i
a53
PER S. REMBERTUM.
XXXIII. C A P.
tturu mange the varo, som han giordhe helbrygdha medh sinom bÖnom oc medh sin
ne hälghe Vlningh it), thom kunnom vij huarte räkna aller tälia, for thy thet är sua mangom
vite'rlighit, at alle the som flyddö til hans, ey at enast aff hans eghno Biskopsdöme, utan än
jämväl aff allom Landom, ähuadhan the kundo hälzt koma, tha giordhe han thom medh si
nom hälgha Bönom alla saman hela oc helbrögdha. Oc tholken Järtekne vilde han altidh
hafua lönlikin oc aldri opinbarlikin, som pröfuas ma medh thy, at then tidh en aff hans he-
melika Wenom taladhe for hanom um hans underlika Järtekne, tha suaradhe han oc sag-
dhe: Ware iak nokoth hördher medh Gudhi, tha vilde iak gerna bedhas aff honom eth un-
dirlikit Tekn ; oc thet vare thadh, at han medh sinne hälghe Nadh giordhe aff mik en go
dhan Man. Oc än thogh at han var sua hälagher i sino Lilueme, thogh var han altidh a
Likamsen5 vegna kranker oc illa til räka ii). For thy at alt hans Lifuerne, thet var enkte an
nat än et Martyrium. For thy tha han var fyra aara oc siextighi gamal, oc hafdhe varit
Biskoper i XXXIIII Aaar, tha fik han ena hardha Soot, som han idhkelika oc daghlika haf
dhe, oc the var Blodhsot; oc tha the Sotten hiolt a hanom som aldrastarkast i fyra Mana-
dha oc mykit länger, sua at han kände, at the sotten drogh hanom til vissa Dödbin, tha
lofuadhe han altidh Gudh, oc thakkadhe oc sagdhe, at hon var mykit mindre, än som hans
Ogerninga oc hans Synder the wtkrafdho. Oc then tidh han kärdhe sin Krankdom for e-
nom sinom Kännesuen, som hanom var mykit hemelighin, oc görla viste hans lönlika äran
de, tha vilde Kännesuennen gerna hughsuala han i sinom Dröfuilsom. Thy taladhe han til
Ansgarium oc sagdhe sua: Min käre Herre, minz vppa huru länge tu liafuer Gudhi thiänt
medh innerlighom Kärlek, oc huru lahga Sot oc storan Krankdom tu hafuer hafft til tin
Likarna, oc glädh thik vidher thet, at thin hardhe Krankdomber oc starka Sot hon ökas
medh thik Dagh vidh Dagh, io meer oc meer, oc haldher tbik til DÖdhin, thy ma the
Sotten fore Gudz Doom väl räknas thik fore et stort Martyrium. Aff thässom Ordhoin
oc androm tholkom vilde Ansgarius sik inkte hughsuala, Utan io sukkadhe han oc grat, oc
sagdhe , at hans Synder varo mykit större oc flere än alt thet han hafdhe lidhit oc tholt for
Gudz Kärlek skuld. Thy hände thet sua, at Jesus Christus vilde sielfuer Värdhugha sik til
at hughsuala sin Thiänara, thy tedliis han lianom ey lönlika i Dröm aller Söfn, som han
Var van förra göra, utan tedliis hanom nu opinbarlika, tha han var vakande, oc trööste han
oc hughsualadhe medh sinne hälghe Nadh, at han ey skulde dröfuas aller sörghia um sina
Synder. Vm en Dagh tha Ansgarius stodh i sinne Kyrkio oc hördhe Mässo, oc var mykit
dröfdhir um sina Synde, i thy at han sua stoodh söriande oc gratande, hördhe han ena Rost
awitande han oc straffande hardhelica oc grymmelika, fore thet at han an tväkaclhe um thet
som Gudh hafdhe hanom siälfuer lofuath, som han vilde thet tro äller thänkia, at Gudz
Nadh oc hans signadha Miskund skulde äkke gaa ofuer Människione Synder. Thÿ taladhe Rö -
sten til hans oc sagdhe sua: Tro stadheligha oc tväka inkte, Gudh medh sinne hälghe Nadh
han skal badhe forlata thik thina Synde, for huilka thu sua storligha dröfuis, oc ther medh
vil han fulkomlika haldha thik alt thet got han hafuer thik lofuat. All thässom Ordhomen
fik han stora Husghsualan, oc sidhan vardh han gladher aff allo Iliärla.
u) Unctio 01 ci säeri.
XXXIV.
Räka, salutes, de qna voce vide snpl'a p. ao5.
64.
Tom. It.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.