PER S. REMBEUTUM.
me J h beskelikom Tarom alt sit Liluerne, ocb mente tlier medh at han tha matte göra Gu-
t]hi lika fore sina Synde oc alt sit tappadha Lifuerne medh Graat oc Tarom, mädhän ban
kunde inkte annat got göra. Oc än thogh at han liafdhe sua storan idhrugha z) , at ban gat
opta oc idhkelica gratith, thog tykte lianom thet ey vara nogh, förra än han fik the nadhena
aff Gudhi, som han länge hafdhe bidhidh oc astundat, at i hans ytersta Aare, för än han
bleff dödhir , gafF Gudh hanom the Nadhena, at han gat gratith ä sua ofta som han sielfuir
vilde, sua at han grät sik allan mättan. Ther medh pläghadhe han oc sammansanka wt aff
the hälgho Skrift al the ordli oc kännedom, som han kunde vpuäkkia til anger oc idhruga.
Thy pläghadhe han vidhir alla the Psalrna, som han var van at läsa, göra ena enkannelica
Böön aff sina eghno liierta, som han fogdhe in til livar Psalmen; oc the Bönena, som han
sua giordhe, kalladhe han Sokerkakur. Thom giordhe han ’ey medh nokrom dyrom aller
behändoghom Ordhum, wtan medh enfalloghom ordhom, aff huilkom han matte upuäkkias
til anger oc idhrugha i sino Hierta. Oc the samma Bönena varo sua skipadha, at stundom
lofuadhe han Gudh for sina Makt oc Wäldh, oc fore sin rätuisa Dom ; stundhom aweet *) han
oc straffadhe sik sielfuan fore sina Synder: stundom lofuadhe han oc äradhe hälgha Män,
fore thera Lydhno, som the giordho Gudhi: stundom grät han oc ömkadhe sik ofuer syn-
dugha Män oc thera onda Gerninga; oc ofuer alt thykte hanom jo som han var then stör
ste Syndaren oc then värste ofuer alla. Oc sua opta som nokor annar las Psalmana medh
hanom, sua brat Psalmen var wte, tha las han the sama Bönena thystelika vidh sik enan',
sua at thet engin hördhe annar än han ; oc the sama Bönena vilde han engom lära äller
opinbara. Thogh allikouäl en afF hans hemelika Vinom, som hanom var mykit hemelikin i
sinom umgängilsom, han gat med allo Kärlek sua länge bidliit han, at han sagdhe hanom
the samma Bönena, som han kalladhe Sokkerkakur, oc han pläghadhe läsa vidh hwan Psal
men. Oc än thogh at han skreff the samma Bönena, thogh thordhe han thorn huarghen
frambära äller opinbara sua länge Sanctus Ansgarius liffdhe; for thy thet var hanom höghe-
ligha forbudhit. Sua brat han var dödher, tha opinbaradhe han thorn , at hua som vilde
matte thom läsa. Vndir thäs at han las sina Psalma, pläghadhe han altidh hafua nokra sys
lo, som han giordhe medh sinoin Handom, oc tha pläghadhe han gerna binda Nät. Oc al
la the Psalma som han pläghadhe läsa, thom skipadhe han Gudhelica oc beskedhelica, sua
at han görla viste, liuilka han skulde läsa um Daghen, oc huilka um Nattena, oc liuilka han
skulde läsa tha han redde sik til Mässo, oc liuilka han skulde läsa um quälden, tha han
affdrogh sina Sko, oc vilde i sina Säng ga. Vm morghonen arla, tha han sik klädde, oc
tvadhe sina Händer , pläghadhe han läsa Letanias, som kallas a vart maal Hälgha Männena,
oc sidlian gik han til Kirkio, oc loot siunga for sik thre Mässor äller fyra, oc sielfuer stodh
han när, oc halp sinom Klärkom til thet hälgha Åmbetidh badhe läsa oc siunga. Oc hafdhe
han sik sielfvum fore takit en beskedhelikin Tima aff Daghenom, i huilkom han pläghadhe
sielfuer opinbarlica siunga ena Mässo mykit ärligha oc höghtidhelica; oc thetta forsumadhe
han ingen Dagh, utan han fik nokoth märkelighit hinder. Huru milder han var at gifua
Almosa, thet kan engin til fullo seghia, for thy alt thet han atte astundadhe han skipta
medh thom som vidhir torffto, til Gudz liedher oc äro. Oc ey at enasta skipte han sina Al -
moso med thom som varo i hans eghno Biskopsdöme ; titan än iämväl medh mangom an
drom, som voro lankt borto i androm Landom, thom sände lian sina liielp. Ther medh
giordhe han oc skipadhe enkannelika i Brämen en Spetal, fatigho Folke til Vppehälde» oc
ther gafl h an til nokra Sokna aff sino Biskopsdöme, at the skuldo göra thijt sin Tiand, fa-
tiko Folke oc kranko til fordhan oc uppehälle. Allan then Quiktiand a) , som han skulde
hafua kring om alt sitt Biskopsdöme, lot han skipta medh fatigho Folke, oc ther aff vilde
han sielfuer til sit eghit Behoff inkte taka. Oc än ther ofuer, sin rätta Thiand, som kallas
Decimæ Decimarum a Latino, aff hvilkom Thianda han ey vilde upbära til sit behoff eth
minzsta korn kringom alt sit Biskopsdöme, wtan loot thet alt gifua fatigho Folke. Oc si-
dhan framdelis, alt thet hans Biskopsdöme räHtadhe hanom i lödhugho Silfuer oc redhom
Pänin-
s ) Uer, id ruga, poenitentia. 1st. Idran.
*) Avita, tillvita, exprobrare.
Tom. II.
d) Ita ”Decimas animalium”
reddidit Interpr. Svec.
recte nostro sermone
62.
4 '

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.