Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

PER S. REMBERTUM. 
235 
m, at the antigge matto ther Sighir vinna, aller oc lifuandes thedhan untkoma. Tha the 
hafdho kastath Luter, tha fanz ingen thera Gudh som thorn vilde hielpa aller göra räd- 
dingh. Tha som the forstodho thet, vardh ibland thorn Sukkan oc Grater, oc önkeligh laat, 
oc thorn thykte, at the hafdho tappath badhe makt oc raäghin q). Oc sagdho inbyrdhis: Huath 
skulom vi arme män nu uppa sla , aller aat hafuas, vare Gudha hafua nu vänt sik fran os, 
oc vilia os inkte hielpa. Oc vaar Skip äru lankt borto fra os. År det sua, at vi vnt- 
flyni , tha folghia vara Fiânda os hart vppa bakin, oc sla os alla saman ihäl. Then tidh 
the varo stadde i tholkom vanda, ta varo ibland thom somlike Köpmän, oc the mintos op- 
pa nokor Ordh som tliän hälghe Biskopen Ansgarius hafdhe for thom prädicath, thy taladho 
the oc sagdho: Christna manna Gudh pläghar altidh gerna hielpa allom thom som vppa han 
kalla, oc han är mäktughast ofuer alla andra til at hielpa oc thrösta sina Thiänara. Thy är 
os bäzst, at vi forsokiom um än han vil standa medh os, loluom hanom vart Offer oc va 
ra ödhmiuka Thiänist. Ther näst thäktis thom allom at the skuldo kasta lutijr. Tha thet 
var giort, tha fiöl luten swa, at then mäktughe Gudhin, som kallas Christus, han vilde 
vara thom til Hielp oc Thröst, oc vilde koma thom til Räddingh. Sua brat the fingo thetta 
höra, vurdho the genstan i sama Stundene sua starke oc thröste i sino Hierta, at the lagh- 
dho genstan in for Stadhen utan allan Räddugha, oc mento i sama Stundenne böria stor 
ma oc stridha. Oc sagdho sua medh sik inbyrdhis: Wi thorfuom nu huarthe rädhas aller 
sörghia, for thy Christus han är medh os, stridhom nu manlika oc stormom frileka, for thy 
os kan nu inkte amote standa, Wi ärom nu visse, at vi vinnom Sigher, utan alla thväkan, 
for thy vi hafuom os til hielp tliän aldramäktughasta Gudhin, huilken som starkir oc mäk- 
tu<diir är ofuer alla Gudha. Than tidh the stodho alle redho, oc vildho halua til gangit at 
storma, tha badho the som i Stadhenom varo, at the matto medh thom til ordha koma. 
Huilkit Konungen aff Suerike thom unte. Tha taladho the til Konungen oc hans Härskap, 
oc sagdho sua: Os thäkkis nu bättir bedhas Fridh oc Sämio, än os thäkkis nu länger medh 
idhir stridha, vi viliom nu gerna göra samsät r ) medh idher. Wi viliom gerna tilforinde gifua 
idhir alt thet Gooz, Harnisk oc Päninga, som vi vunnom af varom Fiandom , som här varo 
aff Danmark. Oc ther ofuer viliom vi idhir gifua ena mark lödhukt Silfuer, for huan then 
Man som i Stadhenom är, oc ther viliom vi idher Borglian oc visso fore sätia, at vi äpter 
thänna Daghen viliom idher gärna lydhughe oc undirdanoghe vara, oc göra idher badhe 
Skat oc Skuldh, som vi förra giordhom, i alla mato, oc takin os til Nadh oc gifuen os 
quitta i thätta sin. Thär näst räkto the wt thera höghra Händir, oc lofuadho Konungenom 
oc hans Höfdhingiom Manskap oc Thiänist, oc giordho Fridh mällom sijn inbyrdhis. Tha 
Konungen hafdhe thär sammansankat Gul oc Silfuer ofuer alla mattho, oc hafdhe takit XXX. 
Lofuanzmän r), som sina Hand räkto ther Vppa, at thet skulde blifua stadlmgt oc gilt, som 
tha var taladh; sidhan foor han medh sinom Herrom oc FÖrstom hem til Suerike medh sto 
re Glädhi. Tha the komo hem, tha lofuadho the oc äradho then Gudhen som kallas Chri 
stus, for sina stora Makt oc Waldh, oc sagdho at han var starker oc mäktugher ofuer alla 
andra Gudha. Oc lianom til mera Hedhir oc Wyrdhning lofuadho the sik inbyrdhis, at the 
vildho fasta oc förma utan KÖt i siw Dagha: som the oc giordho, for thy sua brat the 
hafdho hema varit i VIL dagha, sidhan fastadho the i andra VII. dagha. Oc ther äpter tha 
the hafdho ätidh Köt i XL. dagha, sidhan fastadho the oc förmado ther amot andra XL. 
dagha fore thera Synde skuld, at the matto thom gita böt oc bätradh. Oc sidhan ther äp 
ter bleff then fornämpnde Prästen Her ib ert us, Ansgarii Systerson, medh allas thera vilia oc 
samthykkio ther i Rikeno quar när thom, oc giordhe thom alla the Gudz Thiänist som ha 
nom tilburdhe i the hälghe Kirkio Sacramentis, oc han gaff sik alla vin ther vm, at Christin 
domen oc the hälgha Tro matte ther i Rikena ökias oc wtuidhas. 
XXVIII. 
Sams, concors, unanimis. Sämja, concordia, unio. 
s) Lolvansmän, Löltesmän, obsides, a manu 
. ' ^ , ... ! T t i »i /* \ 
9) Mäg hin, FörmSga, robur, vires. Isi. Megin. 
lür ma, posse, valere. 
r) Samsät, foedus, pactio. Samsätta, pacisci, in rei fidem porrecta [Lofve, handlofue) ita dicti
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.