborens Furste och Åhrliga Herre SanchteErichz
Konunger i Swerike vphof, Lefverne och goda Endaîycht. Han var ^örduger af ädla Kon-
Unga och Walbörduga Riddara sleclite i Swerike a). Och then tydh Rijket wanKonungz löst
tå war Han walder endrechteliga till Konung och widh Vpsala högtideliga ophögder och
krönter b). Ty at han war för sine infödde mildheet och ährligit lefvverne af Gudi och Her-
skapena och allom allrnoganom myckit kär. Nu then tydh thenne Helge Herren the Helgha
trefaldighetz Dyrkare war til welles kommen, tå skickade Han allan sina tima i treggiahan
da motto, prydande och fulkompnande sina lijfzdaga medh ett wördigt Martilse. öch föl—
iande 3 Helga Konunga epterdöme som woro i gamla Testamentena: Tå satthe Han lörst si
na acht til att byggia Helga kyrkior, ock att förbättra och ökia Gudz tienst. Thernest till
att styra sin alrnoga och biuda lagh och rättwijsa hallas, och sedan til att örliga för the
Heliga troo och opå sins Rijkes fiende, och i thesse stycke öfwade han sigh manliga. f-J
att han först och fremst togh sigh före Vpsala Kyrkio, som nu kallas gamla^ X psala, som
forna konunga Hans Förfäder och bördamän funderat hafde, och något opå bygdt. Och
skickade ther till Klärka som Gudz tienst oppe huile, och fullkompnade henne medh grofwa
och kostelîga byggning. Sedan foor han kring om sitt Rijke till sin alrnoga lagh och rätt hal
landes, eij wijkande opå höghre sydona för gunst eller gåfwer skuld, och eij på wenstre sidona
för haat eller redhoga skuld, vtan gick rätta wägen fram som drager till himmelnjke. Sa
giorde han semyo emillan osååtta f), rreisande thè söm förtrychte wore af the mechtuga, styr
ande the som i Retwijsana wägh wore , vtdrifwande af Rijket omilla och orättwijsa och
skipande hwariom rätt efter lagen. Nu then tyd aller alrnoga hafde han alstingz käran för
thenne och andra hans dygder och alle medh endrechtigheet wille gifwa tridingen a f sauren,
som efter Rijkzens stdh tilhörer Rijkzens fatebure och menige bradent til nytte d). Tä gaf
lmn them som tliet lionom budlio tolket swar: Jagh. later migli nöya åt mino, thet idertt ar
blifwe fröt, ty at må väl ske at edre efterkommande kunna torfwa thet wider. O ! bwilken
rättwijss Höfdinge, l.wilken siellan tints i Höghvälde, som sig låter nöya ät s.no, Ey ästun-
dandes med girl sina Vnderdäna ägedela.
Nu efter tliet att skäligliett Sr, att hwar som 5 sins embeta wegna skall an
dra styra och döma, honom bör först sig selfwan rätta, och lekamsens begärelse twinga vn-
der sielena skalighett och sinné sielss ästundan altijdh sättia til Gudh. Som Apostolus Pau
lus seger om sig sielfwan «): Jagh nepser mitt lekame och drifver han til träldom. Ty war
thenne wär Helge Konung idken /) i Gudeligom bönom och myckla w.ku och fasta , warkun-
, , avvntpnflnp milder i almosor til fattigt folk, och twingede sm
sam i bedröfweda menmskio motegang, mn 3 * * 6 . * war
krop ideliga med hSär-kläder, hwilke. han å sigh hafde then t,,d han slagen och p.nt rw ,
och gömmes thet samma bärkläde äu i d.gh i Upsala Domkyrkio for helgedoma, ty thet
war wât i han. helga blodhe. Huru hau sigh hafde till si„ hemeliga fiende som ■ j--
tett bär, thet må ther opå wettas, at när han för fastotima eller hogtijda skuld ofta ^
3 c r • • M trtr »’Hin var »’oc sattis licderlica a Konungx stol vid Upsala.
a) Legenda S. Er.ci Nio VU. mchus. Han var oc satna „ oncors . Osât, discors.
r a fast aff Konunga Släkt som af androm Swenkis c) Såt, * ^ Kon.B. passim.

fdingiom.” . . ,
b) De coronatione R. Erici lioe loco inepte loqui-
: metaphrastes Svecus. Legenda cit. N;o Vll recte:
Tom. IL
ci öai, UWHWI.O* — -
Cfr. LandsL. Kon.B. passim.
i Cor. XI: 23 . . , . .
f) Idken, assiduus. Id, cura, industria.
69.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.