PER S. REMBERTUM.
2^7
XXVIII. CAP.
Innan thas at thätta var giort, tha vardh then fornempnde Konung Erik i Danmark
aiF Sioröfuarom ihälslaghin i ene Stridh. Oc i the Stridhene vurdho slaghne medh hanom
the bäste Män oc främärste som i hans Lande varo, thy miste then hälghe Biskopen Ans
garius i the Stridhene alla sina kära oc hemelica Viner v), som han ther i Landena hafdhe.
Then tidh thenne fornempnde Konung Erik var ihälslaghin, tha kom näst äpter hanom en
annar Konung i Danmark, oc han lieet Konung Erik then unge. Then tidh han var Kon
unger vurdhin, tha kom en Grefue afF thom fornempnda Stadhenom Sleswik, oc han het
Howi, oc somlighe andhre Herra oc Första medh honom, oc badho Konungen, oc gafuo
hanom raadh, at han skulde lata nidhir sia the Kirkiona som bygdh var i Släswik, oc skul-
de lata forga alt thet ther var boriath som Cliristendomenom tilhordhé, oc the hälgha Tro.
Genstan ther äpter vurdho i Stadhenom Släswik sua stor Dröfuilse medh Cristnom Manhom,
at then fatighe Prästen, som ther bodhe vidh Kirkiona, thordhe ey bijdha, uthan flydhe sin
Wä"h ther aff Landena. For thenna Sakinne skuld dröfdhis storligha then hälghe Biskopen
Ansgarius, mäst forthy, at han hafdhe engin enkannelighin Vin i Konungsins Gardh, som
han matte sik tillata. Thy llydhe han in til Gudh, oc beddis Hielp all hanom, som han var
förra van at göra. Tha kom genstan Gudh til hans medh sinom opinbarilsom, oc hughsua--
ladhe han medh sinom hälgha Anda, oc gafF hanom undirsta til fulle visso, at Christendo-
min oc the hälgha Tro skulde ingaledhis medh allo forgaa i thom Landomen, utan skulde jo
ther stadhugh blifua ; som pröfuas ma medh thy, at sua brat som Sanctus Ansgarius var
redho, oc skulde fara til then fornempnda Konung Erik um thet sama Årandit, tha hände
thet sua, äpter thy som Gudz Nadh vilde, at Konungen hafdhe tha alt redha tilforen wt-
drifuit afF Släswik then fornämpnda Grewan, som hanom thet radhidh hafdhe gifuit, at Chri-
stendomin skulde ther forga, oc Konungen fik sua stora wredhe til hans, at han kundhe
sidhan aldre offtarmeer koma i hans Hyllist, oc han fik aldre aff Konungenom äpter then
Daghin lmarte Miskund äller Nadh. Oc Konungen sände genstan, aff sinom eghnom godhuilia,
sit enkannelica Budhskap til Sanctum Ansgarium, oc bödh hanom, at lian skulde genstan
sända then Prästin, som bort flydde, hem til sinne eghné Kirkio i Släswik, oc ther medh
lät han säghia Sancto Ansgario, at han vilde sua gärna sins dels forthiäna oc forskulla Jesu
Christi valsignadha Nadh, som then gamble Konung Erik, som Konunger var for hanom.
Then thidh Sanctus Ansgarius kom in for Konungen, tha vardh han unfangen medh storom
Kärlek oc Nadh oc alt thet som then gamble Konung Erik hafdhe hanom unt i sino Rike,
som Christene Tro tilhördhe, thet unte hanom oc thenne Konungen medh allom Kärlek.
Oc thet som förra var ondom Mannom mykit amote, oc vildo ey höra nämpnas, thet unte
thenne Konungen: Sua som var thet, at en Klocka matte vara i the Kirkione i Släswik,
medh hvilke som skulle ringias til Gudz Tijdhagärdh. Oc ther medh unte han oc, at i
hans Rike i enom androm Stadh, som kallas Ripa x), matte byggias en annar tholkin Kirkia,
oc gaff sit loff til, at vidhir the Kirkiona matte en Präster blilua sitiande.
XXIX.
p) Vin, vän, amicus. ac) Ril>e, vide pag. sequ.
Tom. IL
60.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.